Fot­boll­sa­re­nan

Håll­bart byg­gan­de och en mil­jö­vän­lig fram­tid.

Byg­gan­det av hybri­da­re­nan har utfor­mats med star­ka mil­jö- och håll­bar­het­sas­pek­ter i åtan­ke. Bygg­pro­jek­tet syf­tar till att imple­men­te­ra mil­jö­vän­li­ga meto­der från bör­jan, integre­ra håll­ba­ra mate­rial och ener­gief­fek­ti­va lös­nin­gar i utform­nin­gen och genomfö­ran­det. Valet av bygg­ma­te­rial gyn­nar åter­vin­nings­ba­ra och för­ny­ba­ra resur­ser, vil­ket mins­kar kol­dioxi­davt­ryc­ket och för­bruk­nin­gen av natur­re­sur­ser.

Strikt avfalls­sor­te­ring och åter­vin­ning genomförs på byg­gar­betsplat­sen, vil­ket mini­me­rar mäng­den bort­kas­tat mate­rial. Ener­gief­fek­ti­va belys­nings- och vär­me­sys­tem och grö­na ener­gi­lös­nin­gar kom­mer att integre­ras i bygg­na­den, vil­ket mins­kar ener­giför­bruk­nin­gen och där­med mil­jöpå­ver­kan.

Den mil­jö­vän­li­ga utform­nin­gen av hybri­da­re­nan omfat­tar även tra­fik- och uts­läpps­han­te­ring. Valet av plats tar hän­syn till till­gänglig­he­ten till kol­lek­tivt­ra­fik och syf­tar till att erb­ju­da enkla alter­na­tiv för håll­bar mobi­li­tet. Sam­man­ta­get ska­par det­ta en bygg­nad som inte bara har mån­ga oli­ka använd­ning­sområ­den, utan som också mini­me­rar mil­jöpå­ver­kan och främ­jar en håll­bar livss­til.