Desig­nar­be­tet fort­sat­te i en använ­darworks­hop för iss­port den 12 juni 2024.

Works­ho­pens teman behand­la­de bland annat föl­jan­de ämnen:

Omkläd­nings­rum­mens för­va­ring och lås­ning: Dis­kus­sio­ner för­des om för­va­rings­lös­nin­gar och säker­het i omkläd­nings­rum­men. Särs­kild upp­märk­sam­het ägna­des åt för­va­ring­sut­rym­mets funk­tio­na­li­tet och möj­lig­he­ter att låsa per­son­li­ga till­hö­rig­he­ter.

Sliprum: Sliprum pla­ne­ra­des så att de skul­le vara så effek­ti­va och säkra att använ­da som möj­ligt.

För­va­ring­sut­rym­men: För­va­rings­lös­nin­gar för oli­ka spor­ters utrust­ning spe­la­de en cent­ral roll och det pla­ne­ra­des hyl­lor och upp­häng­ningsk­ro­kar.

Ismas­kin och socia­la utrym­men: Dis­kus­sio­ner för­des om place­ring av ismas­ki­ner och beho­ven för de intil­lig­gan­de socia­la utrym­me­na.

Ytma­te­rial och färg­sätt­ning: Pla­ne­rin­gen av utrym­me­nas ytma­te­rial och färg­sätt­ning var vik­tig både för funk­tio­na­li­tet och este­tik. Till exem­pel fun­de­ra­des det på färg­sätt­nin­gen inu­ti hal­len.

Café: Beho­ven för ett café över­väg­des med tan­ke på kök­sin­red­ning och för­sälj­ning­sy­tans krav. Det fun­de­ra­des även på hur caféet kun­de tjä­na besö­kan­de lag och fun­ge­ra som ett medel för fun­drai­sing.

Kon­tor och kon­fe­ren­sut­rym­men: Funk­tio­na­li­tet och arran­ge­mang för kon­tor­sut­rym­men och kon­fe­rens­rum pla­ne­ra­des, inklusi­ve place­ring och prak­tis­ka aspek­ter av toa­let­tut­rym­men.

Samar­be­te och fort­satt pla­ne­ring

Works­ho­pen beto­na­de vik­ten av samar­be­te mel­lan oli­ka aktö­rer. Dia­lo­gen mel­lan desig­ners och använ­da­re var särs­kilt vik­tig för att göra utrym­me­na så funk­tio­nel­la som möj­ligt och tjä­na alla använ­da­re. Det bes­täm­des att inklu­de­ra fler pre­sen­ta­tio­ner från desig­ners i näs­ta works­hop och att preci­se­ra pla­ner­na base­rat på mot­ta­gen feed­back.

Luitko jo nämä?