Works­hop­pen

En fram­tid som pla­ne­ras till­sam­mans.

Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den.

Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den.

Även i år har det förts liv­li­ga dis­kus­sio­ner i alla works­hops, åsik­ter om pla­ner­na har framförts och riklig med feed­back har getts för att stöd­ja pla­ne­rin­gen. Works­ho­pen som arran­ge­ra­des för Kar­le­bys idrottst­jäns­ter den 25 janua­ri var inget undan­tag. Vi träf­fa­de den­na grupp för andra gån­gen i år.

read more
Ishal­lens utvecklings­fas star­tar

Ishal­lens utvecklings­fas star­tar

Kar­le­by stadss­ty­rel­se god­kän­de förs­la­get från sty­rel­sen för Kar­le­by Idrotts­park Ab om att star­ta utvecklings­fa­sen KAS3 för ishal­len den 18 decem­ber 2023. En vik­tig del av utvecklings­fa­sens arbe­te är ett nära samar­be­te mel­lan int­res­sen­ter­na. Int­res­sen­ter­na kom­mer att invol­ve­ras i pla­ne­ring­sar­be­tet enligt en sepa­rat utar­be­tad del­ta­gan­deplan.

read more
Works­hop­del­ta­ga­re med ett gemen­samt ären­de

Works­hop­del­ta­ga­re med ett gemen­samt ären­de

I ons­daqs sam­la­des vec­kans andra works­hopgrupp som fokuse­rar på pla­ne­rin­gen av trä­ning­sis­hal­len. I grup­pen ställ­des frå­gor, man dis­ku­te­ra­de, det pla­ne­ra­des, man fun­de­ra­de och reflek­te­ra­de över fram­ti­da frå­gor som rör­de den kom­man­de trä­ning­sis­hal­len.

read more
Fram­ti­dens mång­si­di­ga idrott­san­lägg­ning

Fram­ti­dens mång­si­di­ga idrott­san­lägg­ning

Pla­ne­rin­gen fort­sat­te vid den tred­je works­hop­pen som arran­ge­ra­des för Kar­le­bys stads idrottst­jäns­ter. Nu när Kar­le­by Idrotts­park kom­mer att ha en modern mul­ti­funk­tions­hall, som är desig­nad för att möta oli­ka sport- och eve­ne­mangs­be­hov, krävs det att oli­ka detal­jer…

read more
Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den.

Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den.

Även i år har det förts liv­li­ga dis­kus­sio­ner i alla works­hops, åsik­ter om pla­ner­na har framförts och riklig med feed­back har getts för att stöd­ja pla­ne­rin­gen. Works­ho­pen som arran­ge­ra­des för Kar­le­bys idrottst­jäns­ter den 25 janua­ri var inget undan­tag. Vi träf­fa­de den­na grupp för andra gån­gen i år.

read more
Friidrott­su­tö­va­re sam­la­des till en använ­darworks­hop

Friidrott­su­tö­va­re sam­la­des till en använ­darworks­hop

Det förs­ta använ­darworks­ho­pen för året hölls ons­dag den 3 janua­ri. Dis­kus­sion­säm­ne­na omfat­ta­de nuva­ran­de pla­ner rela­te­ra­de till trä­­nings- och täv­lingsförhål­lan­den i friidrott. Friidrott fun­ge­rar som en all­män beteck­ning för löp­ning, gång, kast och hopp.

read more