Works­hop tors­dag 9.3. kl. 16–18.

Det pågår fle­ra oli­ka works­hop­par och deras hel­het har pla­ne­rats så att repre­sen­tan­ter för des­sa gre­nar och de int­res­sentgrup­per som använ­der loka­ler­na och som i pla­ner­na är koppla­de till varan­dra ingår i sam­ma grupp. I den­na använ­darworks­hop som ord­na­des för förs­ta gån­gen dis­ku­te­ra­de arki­tek­ter­na pla­ner­na med yrkes­folk inom renhåll­ning och fas­tig­hetss­köt­sel.

Det finns myc­ket att ta hän­syn till, men på det­ta sätt kan vi sam­la in vik­tig infor­ma­tion av yrkes­folk inom oli­ka områ­den, och vi är tack­sam­ma över att män­nis­kor del­tar och att vi till­sam­mans kan pla­ne­ra loka­ler som fun­ge­rar opti­malt.

Pau­li Koi­vis­to, huvudpla­ne­ra­re för Kar­le­by Idrotts­park, UKI Ark­ki­teh­dit

Ledar­na för använ­darworks­hop­par­na är arki­tek­ter­na vid allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park. Huvudpla­ne­ra­re är Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit och ans­va­rig arki­tekt är Ris­to Kor­pi från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen.

I works­hop­pen del­tog fyra per­so­ner som repre­sen­te­ra­de renhåll­ning och fas­tig­hetss­köt­sel. Dis­kus­sio­nen gäll­de oli­ka ytma­te­rial, ren­gö­ring och underhåll av dem samt opti­mal place­ring av tvätt- och underhåll­san­lägg­nin­gar och deras utrym­mes­be­hov. Kar­le­by Idrotts­park får fle­ra oli­ka gol­vy­tor och underhålls- och ren­gö­ringsåt­gär­der­na för dem varie­rar.

Arki­tek­ter­na fick av del­ta­gar­na vik­tig infor­ma­tion till exem­pel om vil­ka mas­ki­ner och anord­nin­gar som behövs för att ren­gö­ra och underhål­la loka­ler­na. När det gäl­ler städ­ning av fas­tig­he­ten är det i förs­ta hand vik­tigt att det finns till­räckligt med tapps­täl­len och avlopps­brun­nar. Det är vik­tigt att beak­ta hygienfrå­gor­na redan i det­ta ske­de av pla­ner­na, såsom hur hand­tork­nin­gen av sani­tä­ra utrym­men pla­ne­ras, som i stor utsträck­ning påver­kar bland annat lager­rum, underhåll och underhållsåt­gär­der. Det för­des en bred dis­kus­sion om allt från ren­gö­ring av föns­ter till place­ring av skräp­kor­gar och det fram­kom också att fas­tig­hets­ser­vicen behö­ver en ser­vice­lo­kal för repa­ra­tion­sar­be­ten.

Har du frå­gor, öns­kemål eller förs­lag angåen­de Kar­le­by Idrotts­park? Du kan skri­va din res­pons här.


Luitko jo nämä?