Byg­gan­det av trä­ning­sis­hal­len star­tar på som­ma­ren

18.6.2024

Kar­le­by stadss­ty­rel­se god­kän­de inle­dan­det av trä­ning­sis­hal­lens verks­täl­lig­hets­fas TAS2. Trä­ning­sidrotts­par­ken, som ingår i hel­he­ten för Kar­le­by Idrotts­park, bevil­ja­des byg­glov tidi­ga­re i juni mot en garan­ti på 30 000 euro. Det här bety­der att arbe­tet med byg­gan­det av grun­den kan göras innan lovet vun­nit laga kraft.

I och med bes­lu­tet som stadss­ty­rel­sen i egens­kap av Idrotts­par­kens styrgrupp fat­ta­de kan byg­gan­det av trä­ning­sis­hal­len inle­das. Man har som mål att star­ta byg­gar­be­tet i juli-augus­ti med schakt­nings- och pål­ning­sar­be­te. Då skul­le trä­ning­sis­hal­len stå fär­dig i augus­ti 2025.

Efter att trä­ning­sis­hal­len med två rin­kar blir fär­dig bil­das det i Idrotts­par­ken ett cen­ter för iss­port med tre rin­kar. Man ämnar byg­ga en kylcent­ral i hal­len vil­ken även bet­jä­nar nuva­ran­de ishal­len och pro­duce­rar sam­ti­digt vär­me till hybri­da­re­nan. Trä­ning­sis­hal­lens kost­na­der beräk­nas uppgå till 15,1 mil­jo­ner euro.

Luitko jo nämä?