Allians

Allians som en form av genomfö­ran­de av Kar­le­by idrotts­park.

Den störs­ta skill­na­den mel­lan allians­pro­jekt och tra­di­tio­nel­la bygg­pro­jekt är att de för sam­man alla par­ter redan i bör­jan av pro­jek­tet, vil­ket ska­par förut­sätt­nin­gar för var­je part att verkli­gen bör­ja ska­pa vär­de för kun­den.

Den cent­ra­la idén bakom lean-filo­so­fin är att iden­ti­fie­ra och ta bort onö­di­ga akti­vi­te­ter från proces­ser, förbätt­ra kva­li­te­ten och mins­ka kost­na­der­na. Onö­di­ga akti­vi­te­ter defi­nie­ras som t.ex. överflö­di­ga och impro­duk­ti­va akti­vi­te­ter som gene­re­rar onö­di­ga kost­na­der. Impro­duk­ti­va akti­vi­te­ter inklu­de­rar vän­te­ti­der under proces­sen och onö­di­ga kost­na­der som orsa­kas av defek­ter och fel som uppstår under proces­sen.

Genom att sam­manfö­ra alla pro­jekt­part­ner redan i bör­jan av ett pro­jekt går man från ett styc­ke­vis genomfö­ran­de av tra­di­tio­nel­la meto­der till ett nära och holis­tiskt samar­be­te, med målet att göra det möj­ligt för var­je pro­jekt­part­ner att påver­ka de val­da lös­nin­gar­na redan i pla­ne­ringss­ta­diet.

YIT logo
ramboll logo
uki arkkitehdit logo
arkkitehtitoimisto jääskeläinen logo
granlund logo
kokkola-areena logo