Kategoriat
Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on otta­nut osaa 123 kokkolalaista.

8.5.2023

Kok­ko­lan kau­pun­gin stra­te­gi­aa toteut­taen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to kut­sui syk­syl­lä 2022 kok­ko­la­lai­sia tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä, viran­hal­ti­joi­ta ja päät­tä­jiä mukaan suun­nit­te­le­maan yhdes­sä uut­ta moni­toi­mia­ree­naa ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nia. Käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut 123 hen­ki­löä, työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty 35 ker­taa, mikä tar­koit­taa sitä, että pel­käs­tään työ­pa­jo­jen osal­lis­tu­jien yhteen­las­ket­tu panos suun­nit­te­luun on hui­mat 554 tuntia. 

Kau­pun­gin yhdek­si menes­tys­te­ki­jäk­si on stra­te­gias­sa mää­ri­tel­ty Kok­ko­la-hen­gen lisää­mi­nen, mikä tar­koit­taa osal­li­suu­den, yhteis­työn ja yhtei­söl­li­syy­den vah­vis­ta­mis­ta. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton työ­pa­jois­sa on toteu­tet­tu kau­pun­gin stra­te­gi­aa. Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn ovat osal­lis­tu­neet moni­puo­li­ses­ti eri laje­ja ja toi­min­to­ja edus­ta­vat hen­ki­löt. Muka­na on ollut muun muas­sa tule­vien tilo­jen har­ras­ta­ja­käyt­tä­jiä, urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia, kil­paur­hei­li­joi­ta, val­men­ta­jia, huol­ta­jia, mes­su- ja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, sii­vouk­sen ja puh­taa­na­pi­don ammat­ti­lai­sia sekä viran­hal­ti­joi­ta ja päättäjiä.

Yhdes­sä eteenpäin!

Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022 ja ensim­mäi­sen suun­nit­te­lu­vai­heen vii­mei­set työ­pa­jat jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na 3. tou­ko­kuu­ta. Työ­pa­ja­ko­koon­tu­mi­sia on jär­jes­tet­ty aika­vä­lil­lä mar­ras­kuu 2022 – tou­ko­kuu 2023 yhteen­sä 35 ker­taa. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.

Kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on ollut avoin vuo­ro­vai­ku­tus ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien tai sidos­ryh­mien kes­ken. Ark­ki­teh­dit ovat saa­neet osal­lis­tu­jil­ta tär­ke­ää tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja eri lajien tai toi­min­to­jen edus­ta­jat puo­les­taan ovat saa­neet mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lopul­li­siin suun­ni­tel­miin. Lisäk­si mer­kit­tä­vä­nä tavoit­tee­na voi­daan pitää sitä, että tilo­jen tulee olla moni­käyt­töi­set, mikä tar­koit­taa sitä, että suun­ni­tel­tu­jen tilo­jen tulee tai­pua mah­dol­li­sim­man moneen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, jol­loin ne pal­ve­le­vat kok­ko­la­lai­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la aina lii­kun­nan har­ras­ta­jis­ta kil­paur­hei­li­joi­hin ja kon­ser­teis­ta messutapahtumiin.

Osal­lis­tu­jien kom­ment­te­ja työpajatyöskentelystä

Työ­pa­jo­jen lopuk­si tuli tavak­si kerä­tä sekä hyvää että nega­tii­vis­ta palau­tet­ta tilaisuudesta.

Täs­sä kerät­ty­nä muu­ta­mia poi­min­to­ja kym­me­nis­tä palaut­teis­ta, joi­ta osal­lis­tu­jil­ta tuli.

”Hyvä ja tilaa anta­va kes­kus­te­lu. Asioi­ta käsi­tel­lään monipuolisesti.”

”Hie­nos­ti avat­tu, mik­si suun­ni­tel­tu näin tähän mennessä.”

”Kaik­kia kuun­nel­tiin ja otet­tiin huomioon.”

”Hyviä ideoi­ta, toi­veet ote­taan huo­mioon. Hyvä yhteistyö.”

”Erin­omai­nen koko­nai­suus! Mie­li­pi­teet otet­tiin huo­mioon. Selkeää.”

”Kat­so­mon muu­to­seh­do­tus hyvä.”

”Hyvin huo­mioi­daan toi­veet. Kes­kus­te­lua hyväs­sä hengessä.”

”Kaik­ki eivät olleet paikalla.”

”Kes­kus­te­li pouk­koi­li hie­man liikaa.”

”Voi­mis­te­lu­mat­to­jen säi­ly­tys­tä ei ole vie­lä ratkaistu.”

”Välil­lä aika on lop­pu­nut kesken.”

”Ryh­mät voi­si jakaa joil­ta­kin osin pienempiin.”

”Aikaa oli­si saa­nut olla enemmän.”

”Jot­kut puheen­vuo­rot mene­vät lii­ak­si pie­niin yksityiskohtiin.”

Elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan riemua.

Elä­myk­sel­li­syy­den lisää­mi­nen on Kok­ko­lan kau­pun­gin stra­te­gian kär­ke­nä. Kau­pun­gin stra­te­gian mukai­ses­ti elä­myk­sel­li­syy­teen sat­sa­taan moni­puo­li­sel­la ja oma­lei­mai­sil­la kulttuuri‑, lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma­tar­jon­nal­la. Nyt suun­ni­tel­tu Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na osal­taan var­mis­ta­vat kau­pun­gin stra­te­gian toteutumista.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on koko­luo­kal­taan mer­kit­tä­vä, jon­ka suun­ni­tel­mia laa­di­taan pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tilo­jen tulee olla toi­mi­vat vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen. Mah­dol­li­sim­man hyvä varau­tu­mi­nen sekä jo täs­sä vai­hees­sa myös tule­vai­suu­den tar­pei­den hyvä enna­koi­mi­nen var­mis­taa osal­taan par­haan mah­dol­li­sen lopputuloksen.

Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jois­ta on luet­ta­vis­sa lisää täällä:


Jos sinul­la on toi­vei­ta, kom­ment­te­ja tai kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le palau­tet­ta tääl­lä.