Esit­te­ly­vuo­ros­sa Kari Rin­ta­mä­ki

28.6.2022

Mikä on sinun roo­li­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa?

Olen talo­tek­niik­ka­suun­nit­te­lun vas­tuu­hen­ki­lö. Meil­lä on suh­teel­li­sen laa­ja tii­mi muka­na ja jokai­sel­la osa-alu­eel­la on oma suun­nit­te­li­jan­sa. Talo­tek­niik­ka myös itses­sään on aika laa­ja koko­nai­suus ja se osa-aluei­ta ovat mm. läm­mi­tys ja ilmas­toin­ti, vesi­jär­jes­tel­mät, säh­kö­tek­niik­ka, auto­maa­tio, AV-tek­niik­ka, kyl­mä­jär­jes­tel­mät, sprinkler- sekä ener­gian­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mät. Minä koor­di­noin koko tuon asian­tun­ti­ja­tii­min yhteis­työ­tä. Lisäk­si teen mui­den suun­nit­te­lua­lo­jen ammat­ti­lais­ten, kuten vaik­ka ark­ki­teh­tien kans­sa yhteis­työ­tä.

Mil­lais­ta mie­les­tä­si on allians­si­työs­ken­te­ly? Mitä pidät sii­tä?

Se on erit­täin mie­len­kiin­tois­ta. Pidän sii­nä eni­ten yhtei­söl­li­syy­des­tä ja sii­tä, että kaik­kien näkö­kul­mat ote­taan huo­mioon. Teem­me töi­tä yhdes­sä koko pro­jek­ti­tii­min voi­min ja kun kai­kil­la on omat osaa­mi­sa­lu­eet, saa­vu­te­taan yhteis­työl­lä kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja. Näin kaik­ki teh­dään myös kus­to­moi­dus­ti juu­ri tilaa­jan tar­pei­den mukaan.

Onko ollut jota­kin haas­tei­ta?

Olem­me vie­lä toki alku­vai­hees­sa, mut­ta bud­jet­ti puhut­taa. Pan­de­mian ja sodan takia kus­tan­nuk­set ovat nous­seet hyvin pal­jon vii­me aikoi­na. Myös inno­va­tii­vi­nen ener­gia­jär­jes­tel­mä, joka on suun­nit­teil­la, on var­sin haas­ta­va. Sanoi­sin kui­ten­kin, että tuo on enem­män­kin sel­lai­nen posi­tii­vi­nen haas­te, joka on samal­la myös hyvin mie­len­kiin­tois­ta ja tär­ke­ää toteut­taa, kos­ka hank­kees­sa pyri­tään alhai­siin käyt­tö­kus­tan­nuk­siin. Var­si­nai­sia ongel­mia ei ole ollut.

Ker­ro jokin haus­ka kom­mel­lus tai muu mie­leen­pai­nu­va tapah­tu­ma allians­sis­ta?

Meil­lä oli ihan hank­keen alus­sa pro­jek­ti­ryh­män tutus­tu­mis­ti­lai­suus ja siel­lä hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö esit­te­li meil­le judoa. Sii­nä sit­ten onnis­tuin mur­ta­maan kyl­ki­luu­ni ja olen toi­pu­nut nyt het­ken aikaa ja voin jo parem­min. Toi­nen mikä tulee mie­leen on se, että olem­me löy­tä­neet mah­ta­van lou­nas­pai­kan toi­mis­tom­me lähel­tä — nimel­tään se on Herk­ku Het­ki Ken­ta­la. Se on sel­lai­nen tun­nel­mal­li­nen van­han ajan ravin­to­la, jos­ta on muo­dos­tu­nut meil­le ihan vakio lou­nas­paik­ka. Siel­lä käyn­ti muka­vas­ti aina kat­kai­see työ­päi­vää.

Miten palau­dut tii­viis­tä työ­vii­kos­ta?

Lii­kun­ta on hyvin lähel­lä sydän­tä­ni. Vapaa ajal­la­ni har­ras­tan lii­kun­taa; tal­vi­sin hiih­dän, kesäi­sin pyö­räi­len ja lenk­kei­len. Ulkoi­len pal­jon myös koi­ran kans­sa.

Ker­ro vie­lä edus­ta­mas­ta­si yri­tyk­ses­tä?

Gran­lund Poh­jan­maa täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Toi­mi­pis­tei­täm­me on Sei­nä­joel­la, Ala­vu­del­la, Kok­ko­las­sa ja Vaa­sas­sa. Asun itse Vaa­sas­sa, mut­ta työs­ken­te­len nyt vii­koit­tain myös Kok­ko­las­sa. Olem­me talo­tek­niik­ka-alan isoin toi­mi­ja Suo­mes­sa ja meil­lä on pal­jon resurs­se­ja. Poh­jan­maal­la meil­lä on täl­lä het­kel­lä 75 hen­keä töis­sä ja kai­ken kaik­ki­aan koko Suo­mes­sa 1200. Alan osaa­jia löy­tyy yri­tyk­ses­täm­me laa­jas­ti ympä­ri maa­ta.

Luitko jo nämä?