Genomfö­ran­de

Utvecklin­gen av idrotts- och event­par­ken

Utvecklin­gen av idrottsparken/eventparken är ett av de vik­ti­gas­te pro­jek­ten i Kar­le­by stads livs­krafts­pro­gram 2019–2022.

Pro­jek­tet kom­mer att dri­vas vida­re av Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy, ett bolag som grun­da­des av sta­den 2020.

I Sport­par­kens upp­drags­bes­kriv­ning anges att bola­gets mål är att byg­ga en eve­ne­mangs- och sport­park som eko­no­miskt och effek­tivt upp­fyl­ler använ­dar­nas behov och är av int­res­se året runt i de nor­dis­ka län­der­na.

Upda­te

Följ utvecklin­gen av bygg­nad­sar­be­tet på idrotts­par­kens socia­la medier i upp­da­te­rin­gen som publice­ras var­je fre­dag.

Sami Lindholm

Till­sam­mans pla­ne­ra­de fram­ti­den

Innan desig­nar­be­tet påbör­ja­des anord­na­des en interv­juomgång med int­res­sen­ter under som­ma­ren 2021. Dus­sin­tals interv­juer och möten hölls med idrottsklub­bar och andra int­res­sen­ter i Košice.

Under interv­juer­na lis­ta­des 580 krav, vil­ket resul­te­ra­de i en 50-sidig lis­ta som bifo­ga­des anbud­sin­for­dran.

Näs­tan 150 per­so­ner från idrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, före­tag, tjäns­te­män, bes­luts­fat­ta­re och oli­ka int­res­sen­ter som stä­da­re, underhålls­per­so­nal, matc­har­ran­gö­rer, vakt­mäs­ta­re etc. har del­ta­git i de använ­darworks­hops som anord­nats.

I augus­ti 2023 upp­gick de tota­la volon­tär­tim­mar­na för del­ta­gar­na i works­hop­par­na till näs­tan 600 tim­mar i form av man­tim­mar.

Hybridiareenana kehitysvaiheet

Funk­tio­nell struk­tur

Pake­tet innehål­ler

  • Mul­ti­funk­tion­sa­re­na med fyra vånin­gar
  • Fot­boll­sa­re­na 
  • Utbild­ning isba­nor
  • Ishal­len, som kom­mer att reno­ve­ras

Utgångs­punk­ten för desig­nen har varit mång­si­dig­het, där ett utrym­me mås­te kun­na tjä­na en mängd oli­ka syf­ten och till­han­dahål­la ett brett utbud av tjäns­ter till alla använ­dargrup­per.

Det pla­ne­ra­de slutfö­ran­det av bygg­nad­sar­be­tet är pla­ne­rat till vin­tern 2025 — 2026.