Haas­ta­tel­ta­va­na Jaak­ko Lin­no­lah­ti

20.7.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­ti työn­sä maa­lis­kuun lopul­la 2022. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus. Mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Työn poh­jal­ta teh­dään pää­tös toteu­tus­vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Han­kin­ta­vas­taa­va Jaak­ko Lin­no­lah­ti tulee YIT:ltä Vaa­sas­ta.

Mikä on sinun roo­li­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa?

Toi­min tii­mis­sä han­kin­ta­vas­taa­va­na, jon­ka lisäk­si tuen pro­jek­tin­joh­toa eri­tyi­ses­ti tie­don­hal­lin­taan ja suun­nit­te­lu­noh­jauk­seen liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä. Lisäk­si toi­min allians­sin pro­jek­ti­ryh­män jäse­ne­nä.

Mis­tä työ­päi­vä­si koos­tu­vat?

Täs­sä vai­hees­sa han­ket­ta han­kin­to­jen roo­li on koh­ta­lai­sen pie­ni, joten osal­lis­tun muun tii­min kans­sa hank­keen kehit­tä­mi­seen, läh­tö­tie­to­jen var­mis­ta­mi­seen ja eri vaih­toeh­to­jen kom­men­toin­tiin. Olen myös ollut aktii­vi­nen hank­keen tie­don­hal­lin­nan pro­ses­sin kehit­tä­mi­ses­sä, mikä siis ohjaa suu­res­ti, kuin­ka toi­mim­me hank­kees­sa ja kuin­ka käsit­te­lem­me tie­to­ja ja eri doku­ment­te­ja. Syk­syl­lä alka­vas­sa kehitysvaihe‑1:ssä vii­meis­te­lem­me hank­keen han­kin­ta­stra­te­gian ja laa­dim­me han­kin­ta­suun­ni­tel­man, joka ohjaa omal­ta osal­taan mm. suun­nit­te­luai­ka­tau­lua.

Mitä pidät allians­si­työs­ken­te­lys­tä?

Tyk­kään allians­si­työs­ken­te­lys­tä, sil­lä se on hyvin yhteis­toi­min­nal­li­nen urak­ka­muo­to. Ollaan kaik­ki samas­sa pöy­däs­sä ja meil­lä on samat tavoit­teet. Pidän mal­lis­ta, mis­sä suun­nit­te­li­jat ja raken­ta­jat kil­pai­lu­te­taan yhte­nä tii­mi­nä ja näin pää­sem­me yhdes­sä myös mää­rit­tä­mään toi­min­ta­mal­lit ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä alkaen — osit­tain jo kil­pai­lu­vai­hees­sa. Kos­ka teem­me pal­jon hom­mia yhdes­sä, on tär­ke­ää käyt­tää aikaa myös vähän peh­meäm­piin asioi­hin, kuten hyvään tii­mi­hen­keen, jot­ta vaa­li­taan tii­mi­työs­ken­te­lyä.

Miten allians­si­työs­ken­te­ly poik­ke­aa aikai­sem­mis­ta pro­jek­teis­ta­si?

Toi­mim­me Big Roo­mis­sa, mis­sä kaik­ki avain­hen­ki­löt ovat pai­kal­la vähin­tään vii­koit­tain. Käy­täm­me hank­keen kehi­tys­vai­hees­sa työn­te­koon hie­man enem­män aikaa ja pyrim­me sii­hen, että lop­pu meni­si maa­liin ilman mitään kom­mer­venk­ke­jä. Perin­tei­ses­sä raken­nus­hank­kees­sa jokai­nen ura­koit­si­ja kes­kit­tyy enem­män omaan teke­mi­seen ja omaa etua val­vo­taan enem­män. Allians­sis­sa taas puhal­le­taan yhteen hii­leen ja fokus on hank­keen eteen­päin vie­mi­ses­sä. Yhteis­toi­min­nal­li­sis­sa hank­keis­sa suun­ni­tel­mat myös kehi­te­tään vai­heit­tain — teem­me suun­ni­tel­mat sen het­ken tar­pee­seen, mikä taas lyhen­tää koko hank­keen aika­tau­lua mer­kit­tä­väs­ti. Muis­sa hank­keis­sa, jois­sa pitää esi­mer­kik­si antaa tark­ka hin­ta, tilaa­ja jou­tuu tilaa­maan suun­nit­te­li­joil­ta kaik­ki suun­ni­tel­mat val­miik­si, ennen kuin kil­pai­lut­taa koko ura­kan. 

Onko ollut joi­ta­kin haas­tei­ta?

Kyl­lä­hän nii­tä tie­tys­ti on ollut, mut­ta isos­sa kuvas­sa työ on läh­te­nyt hie­nos­ti käyn­tiin ja täy­tyy tode­ta, että meil­lä on ollut Big Roo­mis­sa aivan hui­kea teke­mi­sen mei­nin­ki. Kehitysvaihe‑0 on ollut nyt meneil­lään, joka tar­koit­taa sitä, että mei­dän on pitä­nyt pääs­tä kiin­ni tilaa­jan hank­keel­le aset­ta­miin tavoit­tei­siin koh­ta­lai­sen lyhyes­sä ajas­sa. Sii­hen liit­tyy eri­lai­sia vaa­ti­mus­mää­rit­te­lyi­tä eri käyt­tä­jil­tä, kuten urhei­luseu­roil­ta ja tapah­tu­ma­toi­mi­joil­ta, joten tie­toa ja tar­pei­ta on tul­lut aika pal­jon. Olem­me jou­tu­neet koos­ta­maan eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja pikai­sel­la aika­tau­lul­la ja sen jäl­keen olem­me miet­ti­neet, että mikä näis­tä nyt sit­ten on se, mitä haluam­me esit­tää eteen­päin pää­tök­sen­te­ki­jöil­le. Tie­tys­ti taus­tal­la on myös bud­jet­ti, joka ohjaa mei­dän toi­min­taa omal­ta osal­taan. Raken­nus­kus­tan­nus­ten hin­nat ovat myös nous­seet mer­kit­tä­väs­ti vii­me aikoi­na, mikä on tuo­nut oman haas­teen­sa. 

Miten palau­dut pit­kis­tä työ­vii­kois­ta?

Palau­dun kai­ken­lai­sel­la urhei­lul­la ja se on itsel­le­ni hyvin tär­ke­ää. Käyn usein urhei­le­mas­sa aamul­la jo ennen työ­päi­vää, joko kun­to­sa­lil­la tai golf­faa­mas­sa. Olen koko elä­mä­ni har­ras­ta­nut myös kori­pal­loa. Lisäk­si las­ten kans­sa koto­na puu­hai­lu ja per­hear­ki irrot­taa työ­kii­reis­tä muka­vas­ti.

Ker­ro vie­lä edus­ta­mas­ta­si yri­tyk­ses­tä?

Edus­tan YIT:tä, joka on Suo­men isoin raken­nus­lii­ke ja voi­si sanoa, että monel­la tapaa myös suun­nan­näyt­tä­jä. Täl­lä het­kel­lä mei­dän stra­te­gias­sam­me on kehit­tää pal­jon kau­pun­ke­ja ja eli­nym­pä­ris­tö­jä ja tot­ta­kai vas­tuul­li­suu­teen & ympä­ris­töön liit­ty­vät asiat ovat myös tär­keä­nä osa­na stra­te­gi­aam­me. Pidän työs­ken­te­lys­tä YIT:llä ja olen saa­nut pal­jon vas­tuu­ta työ­ura­ni aika­na. Syy mik­si haluan­kin jat­kaa YIT:llä, on se, että saan olla muka­na tämän kal­tai­sis­sa mie­len­kiin­toi­sis­sa ja mer­kit­tä­vis­sä raken­nus­hank­keis­sa alan par­hai­den ammat­ti­lais­ten kans­sa. Se on se, mikä on minun drai­vi­ni ja mik­si joka aamu mie­lel­lä­ni läh­den töi­hin.

Luitko jo nämä?