Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti

20.9.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion. 

Mikä on allians­si, kat­so video.

Käyt­tä­jien tar­peet on kar­toi­tet­tu perin­poh­jai­ses­ti

Kon­sep­tin hyväk­sy­mi­sen jäl­keen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la (Timo Sivu­lan haas­tat­te­lu tääl­lä) aloit­ti sel­vi­tys­työn käyt­tä­jien tar­peis­ta, toi­veis­ta ja eri lajien vaa­ti­mus­ta­sois­ta. Haas­tat­te­lu­ja ja kes­kus­te­lu­ja on käy­ty urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jien, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien, yri­tys­ten ja mui­den sidos­ryh­mien kans­sa lähes vuo­den ajan. Kaik­ki toi­veet ja tar­peet on doku­men­toi­tu ja nii­tä on hyö­dyn­net­ty allians­sin ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lus­sa. Toi­vei­ta allians­sil­le on eri lajien osal­ta lis­tat­tu­na yli 500 kap­pa­let­ta. Toi­vei­den mää­rä on koko­nai­suu­des­saan mas­sii­vi­nen ja kaik­kea ei luon­nol­li­ses­ti­kaan pys­ty­tä toteut­ta­maan. Tavoit­tee­na on huo­mioi­da lajien tar­peet ja vaa­ti­muk­set perus­teel­li­ses­ti, joka osal­taan takaa pit­käi­käi­sen ja aikaa kes­tä­vän koko­nais­rat­kai­sun. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon Vesi­vei­ja­ri, joka on vie­lä tänä­kin päi­vä­nä käy­tet­tä­vyy­del­tään huip­pu­luok­kaa.

Team Sisä­ra­ta aloit­ti työn­sä 29.3.2022

Syys­kuus­sa 2021 teh­ty pää­tös oli Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­li ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua on läh­det­ty vie­mään eteen­päin. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si Team Sisä­ra­ta pää­si aloit­ta­maan työn­sä noin 6 kuu­kaut­ta sit­ten 29.3.2022.

(Lue artik­ke­li tääl­lä: https://kokkolaareena.fi/kokkolan-urheilupuiston-allianssi-aloittaa-tyonsa/)

Team Sisä­ra­ta tutuk­si

Verk­ko­si­vuil­lam­me on jul­kais­tu Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin Team Sisä­ra­dan kuu­den avain­hen­ki­lön haas­tat­te­lut 2022 kevään ja kesän aika­na. Tutus­tu tar­kem­min ja lue artik­ke­lit link­kien takaa.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­kus Kaus­ti­nen YIT Oyj
https://kokkolaareena.fi/markus-kaustinen-haastattelu/

Pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy
https://kokkolaareena.fi/team-sisarata-tutuksi-pauli-koivisto-uki-arkkitehdit-oysta/

Pää­ark­ki­teh­ti Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy
https://kokkolaareena.fi/esittelyvuorossa-allianssin-paaarkkitehti-jyrki-jaaskelainen/

Han­kin­ta­vas­taa­va Jaak­ko Lin­no­lah­ti YIT Oyj
https://kokkolaareena.fi/haastateltavana-jaakko-linnolahti/

Talo­tek­niik­ka­suun­nit­te­lun vas­tuu­hen­ki­lö Kari Rin­ta­mä­ki, Gran­lund Poh­jan­maa Oy
https://kokkolaareena.fi/esittelyvuorossa-kari-rintamaki/

Raken­ne­suun­nit­te­lu­tii­min joh­to Mark­ku Save­la, Ram­boll Fin­land Oy
https://kokkolaareena.fi/kokkolan-urheilupuiston-allianssissa-rakennesuunnittelusta-vastaa-ramboll-finland-oy/

Luitko jo nämä?