Kar­le­by

Kar­le­by är ett livs­kraf­tigt regioncent­rum i mel­lers­ta Öster­bot­ten.

Kar­le­by är ett modernt och liv­ligt regioncent­rum i mel­lers­ta Öster­bot­ten, med en befolk­ning på cir­ka 48 000 i den mysi­ga kusts­ta­den.

Kar­le­by är den störs­ta bulk­ham­nen i Fin­land, den störs­ta järn­vägs- och tran­sit­ham­nen och den tred­je störs­ta all­män­na ham­nen i Fin­land. Kar­le­by är ett vik­tigt cent­rum för kemisk spets­kom­pe­tens och här finns en av Euro­pas störs­ta litium­fyn­dig­he­ter.

Kar­le­by Industri­park är den störs­ta koncent­ra­tio­nen av oor­ga­nisk kemisk industri i nor­ra Euro­pa. Kar­le­by industri­park är hem för ett antal framgångs­ri­ka industri- och ser­vicefö­re­tag, en stor arbets­gi­va­re och en pion­jär i genomfö­ran­det av den cir­ku­lä­ra eko­no­min.

Det är lätt att ta sig till Kar­le­by!

Läge och till­gänglig­het.

Tågför­bin­del­ser

Från Kar­le­by järn­vägss­ta­tion är det ca 1000 m till Kar­le­by idrotts­park.

Bus­sar

En buss­ta­tion lig­ger också ca 1 km bort.

Lät­ta tra­fik

Fle­ra lät­ta tra­fikle­der leder till Kok­ko­la Urhei­lu­puis­to.

Luf­tans­lut­nin­gar

Kok­ko­la-Pie­tar­saa­ri Air­port lig­ger ca 20 km söder om Kar­le­by cent­rum.

Tillgång till väg

Riks­väg 8 går genom Kok­ko­la.