Verks­ta­den för fle­ra idrottsgre­nar

Använ­dar­verks­tä­der­na leds av arki­tek­ter­na i Kar­le­by Idrotts­parks allians, huvudpla­ne­ra­ren Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit samt den ans­va­ri­ga arki­tek­ten Ris­to Kor­pi och arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen. Verks­tä­der­na ger arki­tek­ter­na detal­je­rad och vik­tig prak­tisk infor­ma­tion som är till nyt­ta när de slut­li­ga pla­ner­na görs upp.

I grup­pen med­ver­kar

 • Ilya Kon­dra­sen­ko – Väggklätt­ring, Kok­ko­lan Kii­pei­li­jät Ry
 • Niklas Len­to – Väggklätt­ring, Kok­ko­lan Kii­pei­li­jät Ry
 • Mark­ku Huka­ri – Väggklätt­ring, Kok­ko­lan Kii­pei­li­jät Ry
 • Mats Fin­ne – Styr­ke­lyft, Kok­ko­lan Jymy
 • Oona-Mari Haku­li­nen, sak­kun­nig inom trä­ning och test­ning, Friidrott
 • Mar­ko Kän­sä­kan­gas, Friidrott, GIF
 • Päi­vi Knu­tar, Friidrott, Käl­viän Tar­mo
 • J‑P Pajun­pää, Inne­ban­dy, Nibacos
 • Jus­si Sep­pä­nen, Inne­ban­dy, Nibacos
 • Juha­ni Leh­to, Vol­ley­boll, Kok­ko­lan Tii­ke­rit
 • Rai­ne Val­li, Foot­sal
 • Tuo­mo Hau­ta­la, Box­ning, Yks­pih­la­jan Rei­ma
 • Manu Kero­la, Bas­ket, NMKY

Den kravs­peci­fi­ka­tion som använ­des vid pla­ne­rin­gen i det förs­ta ske­det skic­ka­des till använ­dar­verks­ta­dens del­ta­ga­re på för­hand. Inled­nings­vis behand­la­de grup­pen de gäl­lan­de pre­li­mi­nä­ra pla­ner­na en idrottsgren i taget.

Grup­pen fokuse­ra­de på vil­ka behov de oli­ka gre­nar­na har, hur den fram­ti­da are­nan kan pla­ne­ras på ett sådant sätt att gre­nar­na inte utes­lu­ter varan­dra och hur det är möj­ligt att säkers­täl­la att alla gre­nar kan utö­vas i loka­ler­na smi­digt och säkert. Golv­ma­te­ria­len och deras mång­si­di­ga använd­ning väck­te mest dis­kus­sion i grup­pen. Hur bor­de mate­ria­len pla­ne­ras och väl­jas ut så att de är så långli­va­de som möj­ligt och så att loka­ler­na bet­jä­nar alla gre­nar jäm­likt och mång­si­digt?

Grup­pen pre­sen­te­ra­de fle­ra utmärk­ta idéer om möj­lig­he­ter­na att dela loka­ler­na och om läk­tar­na i loka­ler­na. Arbetsgrup­pen lade också fram fle­ra inno­va­ti­va idéer som använ­da­re fått i oli­ka loka­ler, och del­ta­gar­na dis­ku­te­ra­de hur des­sa idéer even­tuellt skul­le kun­na utnytt­jas vid den slut­li­ga pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Are­nan.

Verks­ta­den gav utmärk­ta bidrag till den fort­sat­ta pla­ne­rin­gen och jag vän­tar entusias­tiskt på allt som vi kom­mer att åstad­kom­ma till­sam­mans. Arbetsgrup­pen lyf­te fram mån­ga insikts­ful­la lös­nin­gar och int­res­san­ta utma­nin­gar, men jag är över­ty­gad om att vi kan till­sam­mans åstad­kom­ma en plan som till­ta­lar så mån­ga som möj­ligt.

Ris­to Kor­pi, ans­va­rig arki­tekt

Vårt mål är att ska­pa en allak­ti­vi­tet­sa­re­na som bet­jä­nar mån­ga oli­ka idrottsgre­nar. Det skul­le inte lyc­kas utan samar­be­te. Det är fan­tas­tiskt att se hur alla arbe­tar för sam­ma mål, så att loka­ler­na blir säkra och mång­si­di­ga. Vi fort­sät­ter arbe­tet med stöd av råden och vägled­nin­gen från verks­ta­den och går steg för steg mot en väl­fun­ge­ran­de hel­het.

Pau­li Koi­vis­to, huvudpla­ne­ra­re

Det förs­ta mötets vik­ti­gas­te utby­te var att del­ta­gar­na dis­ku­te­ra­de de krav som de oli­ka idrottsgre­nar­na stäl­ler. Målet är att pla­ne­ra en hel­het som bet­jä­nar kar­le­by­bor­na så mång­si­digt som möj­ligt. Sam­ti­digt är det klart att det också blir nöd­vän­digt att göra kom­pro­mis­ser. Arbetsgrup­pen pre­sen­te­ra­de mån­ga inno­va­ti­va och fräscha idéer. Mötet var myc­ket givan­de som hel­het och dis­kus­sio­nen för­des i en kon­struk­tiv och god anda.

Verks­ta­den fort­sät­ter att mötas med sam­ma sam­man­sätt­ning fram till dess att de slut­li­ga pla­ner­na slås fast. Den näs­ta verks­tad­sträf­fen som gäl­ler eve­ne­mang ord­nas redan i år.

Har du frå­gor, öns­kemål eller förs­lag till Kar­le­by Idrotts­park om friidrott, inom­hus­bolls­pel, väggklätt­ring, gymt­rä­ning eller box­ning? Skriv och skic­ka din res­pons till Kar­le­by Idrotts­park här!

Luitko jo nämä?