123 Kar­le­by­bor har del­ta­git i Kar­le­by Idrotts­parks använ­dar­verks­tä­der.

En av sta­dens framgångs­fak­to­rer defi­nie­ras i stra­te­gin att öka Kar­le­by­an­dan, vil­ket innebär att stär­ka inklu­de­ring, samar­be­te och gemens­kap. Sta­dens stra­te­gi har upp­fyllts i Kar­le­by Idrotts­parks works­hop­par. Del­ta­gar­na i works­ho­par­be­tet har varit per­so­ner som repre­sen­te­rar oli­ka gre­nar och verk­sam­he­ter. I pro­jek­tet har del­ta­git fri­tid­san­vän­da­re av de fram­ti­da anlägg­nin­gar, repre­sen­tan­ter för idrottsfö­re­nin­gar, täv­ling­sidrot­ta­re och trä­na­re. Även vård­nads­ha­va­re, mäss- och eve­ne­mangs arran­gö­rer, ord­nings­vak­ter, städ- och renhåll­nings­per­so­nal, såväl som tjäns­tein­ne­ha­va­re och bes­luts­fat­ta­re har del­ta­git i pro­jek­tet.

Framåt till­sam­mans!

Works­ho­par­na star­ta­des i novem­ber år 2022 och de sis­ta works­ho­par­na i den förs­ta pla­ne­rings­fa­sen anord­na­des i år, den 3 maj. Works­hopt­räf­far har anord­nats under perio­den novem­ber 2022- maj 2023, totalt 35 gån­ger.  Works­ho­par­na leds av arki­tek­ter från Kar­le­by Idrotts­parks allians, Idrotts­par­kens huvudpla­ne­ra­re Pau­li Koi­vis­to från UKI Arki­tek­ter, ans­va­ri­ga arki­tek­ten Ris­to Kor­pi och arki­tek­ten Kati Vil­ja­maa från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen.

Huvudmå­let har varit ett öppet sams­pel mel­lan arki­tek­ter­na och de fram­ti­da använ­dar­na eller de så kal­la­de int­res­sen­ter­na av utrym­men. Arki­tek­ter­na har fått vik­tig infor­ma­tion från del­ta­gar­na för utar­be­tan­det av utrym­mesplan och repre­sen­tan­ter för oli­ka spor­ter eller akti­vi­te­ter, som i sin tur haft möj­lig­het att påver­ka de slut­li­ga pla­ner­na. Des­su­tom kan ett bety­dan­de mål över­vä­gas att anlägg­nin­gar­na ska vara mång­si­di­ga, vil­ket innebär att de pla­ne­ra­de anlägg­nin­gar­na ska vara flexibla för så mån­ga ändamål som möj­ligt, då tjä­nar Kar­le­by­bor­na på bred front, från fri­tid­san­vän­da­re till täv­ling­sidrot­ta­re och från kon­ser­ter till mäs­se­ve­ne­mang.

Del­ta­gar­nas kom­men­ta­rer om arbe­tet kring works­ho­par­na

I slu­tet av works­ho­par­na blev det en tra­di­tion att sam­la in både posi­tiv och nega­tiv feed­back om eve­ne­man­get. Här är några utdrag sam­la­de från dus­sin­tals feed­back som kom från del­ta­gar­na.

“En bra och utrym­mes­gi­van­de dis­kus­sion. Saker han­te­ras mång­si­digt”.

“Snyggt öpp­nat, varför det pla­ne­rats så här tills nu”

“Alla blev hör­da och alla togs i beak­tan”

“Bra idéer, öns­kemå­len tas i beak­tan. Fint samar­be­te”

“Hel­he­ten är utmärkt! Åsik­ter­na togs i beak­tan. Tyd­ligt!

“Förändringsförs­la­get av läk­ta­ren var bra.”

“Öns­kemå­len togs i beak­tan väl.  Dis­kus­sion i god anda.”

“Alla var inte på plats.”

“Dis­kus­sio­ner­na avbröts lite för myc­ket.”

“Reds­kaps­gym­nas­ti­kens mat­tor­nas för­var­ning har inte ännu lösts.”

“Vid vis­sa tillfäl­len har tiden tagit slut.”

“I vis­sa avseen­den kun­de grup­per­na delas i mindre grup­per”

“Det bor­de ha fun­nits mera tid”

“Vis­sa tal går för långt in på små detal­jer.”

Upple­vel­ser, erfa­ren­he­ter och gläd­jen av trä­ning.

Öknin­gen av upple­vel­ser är överst i Kar­le­by stads stra­te­gi. I enlig­het med sta­dens stra­te­gi, sat­sar vi på upple­vel­se­bar­het med mång­si­digt och särpräglat kultur‑, sport- och eve­ne­mang­sut­bud. Den pla­ne­ra­de mång­funk­tio­nel­la are­nan och fot­bollss­ta­dion av Kar­le­by Idrotts­park, kom­mer att säkers­täl­la för­verkli­gan­det av sta­dens stra­te­gi.

Pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park är bety­dan­de till sin stor­lek, vars pla­ner är lång­sik­ti­ga. Utrym­men ska fort­fa­ran­de vara funk­tio­nel­la efter decen­nier. Bäs­ta möj­li­ga för­be­re­del­ser och redan i det­ta ske­de även god förut­sä­gel­se av fram­ti­da behov, kom­mer att säkers­täl­la bäs­ta möj­li­ga resul­tat.

Du kan läsa mer om works­hop­par­na här nedan:

https://kokkolaareena.fi/sv/tyopaja-keskiviikkona-15–3‑2/
https://kokkolaareena.fi/sv/workshop-onsdag-19–4/
https://kokkolaareena.fi/sv/workshop-onsdag-26–4/
https://kokkolaareena.fi/sv/workshop-onsdag‑3–5/

Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?