Kii­tos kai­kil­le kil­pai­luun osal­lis­tu­jil­le!

Kii­tos kai­kil­le kil­pai­luun osal­lis­tu­jil­le!

Nimi­kil­pai­luun osal­lis­tu­jat sai­vat halu­tes­saan osal­lis­tua arvon­taan, jos­sa pää­pal­kin­to­na oli koko per­heen lip­pu­pa­ket­ti majak­ka­saa­ri Tan­ka­riin. Lisäk­si arvoim­me kol­me herk­ku­pa­ket­tia. Arvon­ta on suo­ri­tet­tu: Aada Raja­la Sal­la Sor­mu­nen Maria Käll­ström Sofia Kive­lä…

read more
Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­van har­joi­tus­jää­hal­lin raken­nus­työt alka­vat hei­nä­kuus­sa. Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen kokouk­ses­saan 17.6.2024. Har­joi­tus­jää­hal­lin työ­maa-alue aida­taan vii­kol­la…

read more
Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa kesäl­lä

Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa kesäl­lä

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­val­le har­joi­tus­jää­hal­lil­le myön­net­tiin aiem­min kesä­kuus­sa raken­nus­lu­pa 30 000 euron vakuut­ta vas­taan. Tämä tar­koit­taa, että…

read more
Suun­nit­te­lua jat­ket­tiin jää­ur­hei­lun käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa 12. kesä­kuu­ta 2024.

Suun­nit­te­lua jat­ket­tiin jää­ur­hei­lun käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa 12. kesä­kuu­ta 2024.

Työ­pa­jan tee­mat käsit­te­li­vät muun muas­sa seu­raa­via aihei­ta: Puku­huo­nei­den säi­ly­tys ja luki­tus: Kes­kus­tel­tiin puku­huo­nei­den säi­ly­tys­rat­kai­suis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta. Eri­tyis­tä huo­mio­ta kiin­ni­tet­tiin säi­ly­tys­ti­lan toi­mi­vuu­teen ja hen­ki­lö­koh­tais­ten tava­roi­den…

read more
Jää­ur­hei­lun laji­liit­to­jen sekä alu­een lii­kun­nan­opet­ta­jien lausun­not har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

Jää­ur­hei­lun laji­liit­to­jen sekä alu­een lii­kun­nan­opet­ta­jien lausun­not har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

Olem­me pyy­tä­neet eri urhei­lu­la­jien laji­lii­toil­ta lausun­to­ja sii­tä, miten he koke­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pal­ve­le­van lajin­sa tar­pei­ta tule­vai­suu­des­sa. Sekä Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to että Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to näke­vät har­joi­tus­jää­hal­lin ole­van tar­peel­li­nen lisä…

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to-hank­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

Kok­ko­lan Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy haki Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä val­tio­na­vus­tus­ta har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­seen. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ei myön­tä­nyt val­tio­na­vus­tus­ta, kos­ka han­ke ei menes­ty­nyt hake­mus­ten kes­ki­näi­ses­sä ver­tai­lus­sa. Minis­te­riön perus­te­lui­den…

read more

Asu­kas­tie­dot­tei­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin vas­taa:

Satu Joke­la
Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
satu.jokela@kokkola.fi

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan työ­maal­la suo­ri­te­taan poh­jan­vah­vis­tus­töi­tä paa­lut­ta­mal­la 19.02. – 15.03.2024. Paa­lu­tus­työ­tä teh­dään arki­sin klo. 7.00 – 18.00 väli­se­nä aika­na. Mah­dol­li­ses­ti häi­rit­se­vää täri­nää ja melua aiheut­ta­vat työt lope­te­taan klo. 18.00 men­nes­sä.

read more
Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­van har­joi­tus­jää­hal­lin raken­nus­työt alka­vat hei­nä­kuus­sa. Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen kokouk­ses­saan 17.6.2024. Har­joi­tus­jää­hal­lin työ­maa-alue aida­taan vii­kol­la…

read more
Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa kesäl­lä

Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa kesäl­lä

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­val­le har­joi­tus­jää­hal­lil­le myön­net­tiin aiem­min kesä­kuus­sa raken­nus­lu­pa 30 000 euron vakuut­ta vas­taan. Tämä tar­koit­taa, että…

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to-hank­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

Kok­ko­lan Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy haki Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä val­tio­na­vus­tus­ta har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­seen. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ei myön­tä­nyt val­tio­na­vus­tus­ta, kos­ka han­ke ei menes­ty­nyt hake­mus­ten kes­ki­näi­ses­sä ver­tai­lus­sa. Minis­te­riön perus­te­lui­den…

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la on irti­sa­nou­tu­nut 8.5.2024.  Sivu­la kiit­tää yhtiö­tä, sen hal­li­tus­ta, allians­sia ja mui­ta sidos­ryh­miä. “Perus­ki­vi on nyt muu­rat­tu ja pro­jek­tin ras­kain vai­he ohi. Koen, että nyt on hyvä het­ki hen­gäh­tää ennen…

read more
Raken­nusai­kai­nen pysä­köin­ti ja hätä­pois­tu­mis­tiet Tapah­tu­ma­puis­tos­sa

Raken­nusai­kai­nen pysä­köin­ti ja hätä­pois­tu­mis­tiet Tapah­tu­ma­puis­tos­sa

Kok­ko­lan Tapah­tu­ma­puis­to on aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä Urhei­lu­puis­ton raken­nus­töis­tä riip­pu­mat­ta. Kau­den alkaes­sa on hyvä tutus­tua alu­een hätä­pois­tu­mis­tei­hin. Lähia­lu­eel­la sijait­se­vat työ­maat rajoit­ta­vat niin hätä­pois­tu­mis­tei­tä kuin pysä­köin­tia­luei­ta. Tapah­tu­ma­puis­toon…

read more
Vaa­san hal­lin­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

Vaa­san hal­­lin­­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­pa­pää­tök­ses­tä teh­ty vali­tus jätet­tiin tut­ki­mat­ta Vaa­san hal­lin­to-oikeu­des­sa. Kak­si vali­tuk­sen jät­tä­nyt­tä raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan jäsen­tä kri­ti­soi muun muas­sa hybri­dia­ree­nan hal­lin­nol­lis­ta pro­ses­sia. …

read more