Utlå­tan­den från ishoc­keyför­bun­den och loka­la idrotts­lä­ra­re om trä­ning­sis­hal­len

30.5.2024

Vi har bett oli­ka idrottsför­bund om utlå­tan­den om hur de upple­ver att Kar­le­by Idrotts­park kom­mer att tjä­na deras spor­ters behov i fram­ti­den. Både Fin­lands Ishoc­keyför­bund och Fin­lands Konståk­ningsför­bund ser trä­ning­sis­hal­len som ett nöd­vän­digt til­lägg i Kar­le­by. Loka­la idrotts­lä­ra­re anser att pla­ner­na för trä­ning­sis­hal­len är funk­tio­nel­la ur skol­bar­nens syn­vin­kel.

Utlå­tan­de från Fin­lands Ishoc­keyför­bund om trä­ning­sis­hal­len:

“Regio­nen runt Kar­le­by och hela Öster­bot­ten spe­lar en bety­dan­de roll i finsk ishoc­key, både i utvecklin­gen av topps­pe­la­re på natio­nell och inter­na­tio­nell nivå och i myc­ket hög­kva­li­ta­tiv och mång­si­dig junior­verk­sam­het. Lik­som i andra sto­ra till­växtcent­ra i Fin­land, finns det i Kar­le­by-regio­nen och dess närområ­den en skrian­de brist på möj­lig­he­ter för ung­do­mar som utö­var ishoc­key och isidrot­ter, prak­tiskt taget en brist på ishal­lar och till­gängli­ga trä­nings­ti­der.

Fin­lands Ishoc­keyför­bund rf anser att vi har kun­nat del­ta i pla­ne­rings­verks­tä­der­na och på så sätt haft möj­lig­het att påver­ka pla­ne­rin­gen av trä­ning­sis­hal­len, och att vårt för­bund har beak­tats. Fin­lands Ishoc­keyför­bund öns­kar även fort­sätt­nings­vis del­ta i desig­nen av inred­ning och utrust­ning i trä­ning­sis­hal­len och i pla­ne­ringsworks­hops för ishal­len.

Fin­lands Ishoc­keyför­bund rf upp­munt­rar sta­den Kar­le­by och samar­bets­part­ners att mång­si­digt utveckla förut­sätt­nin­gar­na för isidrott. Vi ser det som vik­tigt att vårt eget för­bund, lik­som andra isidrottsför­bund, utvecklas i samar­be­te med alla. I ishal­lar och isidrottscen­ter finns mång­si­di­ga använ­dargrup­per, där de störs­ta använ­dargrup­per­na består av ishoc­key, konståk­ning, rin­get­te och sko­lidrott­sun­der­vis­ning.”

Sami Kau­ha­nen, Verks­täl­lan­de direk­tör, Fin­lands Ishoc­keyför­bund rf

Manu Var­ho, Mil­jöc­hef, Fin­lands Ishoc­keyför­bund rf

Fin­lands Konståk­ningsför­bunds utta­lan­de om trä­ning­sis­hal­len

”Fin­lands Konståk­ningsför­bund rf anser att pla­ne­rin­gen av trä­ning­sis­hal­len i Kar­le­by har skötts ans­vars­fullt och att isidrot­tens par­ter har bli­vit hör­da på ett likvär­digt sätt. I pla­ne­rin­gen har använ­dar­nas behov beak­tats, där särs­kild upp­märk­sam­het har lagts vid hal­lens till­räckli­ga tem­pe­ra­tur, till­räckligt av för­va­ring­sut­rym­men, modern tråd­lös lju­dan­lägg­ning samt ins­tal­la­tion av säker­hets­se­le.

I pla­ner­na för trä­ning­sis­hal­len i Kar­le­by har till­räckli­ga faci­li­te­ter erb­ju­dits för klub­bar, åskå­da­re och underhålls­per­so­nal för att utö­va och täv­la i isidrott. Des­sa utrym­men inklu­de­rar bland annat till­räckligt sto­ra omkläd­nings­rum, hög­kva­li­ta­ti­va och funk­tio­nel­la tork- och för­va­ring­sut­rym­men för utrust­ning, ett varmt utrym­me för upp­värm­ning och ned­varv­ning, samt ett utrym­me för yngre åldersgrup­per där de kan göra sina läxor. Åskå­da­rut­rym­me­na är till­räckli­ga för mindre eve­ne­mang, även om konståk­nings­täv­lin­gar huvud­sakli­gen anord­nas i Kar­le­by ishall. Underhålls- och mas­kin­rum för isvård har pla­ne­rats så att de är till­räckli­ga och inte kor­sar kundt­ra­fi­ken. I

pla­ne­rin­gen av rin­ken och omkläd­nings­rum­men har till­gänglig­het beak­tats, vil­ket även möj­lig­gör trä­ning för specialgrup­per. Även om en av rin­kar­na görs mindre än nor­ma­la mått, är hel­he­ten välpla­ne­rad.

Fin­lands Konståk­ningsför­bund rf upp­munt­rar Kar­le­by stad och samar­bets­part­ner att mång­si­digt utveckla förut­sätt­nin­gar­na för isidrott, efter­som anta­let utö­va­re har varit sti­gan­de. Trä­ning­sis­hal­len och täv­lings­hal­len i Kar­le­by bil­dar en utmärkt hel­het, där det finns mång­si­di­ga möj­lig­he­ter för oli­ka isidrotts- och stö­dak­ti­vi­te­ter. Fin­lands Konståk­ningsför­bund erb­ju­der gär­na hjälp med pla­ne­ring, kon­struk­tion och utveckling av verk­sam­he­ten.”

Jou­ko Pit­kä­nen, ordfö­ran­de, Fin­lands Konståk­ningsför­bund rf

Sal­la Mäke­lä, verks­täl­lan­de direk­tör, Fin­lands Konståk­ningsför­bund rf

Satu Niit­ty­nen, trä­ningschef, Fin­lands Konståk­ningsför­bund rf

Utta­lan­de från idrotts­lä­rar­na i Kar­le­bys sko­lor om trä­ning­sis­hal­len

”I pla­ne­rings­verks­tä­der­na för trä­ning­sis­hal­len blev vi idrotts­lä­ra­re väl lyss­na­de på och våra öns­kemål togs väl i beak­tan­de. Vårt främs­ta öns­kemål var till­räckligt goda för­va­ring­sut­rym­men för skrids­ko- och hoc­key­ut­rust­ning från oli­ka sko­lor, och det­ta löf­tet gavs.

Själ­va hoc­key­rin­kar­na med is kom­mer säkert också att vara bra för de oli­ka sko­lor­nas idrottsgrup­per, och för oss lät även en NHL-dimen­sio­ne­rad rink väl­digt bra. Sko­lor­nas idrottsgrup­per spe­lar gär­na exem­pel­vis så kal­la­de smås­pel över kort­si­dor­na på två eller tre pla­ner, så smås­pelsmål som pas­sar för det­ta är vik­ti­ga, lik­som möj­lig­he­ten att enkelt dela upp rin­kar­na med flytt­ba­ra sar­ger.”

Juha Elo, idrotts­lä­ra­re, Haka­lagss­ko­lan

Luitko jo nämä?