Använ­dar­verks­tä­der­na inle­der sitt arbe­te

I det förs­ta pla­ne­rings- och bud­ge­te­ringss­ke­det gjor­des omfat­tan­de utred­nin­gar av använ­dar­nas behov och öns­kemål och av de oli­ka idrottsgre­nar­nas krav på pla­ne­rin­gen av loka­ler­na. Behov har kart­lagts i tio­tals oli­ka möten med repre­sen­tan­ter för mån­ga idrottsklub­bar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, före­tag och andra int­res­sentgrup­per.

Hös­ten 2022 gjor­des des­su­tom en Face­boo­ken­kät för att ta reda på kar­le­by­bor­nas öns­kemål och för­vänt­nin­gar på den fram­ti­da idrotts- och eve­ne­mangs­par­ken. Enkä­ten fick näs­tan 900 svar och näs­tan alla som sva­ra­de gav också fritt for­mu­le­rad res­pons via ett kom­men­tarfält som var avsett för ändamå­let. Anta­let fritt for­mu­le­ra­de svar var drygt 800.

Kar­le­by Idrotts­park ska bet­jä­na alla kar­le­by­bor på ett mång­si­digt sätt. Sko­lor och sko­le­le­ver kom­mer att vara en vik­tig grupp. I hös­tas gjor­des också en e‑postenkät som rik­ta­des till gym­nas­tiklä­rar­na i sko­lor­na i områ­det. Enkä­ten gav vik­tig infor­ma­tion om sko­lor­nas öns­kemål och behov i frå­ga om bar­nens möj­lig­he­ter att idrot­ta och motio­ne­ra.

Använ­dar­nas öns­kemål och behov som sam­la­des in under pro­jek­tets förs­ta ske­de har doku­men­te­rats, och allian­sen har använt sid av den­na infor­ma­tion i sitt pla­ne­ring­sar­be­te. Sam­man­lagt fler än 500 öns­kemål, dvs. speci­fi­ka­tio­ner från använ­da­re, har anteck­nats i för­teck­nin­gen. Mäng­den öns­kemål som sam­la­des in i pro­jektpla­ne­ringss­ke­det är väl­digt stort och det är klart att det inte är möj­ligt att för­verkli­ga precis alla öns­kemål.

Efter stads­full­mäk­ti­gets bes­lut om proprie­bor­gen har pro­jek­tet tagit ett stort steg framåt till ett utvecklingss­ke­de där det fort­fa­ran­de är möj­ligt att påver­ka den slut­li­ga hel­he­ten innan pla­ner­na fry­ses ned. I det här ske­det kan man inte beto­na nog det fak­tum att vi ännu inte har gjort några slut­li­ga pla­ner. Just nu är det fort­fa­ran­de möj­ligt att påver­ka de slut­li­ga pla­ner­na.

I novem­ber star­ta­de Kar­le­by Idrotts­parks allians använ­dar­verks­tä­der. Det har varit möj­ligt att anmä­la sig till använ­dar­verks­tä­der­na på webbplat­sen kokkolaareena.fi. Des­su­tom har Kar­le­by Idrotts­park rek­ry­te­rat repre­sen­tan­ter för oli­ka idrottsgre­nar och funk­tio­ner till verks­tä­der­na. Målet har varit att hit­ta en så mång­si­dig grupp använ­dar­sak­kun­ni­ga som möj­ligt. Det kom­mer att ord­nas verks­tä­der av oli­ka slag, och hel­he­ten har pla­ne­rats så att repre­sen­tan­ter­na för de idrottsgre­nar och int­res­sentgrup­per som kom­mer att använ­da loka­ler som ank­ny­ter till varan­dra i pla­ner­na del­tar i sam­ma grupp. Ett exem­pel är kam­pidrott, gym­nas­tik och dans. I verks­ta­den för fot­boll med­ver­kar bl.a. sup­port­rar, spe­la­re, trä­na­re och underhålls­per­so­nal.

Använ­dar­verks­tä­der­na leds av arki­tek­ter­na i Kar­le­by Idrotts­parks allians, dvs. Idrotts­par­kens huvudpla­ne­ra­re Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit till­sam­mans med den ans­va­ri­ga arki­tek­ten Ris­to Kor­pi och arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen. På verks­tä­der­na får arki­tek­ter­na detal­je­rad och vik­tig prak­tisk infor­ma­tion som används vid den slut­li­ga pla­ne­rin­gen.

De förs­ta verks­tä­der­na sam­las den 16 novem­ber. Läs mer om eve­ne­mangs­verks­ta­dens arbe­te här och om verks­ta­den för fle­ra oli­ka idrottsgre­nar, dvs. friidrott, inom­hus­bolls­pel, väggklätt­ring, box­ning, gym här.

Vi infor­me­rar regel­bun­det om aktuel­la frå­gor och verks­tä­der­nas arbe­te. Om du vill hål­la dig infor­me­rad om frams­te­gen i pro­jek­tet, pre­nu­me­re­ra på vårt nyhetsbrev här.

Du kan också skic­ka res­pons, frå­gor eller kom­men­ta­rer med res­pons­for­mu­mä­ret här. Vi läser res­pons­med­de­lan­de­na var­je dag och rap­por­te­rar om dem regel­bun­det till Kar­le­by Idrotts­parks allians.

Luitko jo nämä?