Kier­tä­vän juok­su­ra­dan suun­ni­tel­mat pysy­vät ennal­laan

Kier­tä­vän juok­su­ra­dan suun­ni­tel­mat pysy­vät ennal­laan

Hybri­dia­ree­nal­le raken­tu­van 270 m pit­kän kier­tä­vän juok­su­ra­dan alku­pe­räi­siin suun­ni­tel­miin ei teh­dä muu­tok­sia. Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus päät­ti jat­kaa neli­ra­tai­sen radan toteut­ta­mis­ta alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan. Radan pituu­den lisää­mi­nen vai­kut­tai­si kan­ta­viin…

read more
Sisä­jouk­kue­pe­lien lausun­to Hybri­dia­ree­nas­ta

Sisä­jouk­kue­pe­lien lausun­to Hybri­dia­ree­nas­ta

Olem­me pyy­tä­neet eri urhei­lu­la­jien laji­lii­toil­ta lausun­to­ja sii­tä, miten he koke­vat hybri­dia­ree­nan pal­ve­le­van lajin­sa tar­pei­ta tule­vai­suu­des­sa. Sisä­jouk­kue­pe­lien olo­suh­de­asian­tun­ti­ja­ryh­mä on hank­keen suh­teen opti­mis­ti­nen. ”Toteu­tues­saan Kok­ko­la Aree­na oli­si…

read more
Monien mah­dol­li­suuk­sien aree­na

Monien mah­dol­li­suuk­sien aree­na

Hybri­dia­ree­nan val­mis­tues­sa kevääl­lä 2026 kok­ko­la­lais­ten käyt­töön avau­tuu moder­ni ja moni­puo­li­nen tila monen­lai­sel­le har­ras­ta­mi­sel­le ja usko­mat­to­mil­le elä­myk­sil­le. Hybri­dia­ree­na koko­nai­suu­te­na käsit­tää moni­toi­mia­ree­nan sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan. Moni­toi­mia­ree­na…

read more
Tule­vai­suu­den moni­käyt­töi­nen urhei­lu­ti­la

Tule­vai­suu­den moni­käyt­töi­nen urhei­lu­ti­la

Suun­nit­te­lua jat­ket­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­te­tys­sä kol­man­nes­sa työ­pa­jas­sa. Nyt kun Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon muo­dos­tuu moder­ni moni­toi­mi­hal­li, joka on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan eri­lai­sia urhei­lu- ja tapah­tu­ma­tar­pei­ta, vaa­di­taan tilo­jen…

read more
Vaa­san hal­lin­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

Vaa­san hal­­lin­­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­pa­pää­tök­ses­tä teh­ty vali­tus jätet­tiin tut­ki­mat­ta Vaa­san hal­lin­to-oikeu­des­sa. Kak­si vali­tuk­sen jät­tä­nyt­tä raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan jäsen­tä kri­ti­soi muun muas­sa hybri­dia­ree­nan hal­lin­nol­lis­ta pro­ses­sia. …

read more

Asu­kas­tie­dot­tei­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin vas­taa:

Satu Joke­la
Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
satu.jokela@kokkola.fi

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan työ­maal­la suo­ri­te­taan poh­jan­vah­vis­tus­töi­tä paa­lut­ta­mal­la 19.02. – 15.03.2024. Paa­lu­tus­työ­tä teh­dään arki­sin klo. 7.00 – 18.00 väli­se­nä aika­na. Mah­dol­li­ses­ti häi­rit­se­vää täri­nää ja melua aiheut­ta­vat työt lope­te­taan klo. 18.00 men­nes­sä.

read more
Vaa­san hal­lin­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

Vaa­san hal­­lin­­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­pa­pää­tök­ses­tä teh­ty vali­tus jätet­tiin tut­ki­mat­ta Vaa­san hal­lin­to-oikeu­des­sa. Kak­si vali­tuk­sen jät­tä­nyt­tä raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan jäsen­tä kri­ti­soi muun muas­sa hybri­dia­ree­nan hal­lin­nol­lis­ta pro­ses­sia. …

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan työ­maal­la suo­ri­te­taan poh­jan­vah­vis­tus­töi­tä paa­lut­ta­mal­la 19.02. – 15.03.2024. Paa­lu­tus­työ­tä teh­dään arki­sin klo. 7.00 – 18.00 väli­se­nä aika­na. Mah­dol­li­ses­ti häi­rit­se­vää täri­nää ja melua aiheut­ta­vat työt lope­te­taan klo. 18.00 men­nes­sä.

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin raken­nus­työt alka­vat

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin raken­nus­työt alka­vat

Allians­sin jäse­net ovat alle­kir­joit­ta­neet sopi­muk­sen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­vai­hees­ta allians­si­mal­lil­la. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta UKI Ark­ki­teh­dit Oy ja Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

read more
Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käyn­nis­tyy

Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käyn­nis­tyy

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS3 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­ses­tä 18. jou­lu­kuu­ta 2023. Tär­keä osa kehi­tys­vai­heen työ­tä on tii­vis yhteis­työ sidos­ryh­mien välil­lä. Sidos­ryh­mät tul­laan osal­lis­ta­maan suun­nit­te­lu­työ­hön erik­seen laa­dit­ta­van osal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti.

read more