Works­hop ons­dag 22.3. kl. 18–20

När det gäl­ler dans och gym­nas­tik dis­ku­te­ra­des först egens­ka­per­na hos de trä­nings- och täv­lings­mat­tor som gre­nar­na krä­ver, möj­lig­he­ten att flyt­ta dem samt alter­na­ti­va för­va­rings­lös­nin­gar. Med del­ta­gar­na repe­te­ra­des des­su­tom de öns­kemål som fram­kom under den föregåen­de works­hop­pen i ans­lut­ning till pla­ne­rin­gen av spe­gels­alen samt pre­sen­te­ra­des upp­da­te­ra­de förs­lag som utar­be­tats utifrån öns­kemå­len.

I frå­ga om reds­kaps­gym­nas­tik stu­de­ra­des förs­la­get att place­ra de behöv­li­ga reds­ka­pen i den lokal som är avsedd för reds­kaps­gym­nas­tik. Des­su­tom dis­ku­te­ra­des bland annat beho­vet av stop­pa­de väg­gar när trä­nings­reds­ka­pen finns nära väg­gen, hur volt­ba­nan pas­sar in i hel­he­ten samt all­mänt om krav i ans­lut­ning till hob­byer och reds­kap.

I frå­ga om kamps­por­ter dis­ku­te­ra­des till exem­pel rut­ter till trä­ning­sområ­den, behöv­li­ga lage­rut­rym­men och för­va­rings­hyl­lor, behöv­li­ga sittplat­ser till exem­pel för föräl­drar som stan­nar kvar och föl­jer sina barns hob­byer samt möj­lig­he­ten att dela upp loka­ler­na i fle­ra delar till exem­pel med oli­ka dra­pe­ri­lös­nin­gar.

Näs­ta möte kom­mer att ord­nas i maj och grup­pen kom­mer att delas upp i två delar. Den ena works­ho­pen fokuse­rar på pla­ner som gäl­ler dans och gym­nas­tik och den andra på kamps­por­ter.

Grup­par­be­tet mel­lan de oli­ka gre­nar­na har förts i kon­struk­tiv anda och till­sam­mans har man behand­lat alter­na­ti­va lös­nin­gar och sökt meto­der för att ska­pa opti­ma­la trä­ningsplat­ser för alla som utö­var gre­nar­na. Vi tac­kar del­ta­gar­na för deras enga­ge­ra­de och entusias­tis­ka del­ta­gan­de!

Frå­gor och svar om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­parks works­hop­par

Varför ord­nas works­hop­par?

Works­hop­par­na syf­tar till ett öppet samar­be­te mel­lan arki­tek­ter­na och de fram­ti­da använ­dar­na av loka­ler­na. Arki­tek­ter­na får vik­tig och detal­je­rad infor­ma­tion för att kun­na pla­ne­ra loka­ler­na och använ­dar­na får möj­lig­het att påver­ka slut­re­sul­ta­tet. Pro­jek­tet med Kar­le­by Idrotts­park är av bety­dan­de stor­leksklass och pla­ner­na utar­be­tas på lång sikt. Loka­ler­na ska fun­ge­ra i fle­ra årtion­den fra­mö­ver. Man för­be­re­der sig för fram­ti­den genom att man beak­tar de funk­tionss­peci­fi­ka beho­ven i mins­ta detalj och säkers­täl­ler däri­ge­nom ett slut­re­sul­tat som bet­jä­nar använ­dar­na av de kom­man­de loka­ler­na på bäs­ta möj­li­ga sätt, så att de upp­fyl­ler behov som hänför sig till allt från hob­byidrott till kon­ser­ter och semi­na­rier.

Vem del­tar i works­hop­par­na?

I works­hop­par­na del­tar i stor utsträck­ning per­so­ner som repre­sen­te­rar oli­ka gre­nar och verk­sam­he­ter.

Bland annat del­tar hob­by­utö­va­re som använ­der de kom­man­de loka­ler­na, föret­rä­da­re för idrottsfö­re­nin­gar, täv­ling­sidrot­ta­re, trä­na­re, ser­vice­per­so­nal, mäss- och eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, ord­nings­vak­ter samt yrkes­folk inom städ­ning och renhåll­ning. Works­hop­par­na led­des av arki­tek­ter­na för allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park, Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit som är huvudpla­ne­ra­re för Kar­le­by Idrotts­park och ans­va­ri­ge arki­tek­ten Ris­to Kor­pi samt arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen.

Hur val­des del­ta­gar­na?

Int­res­se­ra­de del­ta­ga­re har rek­ry­te­rats via @KokkolaAreenas socia­la medier, vid en offent­lig tills­täll­ning i novem­ber 2022 samt genom att inb­ju­da del­ta­gar­na per­son­li­gen. Till exem­pel loka­la idrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och utö­va­re av oli­ka gre­nar har bju­dits in att del­ta på works­hop­par­na. Works­hop­par­na star­ta­des i det ske­de då alla funk­tio­ner och möj­lig­he­ter att del­ta hade kart­lagts.

Om jag inte del­tar på works­hop­par­na, hur kan jag påver­ka pla­ne­rin­gen?

På webbplat­sen kokkolaareena.fi/sv/respons/ finns ett for­mu­lär där du kan skic­ka res­pons. All res­pons som skic­kas gås ige­nom en gång i vec­kan på tis­da­gar. Vi sva­rar på even­tuel­la frå­gor om avsän­da­ren har läm­nat sina kon­tak­tupp­gif­ter och ber om ett svar på frågan/kommentaren.

Varför infor­me­rar man inte mer om de frå­gor som behand­las på works­hop­par­na?

Arbe­tet befin­ner sig på pla­ne­ringss­ta­diet och inga slut­li­ga bes­lut har fat­tats. I det­ta ske­de pla­ne­ras fot­bollss­ta­dion och mul­tia­re­nan. Rap­por­te­ring om pla­ner som är halvfär­di­ga och inte har fasts­tällts skul­le tro­li­gen enbart leda till för­vir­ring och oklar­het.


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?