Verks­tä­der för trä­ning­sis­hal­lar har star­tats

Infor­ma­tion om möj­lig­he­ten att del­ta i pla­ne­rin­gen dela­des via mån­ga oli­ka kana­ler, inklusi­ve: Kar­le­by Idrotts­parks socia­la medie­ka­na­ler @KokkolaAreena, på webbplat­sen kokkolaareena.fi, genom affischer i trä­ning­sis­hal­len och via e‑postmeddelanden till trä­ning­sis­hal­lens använ­da­re. Klubbled­nin­gen infor­me­ra­des per­son­li­gen.

Använ­dar­verks­tä­der kom­mer att ord­nas fram till våren 2024, det vill säga tills pla­ner­na för trä­ning­sis­hal­lar­na är helt kla­ra. Verks­tä­der­na leds av Kar­le­by Idrotts­park allian­sens arki­tek­ter, Pau­li Koi­vis­to och Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen från UKI Arki­tek­ter.

“Posi­tiv käns­la, ingen behö­ver gå med en sur min. Jag ser fram emot att se vad som kom­mer att visas näs­ta gång och vad arki­tek­ter­na har åstad­kom­mit.”

Tony Witick, Junior Her­mes U18

“Fick en bra käns­la, de lyss­na­de. Ser fram emot det med spän­ning.”

Pet­ri Tor­kin­lam­pi, Her­mes repre­sen­ta­tions­lag

I de förs­ta verks­tä­der­na var den vik­ti­gas­te frå­gan pre­sen­ta­tio­nen av pre­li­mi­nä­ra pla­ner, varef­ter det i båda verks­tä­der­na dis­ku­te­ra­des vil­ka behov och öns­kemål använ­dar­na har för de fram­ti­da utrym­me­na. Dis­kus­sio­nen var liv­lig och arki­tek­ter­na fick myc­ket feed­back och förs­lag till utveckling, bland annat om anta­let omkläd­nings­rum, för­va­ring­sut­rym­men för spor­tut­rust­ning, sani­tä­ra utrym­men, kaféets läge och tra­fikle­der.

Verks­tä­der­na sam­las igen ons­da­gen den 1 novem­ber. Under tiden kom­mer arki­tek­ter­na att utar­be­ta nya pla­ner base­ra­de på de öns­kemål och för­vänt­nin­gar som fram­kom­mit i verks­tä­der­na.

Luitko jo nämä?