Works­hop­par­na Ons­dag 3.5 klo 16:30–20:30

Friidrott

Med­lem­mar­na av grup­pen sam­la­des för förs­ta gån­gen vid works­hop­pen i novem­ber år 2022, den­na träff var i ord­ning den fem­te. Grup­pens del­ta­ga­re består av repre­sen­tan­ter för idrottsfö­re­nin­gar och använ­dar­sak­kun­ni­ga inom friidrott. Arki­tek­ten Ris­to Kor­pi från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen pre­sen­te­ra­de de senas­te exak­ta och detal­je­ra­de pla­ner­na för den mång­funk­tio­nel­la are­nan. Det dis­ku­te­ra­des om place­rin­gen av höjd­hopp, speciellt vid even­tuel­la inom­hus­täv­lin­gar, samt den opti­ma­la place­rin­gen av utrust­ningsförråd och beho­vet av utrym­men för för­va­ring av utrust­ning.  Det kan kons­ta­te­ras att använ­dar­nas öns­kemål har tagits i hän­syn vid pla­ne­rin­gen av anlägg­nin­gar rela­te­ra­de till friidrott.

Kamps­por­ter

I kväl­lens andra works­hop fokuse­ra­des det på frå­gor rela­te­ra­de till kamps­por­ter. Även den­na grup­pens med­lem­mar sam­la­des för förs­ta gån­gen i novem­ber år 2022. De själ­va trä­ning­san­lägg­nin­gar­nas pla­ner har dis­ku­te­rats myc­ket omfat­tan­de i tidi­ga­re works­hop­par och nuva­ran­de pla­ner har upprät­tats i enlig­het med de öns­kemål som utt­ryckts av använ­dar­na. Alla idrotts­repre­sen­tan­ter är för nuva­ran­de nöj­da med de pla­ne­ra­de anlägg­nin­gar­na och deras funk­tio­na­li­tet. De frå­gor som dis­ku­te­ra­des den här gån­gen var till exem­pel beho­vet av för­va­ring­sut­rym­men för varor under trä­nin­gen, vägar till trä­ning­sområ­de­na, opti­mal place­ring av ismas­ki­nen, öns­kan att skär­mar ska place­ras i loka­ler­na och hygienfö­res­krif­ter som mås­te föl­jas utan undan­tag i trä­nings­lo­ka­ler­na.

Reds­kaps­gym­nas­tik och dans

Vid kväl­lens tred­je och sis­ta works­hop behand­la­des pla­ner­na på anlägg­nin­gar rela­te­ra­de till reds­kaps­gym­nas­tik och dans. Works­hop­par­na har ord­nats sedan novem­ber år 2022 och des­su­tom har pla­ner­na förts fram i sepa­ra­ta möten till­sam­mans med arki­tek­ter­na.

Reds­kaps­gym­nas­ter­na kons­ta­te­ra­de att alla öns­kemål från idrot­tens repre­sen­tan­ter har tagits i beak­tan i pla­ne­rin­gen och det finns inget mer att til­läg­ga eller öns­kemål att pre­sen­te­ra. Gene­rellt dis­ku­te­ra­de grup­pen om reds­kaps­gym­nas­ti­kens hob­by­möj­lig­he­ter i Kar­le­by och i sam­band med sko­lidrot­ten. Enligt pla­ner­na kom­mer utrym­men att lyf­ta trä­nin­gen på en helt ny nivå och med de utmärk­ta trä­nings­mil­jö­er­na som sta­den erb­ju­der, tror grup­pen också på öknin­gen av anta­let hob­byis­ter inom spor­ten.

Till­sam­mans med dan­sar­na kont­rol­le­ra­des pla­ner­na och använd­nin­gen av utrym­men med tan­ke på dans­täv­lin­gar, samt nöd­vän­di­ga cate­rings arran­ge­mang för täv­lin­gens del­ta­ga­re. Slut­li­gen kons­ta­te­ra­de del­ta­gar­na att pla­ner­na för tillfäl­let ser bra ut.

Vårt gemen­sam­ma mål har all­tid varit att möj­lig­gö­ra rörel­segläd­jen för alla Kar­le­by­bor­na i alla åldrar. Stort tack till alla som har del­ta­git i job­bet.

Frå­gor och svar om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­parks works­hop­par

Varför ord­nas works­hop­par?

Works­hop­par­na syf­tar till ett öppet samar­be­te mel­lan arki­tek­ter­na och de fram­ti­da använ­dar­na av loka­ler­na. Arki­tek­ter­na får vik­tig och detal­je­rad infor­ma­tion för att kun­na pla­ne­ra loka­ler­na och använ­dar­na får möj­lig­het att påver­ka slut­re­sul­ta­tet. Pro­jek­tet med Kar­le­by Idrotts­park är av bety­dan­de stor­leksklass och pla­ner­na utar­be­tas på lång sikt. Loka­ler­na ska fun­ge­ra i fle­ra årtion­den fra­mö­ver. Man för­be­re­der sig för fram­ti­den genom att man beak­tar de funk­tionss­peci­fi­ka beho­ven i mins­ta detalj och säkers­täl­ler däri­ge­nom ett slut­re­sul­tat som bet­jä­nar använ­dar­na av de kom­man­de loka­ler­na på bäs­ta möj­li­ga sätt, så att de upp­fyl­ler behov som hänför sig till allt från hob­byidrott till kon­ser­ter och semi­na­rier.

Vem del­tar i works­hop­par­na?

I works­hop­par­na del­tar i stor utsträck­ning per­so­ner som repre­sen­te­rar oli­ka gre­nar och verk­sam­he­ter.

Bland annat del­tar hob­by­utö­va­re som använ­der de kom­man­de loka­ler­na, föret­rä­da­re för idrottsfö­re­nin­gar, täv­ling­sidrot­ta­re, trä­na­re, ser­vice­per­so­nal, mäss- och eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, ord­nings­vak­ter samt yrkes­folk inom städ­ning och renhåll­ning. Works­hop­par­na led­des av arki­tek­ter­na för allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park, Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit som är huvudpla­ne­ra­re för Kar­le­by Idrotts­park och ans­va­ri­ge arki­tek­ten Ris­to Kor­pi samt arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen.

Hur val­des del­ta­gar­na?

Int­res­se­ra­de del­ta­ga­re har rek­ry­te­rats via @KokkolaAreenas socia­la medier, vid en offent­lig tills­täll­ning i novem­ber 2022 samt genom att inb­ju­da del­ta­gar­na per­son­li­gen. Till exem­pel loka­la idrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och utö­va­re av oli­ka gre­nar har bju­dits in att del­ta på works­hop­par­na. Works­hop­par­na star­ta­des i det ske­de då alla funk­tio­ner och möj­lig­he­ter att del­ta hade kart­lagts.

Om jag inte del­tar på works­hop­par­na, hur kan jag påver­ka pla­ne­rin­gen?

På webbplat­sen kokkolaareena.fi/sv/respons/ finns ett for­mu­lär där du kan skic­ka res­pons. All res­pons som skic­kas gås ige­nom en gång i vec­kan på tis­da­gar. Vi sva­rar på even­tuel­la frå­gor om avsän­da­ren har läm­nat sina kon­tak­tupp­gif­ter och ber om ett svar på frågan/kommentaren.

Varför infor­me­rar man inte mer om de frå­gor som behand­las på works­hop­par­na?

Arbe­tet befin­ner sig på pla­ne­ringss­ta­diet och inga slut­li­ga bes­lut har fat­tats. I det­ta ske­de pla­ne­ras fot­bollss­ta­dion och mul­tia­re­nan. Rap­por­te­ring om pla­ner som är halvfär­di­ga och inte har fasts­tällts skul­le tro­li­gen enbart leda till för­vir­ring och oklar­het.


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?