Idrotts­park

Mul­tia­re­nan

Fot­boll­sa­re­nan

Trä­ning ishall

Ishall

Gläd­jen i att trä­na!

Koncep­tet innehål­ler en utmärkt ram för sport- och fri­tid­sak­ti­vi­te­ter — för alla åldrar och nivåer av rör­lig­het.

Det finns myc­ket som hål­ler dig i rörel­se i de nya trä­nings­ba­nor­na, inom­hus­lö­par­ba­nan, isba­nan, bas­ketpla­nen och gym­met.

Desig­nen omfat­tar även café, res­tau­rang, mötes- och kon­tor­sut­rym­men samt press­rum, som under dag­tid kom­mer att omvand­las till ett klass­rum för sko­lor och utbild­ning­sins­ti­tu­tio­ner.

Erfa­ren­he­ter och upple­vel­ser.

Moder­ni moni­toi­mia­ree­na mah­dol­lis­taa eri­lais­ten tapah­tu­mien, kuten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­sen.

Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­hin sekä mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­la- ja kah­vi­la­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat viih­teel­lis­ten ja tasok­kai­den tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

Ylei­sö­mi­toi­tuk­sen mukai­set noin 1300 auto­paik­kaa sekä lin­ja-auto­jen pysä­köin­tia­lue var­mis­ta­vat kävi­jöil­le hel­pon saa­vu­tet­ta­vuu­den.