Mån­ga möj­lig­he­ter­nas are­na

8.4.2024

När hybri­da­re­nan står klar våren 2026 öpp­nas en modern och mång­si­dig plats för invå­nar­na i Kar­le­by, en plats för diver­se hob­by­verk­sam­het och otro­li­ga upple­vel­ser. Hybri­da­re­nan som hel­het inne­fat­tar en mul­tia­re­na samt en fot­boll­sa­re­na.

Mul­tia­re­nan möj­lig­gör både täv­ling­sidrott, hob­by­verk­sam­het och gläd­jen i att röra på sig. Du kan vara en pris­be­lönt idrot­ta­re, en nybör­ja­re eller en bad­min­to­nans­va­rig för kom­pis­gän­get– are­nan erb­ju­der utrym­men för alla, oav­sett ålder eller nivå. Hel­he­ten ökar också barns och ungas möj­lig­he­ter till hob­by­verk­sam­het och fri­tid­sak­ti­vi­te­ter i Kar­le­by. Områ­det fun­ge­rar som en mång­si­dig cent­rum för idrott och är till­gängligt för sta­dens invå­na­re var­je dag i vec­kan.

Are­nan bet­jä­nar inte bara idrott­su­tö­va­re. Fri­tid­supple­vel­ser vän­tar för alla! Upplev musi­kens charm på din favo­rit­bands kon­sert, hit­ta ins­pi­ra­tion på mäs­sor eller njut av moder­na res­tau­rangt­jäns­ter. Kar­le­by­bor­nas gemen­sam­ma var­dags­rum kom­mer att fin­nas på Kar­le­by­ga­tan i fram­ti­den!

Trä­nings­möj­lig­he­ter för alla

Har du fast­nat i sof­fan eller trött­nat på sam­ma löprun­dor? På mul­ti­funk­tion­sa­re­nan hit­tar du säkert en motions­form som pas­sar dig. På hybri­da­re­nan kan man trä­na och täv­la i näs­tan alla inom­huss­por­ter, både indi­vi­duel­la och lags­por­ter.

Viss­te du att på mul­ti­funk­tion­sa­re­nan kan du utö­va t.ex. bågs­kyt­te, box­ning, klätt­ring, judo, dans, gym­nas­tik, tyngd­lyft­ning, body­buil­ding, bas­ket, bord­ten­nis, cross­fit, friidrott och myc­ket annat. Fot­bollss­ta­dion erb­ju­der också fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för vin­ters­port som skidåk­ning och snowc­ross. Under som­mar­sä­son­gen spe­las ame­ri­kansk fot­boll, base­boll och rug­by på sta­dion. (Länk till pre­sen­ta­tion av loka­ler­na: Bekan­ta dig med loka­ler­na)

Mäs­sor och kon­ser­ter

Hybri­da­re­nan erb­ju­der utmärk­ta förut­sätt­nin­gar för att anord­na kon­ser­ter inom­hus. Are­nans logis­tik, scen och res­tau­rangt­jäns­ter är pla­ne­ra­de att tjä­na kon­ser­ter med totalt 4500 besö­ka­re. Det är möj­ligt att anord­na mäs­sor i den för bolls­pel avsed­da hal­len och del­vis på löp­ba­nor­na. De övri­ga utrym­men som är avsed­da för idrott kan hål­las till­gängli­ga under mäs­sans gång eller så kan de hyras ut för mäs­sän­damål efter öve­rens­kom­mel­se.

Hybri­da­re­nan är den per­fek­ta plat­sen för sto­ra kongres­ser, som par­ti­mö­ten och före­tag­se­ve­ne­mang, i och med stor läk­tar­ka­paci­tet och moder­na faci­li­te­ter som upp­fyl­ler dagens krav.

Mindre möten och eve­ne­mang kan arran­ge­ras i ans­lut­ning till res­tau­ran­gen och andra hyr­ba­ra utrym­men i sam­band med hybri­da­re­nan och fot­bollss­ta­dions gemen­sam­ma utrym­men.

Affärs­lo­ka­ler för oli­ka behov

Vi erb­ju­der ett brett utbud av affärs­lo­ka­ler för uthyr­ning. Affärs­lo­ka­ler­na är utfor­ma­de för att vara flexibla och anpass­nings­ba­ra för att möta oli­ka före­tags behov. De öpp­na ytor­na ger gott om möj­lig­he­ter för krea­ti­vi­tet och varu­mär­kes­pro­fi­le­ring. Are­nans mång­si­di­ga tjäns­ter ska­par en dyna­misk mil­jö som loc­kar kun­der och ökar före­ta­gens syn­lig­het. Ta en titt på de uthyr­nings­ba­ra affärs­lo­ka­ler­na (länk).

Äta med utsikt

På mul­tia­re­nans tred­je våning finns en res­tau­rang med fri utsikt åt båda hål­len, både mot fot­bollspla­nen och mot de bollpla­ner som finns på förs­ta vånin­gen av mul­ti­funk­tion­sa­re­nan. Du kan alltså föl­ja med en fot­bolls­match eller ett underhåll­ning­se­ve­ne­mang sam­ti­digt som du nju­ter av res­tau­ran­gens bekväm­lig­he­ter och atmosfär. Res­tau­ran­gen bet­jä­nar are­nans besö­ka­re såväl vid lunch som vid pri­va­ta eve­ne­mang, som mäss­res­tau­rang eller som VIP-kabi­nett under eve­ne­man­gen. Bekan­ta dig med res­tau­ran­gens utrym­men (länk)

Till­gänglig­het och par­ke­ring

Det är enkelt att kom­ma till are­nan – oav­sett om du kom­mer med bil, cykel eller till fots. Idrotts­par­ken lig­ger inom gån­gavstånd från Kar­le­bys cent­ra­la ser­vice och 1 km från Kar­le­bys järn­vägss­ta­tion.

På områ­det finns kund­par­ke­ring på tre sidor av are­nan för ungefär tre­hun­dra for­don samt plat­ser för näs­tan 900 cyklar. I fram­ti­den kom­mer par­ke­ringsplat­ser att fin­nas för över 1000 for­don på hela Idrotts­par­kens områ­de. Par­ke­ringsplat­ser för per­so­ner med rörel­se­hin­der är place­ra­de längs Kar­le­by­ga­tan, i ome­del­bar när­het till are­nan.

Omkläd­nings­rum

På alla vånin­gar i mul­ti­funk­tion­sa­re­nan finns omkläd­nings­rum. Omkläd­nings­rum­men på förs­ta vånin­gen är upp­de­la­de för all­mänt bruk samt för repre­sen­ta­tions­lag. De gemen­sam­ma omkläd­nings­rum­men består av oli­ka sto­ra utrym­men, där man tagit hän­syn till grup­per av oli­ka stor­le­kar, doma­re och funk­tio­nä­rer. I vis­sa omkläd­nings- och duschut­rym­men har till­gänglig­he­ten beak­tats. Till­gängli­ga utrym­men är utrus­ta­de med sym­bo­ler för till­gänglig­het för per­so­ner med ned­satt rör­lig­het.

Till­gänglig­het

I pla­ne­rin­gen av mul­tia­re­nan har till­gänglig­he­ten för utrym­me­na beak­tats nog­grant. Vårt främs­ta mål är att pla­ne­ra och byg­ga utrym­men som bet­jä­nar alla använ­dargrup­per och möj­lig­gör en mång­si­dig använd­ning för oli­ka akti­vi­te­ter. Are­nans ingång och all­män­na utrym­men samt deras fas­ta inred­ning är

desig­na­de för att pas­sa per­so­ner med rörel­se- och funk­tions­hin­der. På den fyravå­nin­gar höga are­nan finns också en hiss. I bygg­na­den är en rulls­tolsplats reser­ve­rad för var 60:e sittplats.

Luitko jo nämä?