Motionsgläd­je för alla

Erfa­ren­he­ter och upple­vel­ser.

Upplev motionsgläd­je och upple­vel­see­ve­ne­mang på ett och sam­ma stäl­le! Ett gemen­samt rekrea­tions- och fri­tid­sområ­de för Kar­le­by­bor­na kom­mer att byg­gas i ome­del­bar när­het av stads­kär­nan när idrotts­par­ken Urhei­lu­puis­to fär­digs­tälls under de när­mas­te åren. Kok­ko­la Urhei­lu­puis­to kom­mer att erb­ju­da ett brett utbud av möj­lig­he­ter för spor­tak­ti­vi­te­ter, upple­vel­see­ve­ne­mang, kon­fe­ren­ser och möten.

Du kan upple­va rörel­segläd­je i de nya trä­nings­rin­kar­na, löpar­ba­nan inom­hus, ishal­len, bas­ketpla­nen och gym­met. En stor inom­husa­re­na gör det möj­ligt att anord­na oli­ka underhåll­nings­kon­ser­ter, uts­täll­nin­gar och mäs­sor, till exem­pel. 

Särs­kild upp­märk­sam­het har ägnats åt utrym­me­nas mång­si­dig­het och effek­ti­va ener­gi­lös­nin­gar. Komplexet kom­mer att tjä­na sina använ­da­re väl i årtion­den fra­mö­ver.

Nyhe­ter

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la har sagt upp sig 8.5.2024. Sivu­la tac­kar bola­get, sty­rel­sen, allian­sen och övri­ga int­res­sentgrup­per. ”Grunds­te­nen har murats och pro­jek­tets tyngs­ta fas är över. Jag upple­ver att det nu är läge att pus­ta ut…

read more
Grunds­te­nen till Kar­le­by Idrotts­parks hybri­da­re­na lades

Grunds­te­nen till Kar­le­by Idrotts­parks hybri­da­re­na lades

Hybri­da­re­nan som ingår i pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park har forts­kri­dit till grunds­tens­mur­ning. Bygg­nad­sar­be­tet inled­des i janua­ri och de förs­ta väg­gar­na till den fyra vånin­gar höga hybri­da­re­nan har bör­jat byg­gas intill Kar­le­by cent­rum. Grunds­te­nen lades fre­da­gen den…

read more

Följ @KokkolaAreena

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

FI/SV Hybri­dia­ree­nan = moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na, tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan moni­toi­mia­ree­na, joka tulee tar­joa­maan nyky­ai­kai­set, vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ja moder­nit puit­teet urhei­luun, lii­kun­taan, mes­sui­hin, kon­sert­tei­hin, kon­fe­rens­sei­hin ja mui­hin eri kokoi­siin tapah­tu­miin. Lue lisää kokkolaareena.fi
***
Utrym­men i hybri­da­re­nan = mul­ti­funk­tion­sa­re­na och fot­boll­sa­re­na, bör bet­jä­na invå­nar­na i Kar­le­by mång­si­digt. I den offent­li­ga dis­kus­sio­nen fram­hävs ofta sport starkt, men det är vik­tigt att beto­na att det inte är en sport­hall, utan en mul­ti­funk­tion­sa­re­na som kom­mer att erb­ju­da moder­na, kra­vupp­fyl­lan­de och moder­na faci­li­te­ter för sport, motion, mäs­sor, kon­ser­ter, kon­fe­ren­ser och andra hän­del­ser av oli­ka stor­le­kar. Läs mer kokkolaareena.fi

#Kok­ko­laA­ree­na #kok­ko­la­nur­hei­lu­puis­to #kok­ko­la #Kar­le­by­Are­nan #kar­le­byidrotts­park #kar­le­by
See MoreSee Less

FI/SV Hybridiareenan = monitoimiareena ja jalkapalloareena, tilojen tulee palvella kokkolalaisia monipuolisesti. Julkisessa keskustelussa nousee usein vahvasti esiin urheilu, mutta on syytä painottaa, ettei kyseessä ole urheiluhalli, vaan monitoimiareena, joka tulee tarjoamaan nykyaikaiset, vaatimukset täyttävät ja modernit puitteet urheiluun, liikuntaan, messuihin, konsertteihin, konferensseihin ja muihin eri kokoisiin tapahtumiin. Lue lisää kokkolaareena.fi
***
Utrymmen i hybridarenan = multifunktionsarena och fotbollsarena, bör betjäna invånarna i Karleby mångsidigt. I den offentliga diskussionen framhävs ofta sport starkt, men det är viktigt att betona att det inte är en sporthall, utan en multifunktionsarena som kommer att erbjuda moderna, kravuppfyllande och moderna faciliteter för sport, motion, mässor, konserter, konferenser och andra händelser av olika storlekar. Läs mer kokkolaareena.fi

#KokkolaAreena #kokkolanurheilupuisto #kokkola #KarlebyArenan #karlebyidrottspark #karleby
1 week ago

FI/SVE Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu, toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la on irti­sa­nou­tu­nut 8.5.2024. Sivu­la kiit­tää yhtiö­tä, sen hal­li­tus­ta, allians­sia ja mui­ta sidos­ryh­miä. “Perus­ki­vi on nyt muu­rat­tu ja pro­jek­tin ras­kain vai­he ohi. Koen, että nyt on hyvä het­ki hen­gäh­tää ennen seu­raa­vaan pro­jek­tiin ryh­ty­mis­tä”, Sivu­la tote­aa. Yhtiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­ber­gin mukaan hal­li­tus on hyväk­sy­nyt irti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen. Sand­berg kiit­tää Sivu­laa vaa­ti­van val­mis­te­lu­vai­heen aikai­ses­ta työs­tä ja toi­vot­taa onnea jat­koon. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy käyn­nis­tää uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan rek­ry­toin­nin.

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts, Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la har sagt upp sig 8.5.2024. Sivu­la tac­kar bola­get, sty­rel­sen, allian­sen och övri­ga int­res­sentgrup­per. ”Grunds­te­nen har murats och pro­jek­tets tyngs­ta fas är över. Jag upple­ver att det nu är läge att pus­ta ut ett tag innan jag tar itu med föl­jan­de pro­jekt”, kons­ta­te­rar Sivula.Enligt bola­gets sty­rel­seordfö­ran­de Jon­ne Sand­berg har sty­rel­sen god­känt upp­säg­ning­san­mä­lan. Sand­berg tac­kar Sivu­la för hans arbe­te under den krä­van­de bered­nings­fa­sen och öns­kar Sivu­la lyc­ka till i fort­sätt­nin­gen. Kar­le­by Idrotts­park Ab inle­der rek­ry­te­rin­gen av en ny verks­täl­lan­de direk­tör.
See MoreSee Less

FI/SVE Kokkolan Urheilupuiston toimitusjohtaja vaihtuu, toimitusjohtaja Timo Sivula on irtisanoutunut 8.5.2024.  Sivula kiittää yhtiötä, sen hallitusta, allianssia ja muita sidosryhmiä. Peruskivi on nyt muurattu ja projektin raskain vaihe ohi. Koen, että nyt on hyvä hetki hengähtää ennen seuraavaan projektiin ryhtymistä”, Sivula toteaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jonne Sandbergin mukaan hallitus on hyväksynyt irtisanoutumisilmoituksen. Sandberg kiittää Sivulaa vaativan valmisteluvaiheen aikaisesta työstä ja toivottaa onnea jatkoon. Kokkolan Urheilupuisto Oy käynnistää uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin.

Karleby Idrottspark Ab:s verkställande direktör byts, Karleby Idrottspark Ab:s verkställande direktör Timo Sivula har sagt upp sig 8.5.2024. Sivula tackar bolaget, styrelsen, alliansen och övriga intressentgrupper. ”Grundstenen har murats och projektets tyngsta fas är över. Jag upplever att det nu är läge att pusta ut ett tag innan jag tar itu med följande projekt”, konstaterar Sivula.Enligt bolagets styrelseordförande Jonne Sandberg har styrelsen godkänt uppsägningsanmälan. Sandberg tackar Sivula för hans arbete under den krävande beredningsfasen och önskar Sivula lycka till i fortsättningen. Karleby Idrottspark Ab inleder rekryteringen av en ny verkställande direktör.

🧱 Maan­pai­ne­sei­nän työt jat­ku­vat
🏗️ Väes­tön­suo­jan hol­vi­työt alka­vat
⚒️ Sok­ke­lie­le­ment­ti asen­nuk­set käyn­nis­ty­vät
P.S. Haluam­me muis­tut­taa, että Hybri­dia­ree­nan raken­nus­työ­maa-alue on rajat­tu aidal­la tur­val­li­suus­syis­tä. Pysyt­hän siis aidan tur­val­li­sem­mal­la puo­lel­la 😊
***
🧱 Arbe­tet med jordt­rycks­väg­gen fort­sät­ter
🏗️ Arbe­tet med skydds­rum­mets valv bör­jar
⚒️ Ins­tal­la­tio­nen av soc­ke­le­le­men­ten star­tar
P.S. Vi vill påmin­na om att byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan är avgrän­sad med ett sta­ket av säker­hetss­käl. Så var god och stan­na på den säkra­re sidan av sta­ke­tet 😊
See MoreSee Less

🧱 Maan­pai­ne­sei­nän työt jat­ku­vat
🏗️ Väes­tön­suo­jan hol­vi­työt alka­vat
⚒️ Sok­ke­lie­le­ment­ti asen­nuk­set käyn­nis­ty­vät
P.S. Haluam­me muis­tut­taa, että Hybri­dia­ree­nan raken­nus­työ­maa-alue on rajat­tu aidal­la tur­val­li­suus­syis­tä. Pysyt­hän siis aidan tur­val­li­sem­mal­la puo­lel­la 😊
***
🧱 Arbe­tet med jordt­rycks­väg­gen fort­sät­ter
🏗️ Arbe­tet med skydds­rum­mets valv bör­jar
⚒️ Ins­tal­la­tio­nen av soc­ke­le­le­men­ten star­tar
P.S. Vi vill påmin­na om att byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan är avgrän­sad med ett sta­ket av säker­hetss­käl. Så var god och stan­na på den säkra­re sidan av sta­ke­tet 😊
See MoreSee Less

26.4.2024 muu­rat­tiin Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan perus­ki­vi See MoreSee Less

🧱 Väes­tön­suo­jan sei­nä­työt jat­ku­vat
⚒️ Maa­pai­ne­sei­nän työt aloi­tet­tu
P.S. Haluam­me muis­tut­taa, että Hybri­dia­ree­nan raken­nus­työ­maa-alue on rajat­tu aidal­la tur­val­li­suus­syis­tä. Pysyt­hän siis aidan tur­val­li­sem­mal­la puo­lel­la 😊
***
🧱 Arbe­tet med skydds­rum­mets väg­gar fort­sät­ter
⚒️ Arbe­tet på jordt­rycks­väg­gen har bör­jat
P.S. Vi vill påmin­na om att byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan är avgrän­sad med ett sta­ket av säker­hetss­käl. Så var god och stan­na på den säkra­re sidan av sta­ke­tet 😊
See MoreSee Less

Lataa lisää

Kar­le­by stads­full­mäk­ti­ge fat­ta­de i sep­tem­ber 2022 ett his­to­riskt bes­lut om att god­kän­na genomfö­ran­det av pro­jek­tet Kar­le­by idrotts­park. Pro­jek­tet omfat­tar en mul­ti­funk­tion­sa­re­na av allians­mo­dell, en fot­boll­sa­re­na, två täck­ta trä­nings­rin­kar och en moder­ni­se­rad ishall.

Idrotts­par­ken är nära kopplad till det cent­ra­la temat i Kar­le­by stads­stra­te­gi — att utveckla upple­vel­sen av sta­den. Idrotts­par­ken kom­mer att bidra till att erb­ju­da invå­nar­na ett brett utbud av fri­tidst­jäns­ter och en modern ram för kul­tur- och eve­ne­mangs­proffs. Målet är att ska­pa en eve­ne­mangs- och idrotts­park som upp­fyl­ler använ­dar­nas behov på ett eko­no­miskt och effek­tivt sätt och som är att­rak­tiv året runt.