Res­pons

Grens­peci­fik respons

Med det­ta for­mu­lär kan du ge feed­back per idrottsgren och skic­ka öns­kemål till allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park. Feed­back och öns­kemål läses dagligen. 

Ros, ris eller frågor

Vill du ge res­pons eller har du frå­gor angåen­de Kar­le­by Idrotts­park pro­jek­tet? Du kan skic­ka ditt med­de­lan­de med det här for­mu­lä­ret. All res­pons rela­te­rad till pro­jek­tet är väl­kom­men. Om du vill kan du också läm­na ditt med­de­lan­de anonymt. 

Vi kom­mer att infor­me­ra dig om hur pro­jek­tet forts­kri­der på vår webbplats: www.kokkolaareena.fi och på våra socia­la medie­ka­na­ler @KokkolaAreena Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn och Twitter.