Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la har sagt upp sig 8.5.2024. Sivu­la tac­kar bola­get, sty­rel­sen, allian­sen och övri­ga int­res­sentgrup­per. ”Grunds­te­nen har murats och pro­jek­tets tyngs­ta fas är över. Jag upple­ver att det nu är läge att pus­ta ut…

read more
Grunds­te­nen till Kar­le­by Idrotts­parks hybri­da­re­na lades

Grunds­te­nen till Kar­le­by Idrotts­parks hybri­da­re­na lades

Hybri­da­re­nan som ingår i pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park har forts­kri­dit till grunds­tens­mur­ning. Bygg­nad­sar­be­tet inled­des i janua­ri och de förs­ta väg­gar­na till den fyra vånin­gar höga hybri­da­re­nan har bör­jat byg­gas intill Kar­le­by cent­rum. Grunds­te­nen lades fre­da­gen den…

read more
Mån­ga möj­lig­he­ter­nas are­na

Mån­ga möj­lig­he­ter­nas are­na

När hybri­da­re­nan står klar våren 2026 öpp­nas en modern och mång­si­dig plats för invå­nar­na i Kar­le­by, en plats för diver­se hob­by­verk­sam­het och otro­li­ga upple­vel­ser. Hybri­da­re­nan som hel­het inne­fat­tar en mul­tia­re­na samt en fot­boll­sa­re­na. Mul­tia­re­nan möj­lig­gör både…

read more
Vasa för­valt­nings­doms­tol avs­log under­sök­nin­gen av överkla­gan­det om byg­glov för Hybri­da­re­nan.

Vasa för­valt­nings­doms­tol avs­log under­sök­nin­gen av överkla­gan­det om byg­glov för Hybri­da­re­nan.

Överkla­gan­det av bes­lu­tet om byg­glov för Kar­le­by Idrotts­parks Hybri­da­re­nan avvi­sa­des av Vaa­sas för­valt­nings­doms­tol. Två med­lem­mar i bygg- och mil­jö­nämn­den som läm­na­de in överkla­gan­det kri­ti­se­ra­de bland annat den admi­ni­stra­ti­va proces­sen för Hybri­da­re­nan. Rät­ten att…

read more