• Allian­sen som genomfö­ran­de­form för Kar­le­by Idrottspark

  12.5.2023

  Bakgrun­den till de pro­jekt som genomförs i allians­form finns i Lean-filo­so­fin och dess princi­per. Ett vik­tigt tän­ke­sätt är att öka vär­det för bes­täl­la­ren och allian­sens par­ter genom att kom­bi­ne­ra, dvs. integre­ra, pro­jek­tets par­ter och den kuns­kap, de proces­ser och den tek­nik som står till deras förfogande.

  Kategorier
  Nyheter
 • 123 Kar­le­by­bor har del­ta­git i Kar­le­by Idrotts­parks användarverkstäder.

  8.5.2023

  För att genomfö­ra Kar­le­by stads stra­te­gi, bjöd Kar­le­by Idrotts­park hös­ten 2022 in använ­da­re, tjäns­tein­ne­ha­va­re och bes­luts­fat­ta­re från Kar­le­by för de fram­ti­da anlägg­nin­gar från Kar­le­by, för att till­sam­mans pla­ne­ra en ny mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion. 123 per­so­ner har del­ta­git i använ­dar­verks­tä­der­na, 35 works­hop­par har anord­nats, vil­ket innebär att de sam­man­lag­da bidra­get till pla­ne­rin­gen av enbart works­hop­del­ta­gar­na är hela 554 timmar. 

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop­par­na Ons­dag 3.5 klo 16:30–20:30

  5.5.2023

  Vårens tre sis­ta använ­dar­verks­tä­der­na för Kar­le­by idrotts­parks mång­funk­tio­nel­la are­nan och fot­bollss­ta­dion sam­la­des i Big Rom i onsdags.
  Vid de sis­ta works­hop­par­na gick man ige­nom de fins­li­pa­de pla­ner­na, som har utar­be­tats från och med novem­ber år 2022 till­sam­mans med använ­dar­na i idrottss­peci­fi­ka works­hop­par. Sam­man­fatt­nings­vis kan det kons­ta­te­ras att använ­dar­na är rela­tivt nöj­da med pla­ner­nas nuva­ran­de läge. Grup­per­na kons­ta­te­ra­de även att deras öns­kemål har bli­vit hör­da väl och de har genomförts myc­ket noggrant. 

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop­par­na ons­dag 26.4

  28.4.2023

  Pla­ne­ring­sar­be­tet av funk­tio­ner­na för den fram­ti­da mång­funk­tio­nel­la are­nan, sker enligt ett inten­sivt sche­ma till­sam­mans med använ­dar­na i idrotts- och funk­tionss­peci­fi­ka works­hop­par. Under ons­da­gen sam­la­des vi för att pla­ne­ra ären­den som berör eve­ne­mang, mäs­sor, bolls­por­ter, bågs­kyt­te och vägklättring. 

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop ons­dag 19.4 klo 15:30 – 18:00

  24.4.2023

  Under ons­da­gen sam­la­des Kar­le­by stads gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na vid Kar­le­by idrotts­par­kens Big room för att pla­ne­ra den kom­man­de mång­funk­tio­nell are­nans aktiviteter.
  Inb­ju­dan skic­ka­des per­son­li­gen till sko­lor­nas gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na, var av tio sva­ra­de på inb­ju­dan för att del­ta i workshoppen. 

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop ons­dag 22.3. kl. 18–20

  30.3.2023

  Under den andra works­hop­pen den­na ons­dag låg fokus på kamps­por­ter, reds­kaps­gym­nas­tik och dem som använ­der loka­ler­na, till exem­pel förhål­lan­den för dan­su­tö­va­re och gym­nas­ter. I grup­pen har under perio­den arbe­tat fem­ton oli­ka per­so­ner som bju­dits in till grup­pen till exem­pel via före­nin­gar. Den här works­hop­pen och grup­pens möte var den fjär­de i ordningen.

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop ons­dag 22.3. kl. 15:30–18:30

  30.3.2023

  På ons­dag 22.3 ord­na­des den fjär­de works­hop­pen om ären­den som gäl­ler fot­bollss­ta­dion. Grup­pen består av repre­sen­tan­ter för före­nin­gar, fot­boll­su­tö­va­re, trä­na­re, skil­je­do­ma­re, de som fil­mar och kom­men­te­rar matc­her samt sup­port­rar. I works­hop­pen del­tog 11 per­so­ner i pla­ne­rin­gen till­sam­mans med arkitekterna.

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop ons­dag 15.3. kl. 18–20

  30.3.2023

  På ons­da­gen ord­na­des en fjär­de works­hop för den grupp som huvud­sakli­gen behand­lar frå­gor som gäl­ler gym­met, friidrott, bolls­por­ter, ten­nis, dans, gym­nas­tik, väggklätt­ring och bågs­kyt­te. I works­hop­pen repre­sen­te­ra­des använ­dar­na av 20 repre­sen­tan­ter för de oli­ka gre­nar­na och som bju­dits in att del­ta i pla­ne­rin­gen bland annat via idrottsföreningar.

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop ons­dag 15.3. kl. 15:30–17:30

  30.3.2023

  På ons­da­gen ord­na­des den fjär­de works­hop­pen för en grupp som i regel behand­lar frå­gor som gäl­ler eve­ne­mang, mäs­sor, live­pro­duk­tio­ner och kul­turt­jäns­ter. I works­hop­pen repre­sen­te­ra­des använ­dar­na av yrkes­folk inom branschen från Kar­le­by, som bju­dits in att del­ta i pla­ne­rin­gen bland annat via eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och organisationer.

  Kategorier
  Nyheter
 • Works­hop tors­dag 9.3. kl. 16–18.

  30.3.2023

  Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park inled­de i novem­ber ifjol använ­darworks­hop­par som syf­tar till att i så stor omfatt­ning som möj­ligt utre­da de fram­ti­da använ­dar­nas behov och öns­kemål. Syf­tet är att dis­ku­te­ra detal­je­rad prak­tisk infor­ma­tion med arki­tek­ter­na, så att de får vik­tig infor­ma­tion för att utar­be­ta de slut­li­ga pla­ner­na. När det gäl­ler ett så här bety­dan­de och omfat­tan­de pro­jekt är det vik­tigt att i mins­ta detalj beak­ta loka­ler­nas använd­bar­het och lån­ga livslängd. 

  Kategorier
  Nyheter
 • Verks­ta­den för fle­ra idrottsgrenar

  1.12.2022

  De förs­ta använ­dar­verks­tä­der­na som Kar­le­by Idrotts­parks allians ord­nar sam­mant­räd­de på ons­da­gen den 16 novem­ber. Den andra verks­ta­den som ord­na­des på ons­da­gen var avsedd för per­so­ner som är sak­kun­ni­ga inom friidrott, inom­hus­bolls­pel, väggklätt­ring, box­ning och gym­verk­sam­het och inom prak­tis­ka frå­gor som gäl­ler des­sa grenar.

  Kategorier
  Nyheter
 • Eve­ne­mangs­verks­ta­den sam­la­des förs­ta gången

  1.12.2022

  De förs­ta använ­dar­verks­tä­der­na som Kar­le­by Idrotts­parks allians ord­nar sam­mant­räd­de på ons­da­gen den 16 novem­ber. Den förs­ta verks­ta­den bes­tod av per­so­ner med sak­kuns­kap i prak­tis­ka frå­gor som gäl­ler eve­ne­mang och arran­ge­man­gen för evenemang.

  Kategorier
  Nyheter
 • Använ­dar­verks­tä­der­na inle­der sitt arbete

  1.12.2022

  Att kart­läg­ga öns­kemå­len och beho­ven hos de fram­ti­da loka­ler­nas använ­da­re och att ta hän­syn till dem har från förs­ta bör­jan varit ett högprio­ri­te­rat mål i pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Idrottspark.

  Kategorier
  Nyheter
 • Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park pre­sen­te­ra­de sig för förs­ta gån­gen för Kar­le­by stadsstyrelse.

  3.5.2022

  All­lian­sen för Kar­le­by idrotts­park inled­de pla­ne­ring­sar­be­tet för den förs­ta fasen för cir­ka en månad sedan i bör­jan av april. På mån­da­gen den 2 maj fick repre­sen­tan­ter­na för allian­sen tillfäl­le att för förs­ta gån­gen pre­sen­te­ra sig för Kar­le­by stadss­ty­rel­se och läg­ga fram en läges­rap­port om hur pla­ne­ring­sar­be­tet i den förs­ta fasen framskrider.

  Kategorier
  Allmän Nyheter