Bekan­ta dig med anlägg­nin­gar­na

Funk­tio­nell struk­tur

Utgångs­punk­ten för desig­nen har varit mång­si­dig­het, där ett utrym­me mås­te kun­na tjä­na en mängd oli­ka syf­ten och till­han­dahål­la ett brett utbud av tjäns­ter till alla använ­dargrup­per. Det pla­ne­ra­de slutfö­ran­det av bygg­nad­sar­be­tet är pla­ne­rat till vin­tern 2025 — 2026.

Anlägg­nin­gen omfat­tar: en mul­ti­funk­tion­sa­re­na i fyra vånin­gar, en fot­boll­sa­re­na, trä­nings­rin­kar, en ishall, som kom­mer att reno­ve­ras.

Mul­tia­re­na 1. vånin­gen

Åskå­darplats inom­hus, ca 2300 sittplat­ser

 • Inne­ban­dy: huvudplan 20x40 och trä­ningspla­ner 3 st 18–20x36-40m
 • Vol­ley­boll: huvudplan 9x18m och 3 trä­ningspla­ner 9x18m
 • Bas­ket: huvudplan 15x28m och 3 trä­ningspla­ner 15x28m
 • Fut­sal: huvudplan 20x40 och 3 trä­ningspla­ner 18–20x38-40m
 • Hand­boll: huvudplan 20x40 och 3 trä­ningspla­ner 18–20x38-40m
 • Bad­min­ton: 6 banor 6,1x13,4m

Rote­ran­de bana och löp­ba­na, 1600 m²

 • 4 run­da löpspår 270 m, spårbredd 90 cm
 • 6‑spårigt löpspår 60 m, spårbredd 110 cm

Are­nor för friidrott

 • Två place­rin­gar i längd­hopp och tres­teg samt en place­ring i stav­hopp
 • Kast­bur för släg­ga, dis­kus och kuls­töt­ning
 • Spjut­kas­tar­vägg, även lämplig för base­bollt­rä­ning

Klät­ter­vägg, 15,6 m hög och 9,6 m bred

 • Topp 3 meter höjd med nega­tiv lut­ning
 • Möj­lig­gör väggklätt­ring och boul­de­ring

Mul­tia­re­na 2. vånin­gen

Café i lob­byn, ca 210 m²

Spe­gel­rum, ca. 290 m²

Kam­pområ­de, ca 890 m²

 • Box­ning
 • Brott­ning
 • Tata­mi

Gym, ca. 880 m² i två plan

 • Kaar­le­lan­ka­tu nivå ca 320 m²
 • Övervå­ning ca. 560 m²

Kom­mer­siel­la loka­ler, ca 176 m²

 • Lokal 1 ca 62 m²
 • Lokal 2 ca 52 m²
 • Loka­ler 3 ca 62 m²

Mul­tia­re­na 3. vånin­gen

Ten­nis­hall

 • n. 635 m²

Trä­nings­rum

 • n. 485 m²

Res­tau­rang ca 290 m²

 • Kök ca 108 m²

Kabi­nett och mötes­rum

 • Kabi­nett och mötes­rum 1 ca 65 m²
 • Kabi­nett och mötes­rum 2 ca 45 m²

Väggklätt­ring fort­sät­ter från nedre vånin­gen

Mul­tia­re­na 4. vånin­gen

Ven­ti­la­tions­rum­men är beläg­na på den övers­ta fjär­de vånin­gen. Områ­det för väggklätt­ring fort­sät­ter upp till övers­ta vånin­gen.

Trä­ning ishall

Mera infor­ma­tion kom­mer sena­re.

Ishall

Mera infor­ma­tion kom­mer sena­re.