Tutus­tu tiloi­hin

Toi­min­nal­li­nen raken­ne

Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on ollut moni­puo­li­suus, yhden tilan tulee tai­pua usei­siin eri tar­koi­tuk­siin ja tilo­jen tulee pal­vel­la laa­jas­ti kaik­kia käyt­tä­jä­ryh­miä. Raken­nus­töi­den suun­ni­tel­tu val­mis­tu­mi­nen ajoit­tuu tal­veen 2025 — 2026.

Koko­nai­suu­teen kuu­lu­vat: Nel­jä­ker­rok­si­nen moni­toi­mia­ree­na, jal­ka­pal­loa­ree­na, har­joi­tus­jää­hal­lit, jää­hal­li, joka sanee­ra­taan.

Moni­toi­mia­ree­nan 1. ker­ros

Kat­so­mol­li­nen sisä­kent­tä­alue, n 2300 istu­ma­paik­kaa

 • Sali­ban­dy: pää­kent­tä 20x40 ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 18–20x36-40m
 • Len­to­pal­lo: pää­kent­tä 9x18m ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 9x18m
 • Kori­pal­lo: pää­kent­tä 15x28m ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 15x28m
 • Fut­sal: pää­kent­tä 20x40 ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 18–20x38-40m
 • Käsi­pal­lo: pää­kent­tä 20x40 ja har­joi­tus­ken­tät 3 kpl 18–20x38-40m
 • Sul­ka­pal­lo: 6 kpl kent­tiä 6,1x13,4m

Kier­tä­vä juok­su­ra­ta ja juok­susuo­ra, 1600 m²

 • 4 kier­tä­vää juok­su­ra­taa 270 m, juok­su­ra­dan leveys 90 cm
 • 6 ratai­nen juok­susuo­ra 60 m, radan leveys 110 cm

Suo­ri­tus­pai­kat ylei­sur­hei­lua var­ten

 • Kak­si pituus­hyp­py- ja kol­mi­loik­ka­paik­kaa sekä sei­väs­hyp­py­paik­ka
 • Heit­to­häk­ki mou­ka­ril­le, kie­kon­hei­tol­le ja kuu­lan­työn­nöl­le
 • Kei­hään­heit­to­sei­nä, joka sovel­tuu myös pesä­pal­lon lyön­ti­har­joit­te­luun

Kii­pei­ly­sei­nä, 15,6 m kor­kea ja 9,6 m leveä

 • Kor­keu­den 3 ylin­tä met­riä nega­tii­vi­sel­la kal­lis­tuk­sel­la
 • Mah­dol­lis­taa sei­nä­kii­pei­lyn ja boul­de­roin­nin

Moni­toi­mia­ree­nan 2. ker­ros

Aula­kah­vio, n. 210 m²

Pei­li­sa­li, n. 290 m²

Kamp­pai­lua­lue, n. 890 m²

 • Nyrk­kei­ly
 • Pai­ni
 • Tata­mi

Kun­to­sa­li, n. 880 m² kah­des­sa ker­rok­ses­sa

 • Kaar­le­lan­ka­dun tasos­sa n 320 m²
 • Ylä­ker­ras­sa n. 560 m²

Lii­ke­ti­lat, n. 176 m²

 • Lii­ke­ti­la 1 n. 62 m²
 • Lii­ke­ti­la 2 n. 52 m²
 • Lii­ke­ti­la 3 n. 62 m²

Moni­toi­mia­ree­nan 3. ker­ros

Ten­nis­sa­li

 • n. 635 m²

Teli­ne­voi­mis­te­lu­ti­la

 • n. 485 m²

Ravin­to­la n. 290 m²

 • Keit­tiö n. 108 m²

Kabi­net­ti- ja kokous­ti­lat

 • Kabi­net­ti- ja kokous­ti­la 1 n. 65 m²
 • Kabi­net­ti- ja kokous­ti­la 2 n. 45 m²

Sei­nä­kii­pei­ly jat­kuu alem­mas­ta ker­rok­ses­ta

Moni­toi­mia­ree­nan 4. ker­ros

Ylim­mäs­sä nel­jän­nes­sä ker­rok­ses­sa sijait­se­vat ilman­vaih­to­ko­ne­huo­neet. Sei­nä­kii­pei­ly­alue jat­kuu ylim­pään ker­rok­seen saak­ka.

Har­joi­tus­jää­hal­li

Tie­dot täy­den­ty­vät myö­hem­min

Jää­hal­li

Tie­dot täy­den­ty­vät myö­hem­min