Toteu­tus

Urhei­lu- ja Tapah­tu­ma­puis­ton kehi­tys

Urheilupuiston/tapahtumapuiston kehit­tä­mi­nen on yksi Kok­ko­lan kau­pun­gin elin­voi­maoh­jel­man 2019 — 2022 kär­ki­hank­keis­ta.

Koko­nai­suut­ta vie eteen­päin kau­pun­gin vuon­na 2020 perus­ta­ma yhtiö Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

Urhei­lu­puis­ton mis­sios­sa tode­taan, että yhtiön tavoit­tee­na on raken­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ja poh­jois­mai­sit­tain ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to

Upda­te

Seu­raa raken­nus­töi­den ete­ne­mis­tä Urhei­lu­puis­ton some­ka­na­vil­la per­jan­tai­sin jul­kais­ta­vas­sa upda­te-jul­kai­sus­sa.

Sami Lindholm

Yhdes­sä suun­ni­tel­tu tule­vai­suus

Ennen suun­nit­te­lu­työn aloi­tus­ta, jär­jes­tet­tiin sidos­ryh­mä-haas­tat­te­lu­kier­ros kesän 2021 aika­na. Kym­me­niä haas­tat­te­lu­ja ja tapaa­mi­sia jär­jes­tet­tiin kok­ko­la­lais­ten urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kans­sa.

Haas­tat­te­lu­jen aika­na lis­tat­tiin 580 vaa­ti­mus­ta jois­ta koos­tui tar­jous­pyyn­nön liit­teek­si 50 sivun pitui­nen lis­taus.

Jär­jes­tet­tyi­hin käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut lähes 150 hen­ki­löä urhei­luseu­rois­ta, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien edus­ta­jis­ta, yri­tyk­sis­tä, viran­hal­ti­joi­ta, päät­tä­jiä sekä eri sidos­ryh­mis­tä, kuten siis­ti­jät, kun­nos­sa­pi­to, otte­luse­los­ta­jat, vah­ti­mes­ta­rit jne.

Työ­pa­joi­hin osal­lis­tu­nei­den yhteen­las­ket­tu tal­koo­työ hen­ki­lö­työ­tun­tei­na las­ket­tu­na oli elo­kuus­sa 2023 lähes 600 tun­tia.

Hybridiareenana kehitysvaiheet

Toi­min­nal­li­nen raken­ne

Koko­nai­suu­teen kuu­lu­vat:

  • Nel­jä­ker­rok­si­nen moni­toi­mia­ree­na
  • Jal­ka­pal­loa­ree­na 
  • Har­joi­tus­jää­hal­lit
  • Jää­hal­li, joka sanee­ra­taan

Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on ollut moni­puo­li­suus, yhden tilan tulee tai­pua usei­siin eri tar­koi­tuk­siin ja tilo­jen tulee pal­vel­la laa­jas­ti kaik­kia käyt­tä­jä­ryh­miä.

Raken­nus­töi­den suun­ni­tel­tu val­mis­tu­mi­nen ajoit­tuu tal­veen 2025 — 2026.