Eve­ne­mangs­verks­ta­den sam­la­des förs­ta gån­gen

Använ­dar­verks­tä­der­na leds av arki­tek­ter­na i Kar­le­by Idrotts­parks allians, huvudpla­ne­ra­ren Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit samt den ans­va­ri­ga arki­tek­ten Ris­to Kor­pi och arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen. Verks­tä­der­na ger arki­tek­ter­na detal­je­rad och vik­tig prak­tisk infor­ma­tion som är till nyt­ta när de slut­li­ga pla­ner­na görs upp.

I grup­pen med­ver­kar

  • Leo Sund­vik — Ström­ning och video­pro­duk­tion
  • Nii­na Palo­saa­ri — Roh­ki Events
  • Kim­mo Kau­nis­to — Roger Sound
  • Kari Kän­sä­kos­ki — Säker­het på eve­ne­mang
  • Jere Peko­la — Säker­het på eve­ne­mang
  • Jaki Sil­ven­noi­nen — Eve­ne­mang­sar­ran­gör KPO
  • Jen­ni Tai­pa­lus — Kar­le­by stads kul­turt­jäns­ter
  • Berit Sto­re — Kar­le­by stads kul­turt­jäns­ter

I den förs­ta verks­ta­den som gäll­de ord­nan­det av eve­ne­mang för­des en omfat­tan­de dis­kus­sion om logis­ti­ken och tra­fi­kar­ran­ge­man­gen i ans­lut­ning till eve­ne­mang. Arbetsgrup­pen dis­ku­te­ra­de skill­na­der­na mel­lan sto­ra och små eve­ne­mang och mel­lan arran­ge­man­gen av såda­na eve­ne­mang. En annan frå­ga som dis­ku­te­ra­des var hur det är möj­ligt att säkers­täl­la publi­kens tillt­rä­de, rörel­ser under eve­ne­man­get och utgång både smi­digt och tryggt.

Enligt del­ta­gar­na är deras öns­kan och huvud­sakli­ga mål att pla­ne­rin­gen genomförs till­räckligt ambi­tiöst, så att loka­ler­na blir långli­va­de och står till tjänst på ett ändamål­sen­ligt i mån­ga års tid. Ett annat mål som grup­pen utt­ryck­te var att are­nan blir en väl­fun­ge­ran­de och att­rak­tiv hel­het på ett natio­nellt plan, så att den erb­ju­der möj­lig­het att ord­na eve­ne­mang av alla stor­le­kar ända till sto­ra mäs­sor och underhåll­ning­se­ve­ne­mang.

Arbetsgrup­pen för­de en liv­lig dis­kus­sion om del­ta­gar­nas goda och dåli­ga erfa­ren­he­ter av eve­ne­mang och loka­ler av oli­ka slag. Grup­pen dis­ku­te­ra­de bland annat ljudå­ter­giv­nin­gens och de övri­ga audio­vi­suel­la lös­nin­gar­nas bety­del­se. Till­gänglig­het var ett ämne som väck­te liv­lig dis­kus­sion.

Arki­tek­ter­na från Kar­le­by Idrotts­parks allians var väl­digt nöj­da med res­pon­sen och dis­kus­sio­ner­na. De tio­tals anteck­nin­gar­na och instruk­tio­ner­na ger en god grund för det fort­sat­ta arbe­tet.

Vi fick myc­ket infor­ma­tion om hur eve­ne­mang ord­nas och vad man ska tän­ka på. Det är vik­tigt att vi har en så ingåen­de bild som möj­ligt av vad eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer behö­ver för att de ska kun­na job­ba så effek­tivt som möj­ligt. När man tän­ker på saker­na på för­hand är det möj­ligt att spa­ra myc­ket arbe­te i fort­sätt­nin­gen.

Ris­to Kor­pi, ans­va­rig arki­tekt

Vi hade en bra dis­kus­sion om logis­ti­ken och arran­ge­man­gen på eve­ne­mang. Verks­ta­den var givan­de och jag gjor­de mån­ga anteck­nin­gar. Till­sam­mans kan vi pla­ne­ra Idrotts­par­ken så att den läm­par sig för eve­ne­mang av vil­ket slag som helst.

Pau­li Koi­vis­to, huvudpla­ne­ra­re

Eve­ne­mang­sar­betsgrup­pens förs­ta möte var givan­de och vi fort­sät­ter att job­ba med sam­ma sam­man­sätt­ning under hela pla­ne­ringss­ke­det fram till näs­ta som­mar. Den näs­ta verks­tad­sträf­fen som gäl­ler eve­ne­mang ord­nas redan i år.

Har du frå­gor, öns­kemål eller förs­lag som gäl­ler eve­ne­mangs- och mäss­verk­sam­het? Skic­ka res­pons här.

Luitko jo nämä?