Håll­bar kon­struk­tion

Håll­bart byg­gan­de och grö­na vär­de­rin­gar.

Mil­jön först

Ener­gief­fek­ti­vet

Åter­vin­ning

Spa­ra vat­ten

Rör­lig­het

Byg­gan­det av hybri­da­re­nan har utfor­mats med star­ka mil­jö- och håll­bar­het­sas­pek­ter i åtan­ke. Bygg­pro­jek­tet syf­tar till att imple­men­te­ra mil­jö­vän­li­ga meto­der från bör­jan, integre­ra håll­ba­ra mate­rial och ener­gief­fek­ti­va lös­nin­gar i utform­nin­gen och genomfö­ran­det. Valet av bygg­ma­te­rial gyn­nar åter­vin­nings­ba­ra och för­ny­ba­ra resur­ser, vil­ket mins­kar kol­dioxi­davt­ryc­ket och för­bruk­nin­gen av natur­re­sur­ser.

Strikt avfalls­sor­te­ring och åter­vin­ning genomförs på byg­gar­betsplat­sen, vil­ket mini­me­rar mäng­den bort­kas­tat mate­rial. Ener­gief­fek­ti­va belys­nings- och vär­me­sys­tem och grö­na ener­gi­lös­nin­gar kom­mer att integre­ras i bygg­na­den, vil­ket mins­kar ener­giför­bruk­nin­gen och där­med mil­jöpå­ver­kan.

Den mil­jö­vän­li­ga utform­nin­gen av hybri­da­re­nan omfat­tar även tra­fik- och uts­läpps­han­te­ring. Valet av plats tar hän­syn till till­gänglig­he­ten till kol­lek­tivt­ra­fik och syf­tar till att erb­ju­da enkla alter­na­tiv för håll­bar mobi­li­tet. Sam­man­ta­get ska­par det­ta en bygg­nad som inte bara har mån­ga oli­ka använd­ning­sområ­den, utan som också mini­me­rar mil­jöpå­ver­kan och främ­jar en håll­bar livss­til.

Idrotts­par­kens läge.

I videon nedan berät­tar Timo Sivu­la, vd för Kok­ko­la Urhei­lu­puis­to Oy, och Sami Lind­holm, byggle­da­re, om star­ten av de för­be­re­dan­de arbe­te­na och det kom­man­de bygg­pro­jek­tet.

En vy över områ­det.

Den mul­ti­funk­tio­nel­la are­nan längs Kaar­le­lan­ka­tu kom­mer att vara en fort­sätt­ning på Vesi­Vei­jar och ishalls­komplexet. De för­be­re­dan­de arbe­te­na för byg­gan­det av mul­ti­funk­tion­sa­re­nan kom­mer att inle­das i okto­ber 2023. De för­be­re­dan­de arbe­te­na innan byg­glo­vet god­känns omfat­tar inhäg­nad av områ­det, lands­kap­sar­ki­tek­tur samt byg­gan­de och etable­ring av en kasern­by. Det pla­ne­ra­de slutfö­ran­det av bygg­nad­sar­be­tet är pla­ne­rat till vin­tern 2025–2026.