Affärs­lo­ka­ler för uthyr­ning

Inno­va­ti­va kom­mer­siel­la loka­ler, ett framgångs­rikt läge och en dyna­misk mil­jö.

Den mul­ti­funk­tio­nel­la are­nan erb­ju­der en unik möj­lig­het för före­tag att hyra moder­na och mång­si­di­ga affärs­lo­ka­ler. Det stra­te­gis­ka läget i ett cent­ralt områ­de gör are­nan till en idea­lisk plats att göra affä­rer på.

Loka­ler­na är utfor­ma­de för att vara flexibla och anpass­nings­ba­ra för att möta oli­ka verk­sam­he­ters behov. De rym­li­ga loka­ler­na ger gott om utrym­me för krea­ti­vi­tet och bran­ding.

Des­su­tom ska­par are­nans oli­ka tjäns­ter, såsom res­tau­ran­ger, par­ke­ring och eve­ne­mang, en dyna­misk mil­jö som loc­kar kun­der och ökar före­ta­gens syn­lig­het. Oav­sett om du är en butik, res­tau­rang eller ett ser­vicefö­re­tag erb­ju­der den kom­mer­siel­la ytan som finns att hyra i mul­ti­funk­tion­sa­re­nan den per­fek­ta platt­for­men för en framgångs­rik verk­sam­het.

Svens­ka
a:3:{s:6:“locale”;s:5:“sv_SE”;s:3:“rtl”;i:0;s:9:“flag_code”;s:2:“se”;}
Kuntosali

Affärs­lo­ka­ler

Res­tau­rang

Kiosk / Infor­ma­tion­sområ­de

Café i lob­byn

Bil­jett­kon­tor

Kiosk

För­sälj­ning­san­lägg­nin­gar för Fot­boll­sa­re­na