Byg­gan­det av övning­sis­hal­len star­tar

28.6.2024

Byg­gan­det av övning­sis­hal­len, som ingår i hel­he­ten för Kar­le­by Idrotts­park, star­tar i juli. Kar­le­by stadss­ty­rel­se god­kän­de inle­dan­det av trä­ning­sis­hal­lens verks­täl­lig­hets­fas TAS2 på sitt sam­mant­rä­de 17.6.2024.

Områ­det på vil­ket övning­sis­hal­len byggs inhäg­nas under vec­ka 27. Byg­gan­det inleds med jord­bygg­nads- och pål­ning­sar­be­ten. Pål­ning­sar­be­tet kan orsa­ka bul­ler och vibra­tio­ner i områ­dets omgiv­ning och i när­lig­gan­de bygg­na­der.

Till­sam­mans med ishal­len bil­dar trä­ning­sis­hal­len, som kom­mer att ha två vånin­gar, ett cen­ter för iss­port med tre rin­kar. Trä­ning­sis­hal­lens för­vän­tas stå klar i sep­tem­ber 2025. De beräk­na­de kost­na­der­na för trä­ning­sis­hal­len uppgår till 15,1 mil­jo­ner euro.

Byg­gar­betsplat­sens inver­kan på eve­ne­man­gen i Eve­ne­mangs­par­ken

Kar­le­by Eve­ne­mangs­park används aktivt trots byg­gan­det av Idrotts­par­ken. När­be­läg­na arbet­sområ­den begrän­sar såväl anta­let utrym­nings­vä­gar som par­ke­ringsplat­ser. Man anlän­der till och avlägs­nar sig från Eve­ne­mangs­par­ken i förs­ta hand via cir­ku­la­tionsplat­sen vid Nor­ra­le­den.

Utrym­nings­vä­gen för bilar, cyklar och fot­gän­ga­re: Via Trä­nar­vä­gen mel­lan Eve­ne­mangs­par­ken och Ishal­len till Kar­le­by­ga­tan.

Fot­gän­ga­re och cyklis­ter kan också avlägs­na sig från områ­det via leden för gång- och cykelt­ra­fik längs Sun­det.

Eve­ne­mangs­par­kens par­ke­ring­sområ­den finns

  • i kors­nin­gen mel­lan Trä­nar­vä­gen och Kar­le­by­ga­tan
  • bred­vid Idrottsgår­den

Följ all­tid eve­ne­mang­sar­ran­gö­ra­rens anvis­nin­gar vad gäl­ler par­ke­ring

Luitko jo nämä?