Grunds­te­nen till Kar­le­by Idrotts­parks hybri­da­re­na lades

26.4.2024

Hybri­da­re­nan som ingår i pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park har forts­kri­dit till grunds­tens­mur­ning.

Bygg­nad­sar­be­tet inled­des i janua­ri och de förs­ta väg­gar­na till den fyra vånin­gar höga hybri­da­re­nan har bör­jat byg­gas intill Kar­le­by cent­rum. Grunds­te­nen lades fre­da­gen den 26 april 2024 med till­hö­ran­de fest­lig­he­ter.

Tills­täll­nin­gen inled­des med en fin invig­nings­fan­far som framför­des av Fan­fa­re Group från Mel­lers­ta Öster­bot­tens Kon­ser­va­to­rium. Idrotts­par­kens sty­rel­seordfö­ran­de Jon­ne Sand­berg väl­kom­na­de de inb­jud­na gäs­ter­na och Kar­le­bys stads­di­rek­tör Sti­na Mat­ti­la framför­de sta­dens häls­ning. 

”Det här är en vik­tig dag för Kar­le­bys idrotts- och motion­sen­tusias­ter och ‑utö­va­re, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och alla stads­bor.”

Idrotts­par­ken komplet­te­rar på ett utmärkt sätt det cent­ra­la temat i Kar­le­bys stads­stra­te­gi, möj­lig­he­ten till upple­vel­ser. Stads­di­rek­tö­ren ser Idrotts­par­ken som en möj­lig­het att ska­pa upple­vel­ser för alla åldrar.

“En menings­full fri­tid är en del av en god livs­kva­li­tet för stads­bor­na och loc­kar också nya invå­na­re till områ­det. Sto­ra arbets­gi­va­re, både de som är akti­va i områ­det och poten­tiel­la nya arbets­gi­va­re, ser posi­tivt på Kar­le­by. Des­sa blic­kar mås­te bemö­tas på ett inb­ju­dan­de sätt”, sade stads­di­rek­tör Sti­na Mat­ti­la.

Eve­ne­man­gets inb­jud­na gäs­ter bes­tod av pro­jek­tets bes­luts­fat­ta­re, pla­ne­ra­re, ent­repre­nö­rer samt med­lem­mar från loka­la idrottsfö­re­nin­gar som del­ta­git i använ­darworks­ho­par­na. Stad­gan under­teck­na­des och grunds­te­nen lades av föret­rä­da­re för Kar­le­by stad, Idrotts­par­kens allians samt bygg­nad­sent­repre­nö­rer­na. I grunds­te­nen lades en tids­kap­sel med bl.a. dagens loka­la dags­tid­nin­gar samt den under­teck­na­de stad­gan.

Tal: Kar­le­bys stads­di­rek­tör Sti­na Mat­ti­la, sty­rel­seordfö­ran­de för Kar­le­by Idrotts­park Jon­ne Sand­berg, Kar­le­bys stads­full­mäk­ti­ges ordfö­ran­de Tii­na Iso­ta­lus, sty­rel­seordfö­ran­de för Kar­le­by stad Sari Inna­nen, ordfö­ran­de i led­ningsgrup­pen för Kar­le­by Idrotts­park-allian­sen Jaak­ko Pöyk­kö och region­di­rek­tör för YIT Oyj Mikael Snell­man. Grundbre­vet under­teck­na­des av: Kar­le­by stads­di­rek­tör Sti­na Mat­ti­la, ordfö­ran­de för Kar­le­by stads­full­mäk­ti­ge Tii­na Iso­ta­lus, sty­rel­seordfö­ran­de för Kar­le­by stad Sari Inna­nen, sty­rel­seordfö­ran­de för Kar­le­by Idrotts­park Jon­ne Sand­berg, region­di­rek­tör för YIT Abp Mikael Snell­man, avdel­ningschef för Ram­boll Ab Rei­ma Paa­na­nen, region­di­rek­tör för Gran­lund Ab Pek­ka Paju­nie­mi, verks­täl­lan­de direk­tör för Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, verks­täl­lan­de direk­tör för UKI Arki­tek­ter Mik­ko Heik­ki­nen, ordfö­ran­de i led­ningsgrup­pen för Kar­le­by Idrotts­park-allian­sen Jaak­ko Pöyk­kö, huvudpla­ne­ra­re för Kar­le­by Idrotts­park-allian­sen Pau­li Koi­vis­to, pro­jektc­hef för Kar­le­by Idrotts­parks-allian­sen Jaak­ko Lin­no­lah­ti, verks­täl­lan­de direk­tör för Kar­le­by Idrotts­park Timo Sivu­la.

Från Kar­le­by­bor till Kar­le­by­bor

Pro­jek­tet invol­ve­rar kom­mu­ninvå­nar­na i pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Idrotts­park i form av använ­darworks­ho­par. Målet med works­ho­par­na är att dis­ku­te­ra prak­tis­ka frå­gor i detalj med arki­tek­ter­na, så att de får vik­tig infor­ma­tion för att ska­pa pla­ner direkt från använ­dar­na av loka­ler­na. Oli­ka aktö­rer från idrottsfö­re­nin­gar till lära­re och kom­mu­nens tjäns­te­män har del­ta­git. Mer än 170 fri­vil­li­ga Kar­le­by­bor har del­ta­git i det works­ho­par­be­te som inled­des i novem­ber 2023 och mer än 1 000 tim­mar har redan lagts på works­ho­par­na.

Alla del­ta­ga­re i eve­ne­man­get hade möj­lig­het att del­ta i muran­det av grunds­te­nen om de så öns­ka­de.

Idrotts­par­ken genomförs av en allians

Hybri­da­re­nan genomförs enligt en allians­mo­dell. I allian­sen ans­va­rar YIT för bygg­nad­sar­be­tet, UKI Ark­ki­teh­dit Oy och Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy för huvud- och arki­tektpla­ne­rin­gen, Ram­boll Fin­land Oy för kon­struk­tionspla­ne­rin­gen och Gran­lund Oy för den hus­tek­nis­ka pla­ne­rin­gen. Som allian­sens bes­täl­la­re och en av par­ter­na fun­ge­rar Kar­le­by Idrotts­park Ab.

Allian­sen för­bin­der sig till ett gemen­samt avtal, som ger en stark grund för att byg­ga upp ett fört­roen­de­fullt samar­be­te. Det innebär att alla par­ter i allian­sen tar ans­var för ris­ker­na och å andra sidan drar nyt­ta av de för­de­lar som model­len medför.

Bekan­ta dig med hybri­da­re­nan på vår webbplats.

Kar­le­by Idrotts­park

Kar­le­by stads­full­mäk­ti­ge fat­ta­de ett his­to­riskt bes­lut i sep­tem­ber 2022 när den god­kän­de genomfö­ran­det av pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park. Pro­jek­tet omfat­tar en mul­ti­funk­tion­sa­re­na, en fot­boll­sa­re­na, två täck­ta övning­sis­rin­kar som genomförs med hjälp av en allians, samt en moder­ni­se­rad ishall. Pro­jek­tets vär­de är 74,9 mil­jo­ner euro.

Idrotts­par­ken är starkt kopplad till det cent­ra­la temat i Kar­le­bys stads­stra­te­gi – att utveckla sta­dens möj­lig­he­ter till upple­vel­ser. Idrotts­par­ken erb­ju­der invå­nar­na mång­si­di­ga fri­tidst­jäns­ter samt moder­na loka­ler för arran­gö­rer inom kul­tur- och eve­ne­mangsbranschen. Vårt mål är att på ett eko­no­miskt och effek­tivt sätt för­verkli­ga en eve­ne­mangs- och idrotts­park som väc­ker int­res­se året runt och upp­fyl­ler använ­dar­nas behov.

Luitko jo nämä?