• Monien lajien työpaja

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­ty toi­nen työ­pa­ja koos­tui ylei­sur­hei­luun, sisä­pal­loi­lu­la­jei­hin, sei­nä­kii­pei­lyyn, nyrk­kei­lyyn sekä kun­to­sa­lin toi­min­toi­hin liit­ty­vis­tä käy­tän­nön ja kysei­sen lajin asiantuntijoista.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Tapah­tu­ma­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen kerran

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Ensim­mäi­nen työ­pa­ja koos­tui tapah­tu­miin ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiantuntijoista.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat aloit­ta­vat työskentelyn

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huomioonottaminen.

  Kategoriat
  Uutiset
 • Kyse­lyn tulokset

  10.10.2022

  Toteu­tim­me kyse­lyn Face­boo­kis­sa tänä syk­sy­nä, vas­tausai­ka päät­tyi 2.10.2022. Tutus­tu tulok­siin täällä.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kaupunginhallitukseen

  7.10.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsi­tel­tä­väk­si maa­nan­tai­na 10.10. Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­va Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää toteu­tet­ta­vak­si 74,9 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa koko­nai­suut­ta. Koko­nai­suu­teen sisäl­ty­vät ns. hybri­dia­ree­na eli moni­toi­mia­ree­na sekä jal­ka­pal­los­ta­dion kat­so­moi­neen, sanee­rat­tu jää­hal­li ja uusi har­joi­tus­jää­hal­li, kun­to­sa­li, voi­mai­lusa­li sekä sisä­juok­susuo­ra. Koko­nai­suu­den ravintola‑, lii­­ke- ja muut oheis­ti­lat (puku­huo­neet, työ­ti­lat jne.) pal­ve­le­vat sekä tapah­­tu­­ma- että urhei­lu­toi­min­taa. Mikä­li hank­keen ohjausryhmänä […]

  Kategoriat
  Tiedotteet