Pla­ner­na för den cir­ku­lä­ra löpar­ba­nan förblir ofö­rän­dra­de

18.4.2024

De ursprungli­ga pla­ner­na för den 270 m lån­ga cir­ku­lä­ra löpar­ba­nan som byggs på Hybri­da­re­nan förblir ofö­rän­dra­de. Sty­rel­sen för Idrotts­par­ken bes­lu­ta­de att fort­sät­ta med att genomfö­ra löp­ba­nor­na med fyra banor enligt den ursprungli­ga pla­nen. Att för­län­ga banan skul­le påver­ka de bäran­de kon­struk­tio­ner­na, medan en kor­ta­re bana skul­le påver­ka are­nans mång­si­dig­het.

- Att öka läng­den genom att flyt­ta kur­vor­na ytter­li­ga­re utåt skul­le innebä­ra att de bäran­de huvud­kon­struk­tio­ner­na flyt­tas. I det­ta fall skul­le flytt­nin­gen av änd­väg­gen inte få plats inom hyre­sområ­det. Att öka läng­den inu­ti bygg­na­dens nuva­ran­de ytter­väg­gar skul­le innebä­ra att de bäran­de huvud­kon­struk­tio­ner­na flyt­tas och att det blir ändrin­gar i utrym­met för andra funk­tio­ner, förkla­rar Ris­to Kor­pi, arki­tek­ten för Hybri­da­re­nan.

Löpar­ba­nan möj­lig­gör trä­ning och täv­lin­gar i medel- och lång­dis­tans­löp­ning inom­hus. Föru­tom löp­ning fun­ge­rar banan även som tränings‑, kon­di­tions­test- och upp­värm­nings­ba­na för cykling samt som utrym­me för sko­lidrott. Endast hin­der­löp­ning, inklusi­ve vat­ten­hin­der och utom­hus­ba­nans 100 meter-löp­ning, kom­mer att fin­nas utanför täv­lings­verk­sam­he­ten.

Luitko jo nämä?