• Ter­vei­siä työpajoista

  20.1.2023

  Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022, vii­me vuon­na ryh­mät ehti­vät kokoon­tua kak­si ker­taa. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Jal­ka­pal­lo­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen kerran

  12.12.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kol­man­nen työ­pa­jan osal­lis­tu­jat koos­tui­vat jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta sekä kysei­sen lajin asian­tun­ti­jois­ta. Työ­ryh­mä tapa­si ensim­mäi­sen ker­ran kes­ki­viik­ko­na 23.11.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Monien lajien työpaja

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­ty toi­nen työ­pa­ja koos­tui ylei­sur­hei­luun, sisä­pal­loi­lu­la­jei­hin, sei­nä­kii­pei­lyyn, nyrk­kei­lyyn sekä kun­to­sa­lin toi­min­toi­hin liit­ty­vis­tä käy­tän­nön ja kysei­sen lajin asiantuntijoista.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Tapah­tu­ma­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen kerran

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Ensim­mäi­nen työ­pa­ja koos­tui tapah­tu­miin ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiantuntijoista.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat aloit­ta­vat työskentelyn

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huomioonottaminen.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si esit­täy­tyi ensim­mäis­tä ker­taa Kok­ko­lan kaupunginhallitukselle.

  3.5.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyi noin kuu­kausi sit­ten huh­ti­kuun alus­sa. Maa­nan­tai­na 2.5. allians­sin edus­ta­jat sai­vat mah­dol­li­suu­den esit­täy­tyä ensim­mäis­tä ker­taa Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le sekä esi­tel­lä tilan­ne­kat­sauk­sen ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lu­työn etenemisestä.

  Kategoriat
  Uutiset Yleinen