Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­taa työn­sä

29.3.2022

Nyt ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus sekä mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Näi­den poh­jal­ta teh­dään pää­tös toteu­tus­vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Hank­keen arvioi­tu koko­nai­sar­vo on noin 50 mil­joo­naa euroa, jos­ta kehi­tys­vai­heen osuus on noin 5 pro­sent­tia.

  • Jat­kam­me nyt innok­kaas­ti kil­pai­lu­vai­hees­sa aloi­tet­tua tii­mi­työ­tä allians­sin osa­puol­ten kes­ken koh­ti tar­kem­paa suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta, ker­too allians­sin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­kus Kaus­ti­nen YIT:stä.

UKI Ark­ki­teh­dit Oy on sadan suun­nit­te­li­jan ark­ki­teh­ti­toi­mis­to, jol­la on toi­mis­tot Oulus­sa, Jyväs­ky­läs­sä ja Hel­sin­gis­sä. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy toi­mii Sei­nä­joel­la vii­den­tois­ta suun­nit­te­li­jan voi­min. Molem­mil­la toi­mis­toil­la on pit­kä koke­mus vaa­ti­vis­ta ja moni­puo­li­sis­ta hank­keis­ta ympä­ri Suo­mea.

  • Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to on ainut­laa­tui­nen koh­de Suo­mes­sa. Iso asia Kok­ko­lan kau­pun­gil­le sekä hyvin haas­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen koh­de myös suun­nit­te­li­joil­le ja raken­ta­jil­le. Allians­si onkin juu­ri oikea tapa hank­keen toteu­tuk­sel­le, kun kaik­ki osa­puo­let toi­mi­vat yhteis­työs­sä koh­ti yhteis­tä pää­mää­rää. Tilo­jen yhteis­käyt­tö ja muun­nel­ta­vuus mah­dol­lis­taa eri­lais­ten toi­mi­joi­den tar­pei­den laa­duk­kaan ja tehok­kaan toteut­ta­mi­sen, ark­ki­teh­ti­toi­mis­tois­ta tode­taan.

Ram­boll Fin­land Oy on joh­ta­va suun­nit­te­lu­yri­tys, jol­la on laa­ja koke­mus suur­ten urhei­lu­ra­ken­nus­ten raken­ne­suun­nit­te­lus­ta ja allians­si­hank­keis­ta.

  • Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suus on hyvää jat­ku­moa jo aikai­sem­min Poh­jan­maal­le toteu­tet­tui­hin mer­kit­tä­viin sta­dion- ja jää­hal­li­koh­tei­siin, tote­aa yksi­kön­pääl­lik­kö Rei­ma Paa­na­nen.

Gran­lund Poh­jan­maa Oy on suun­ni­tel­lut aiem­min jo inno­va­tii­vi­sia ener­gia­jär­jes­tel­miä useis­sa isois­sa hank­keis­sa.

  • Ener­gian­kier­rä­tys ja ener­gia­te­hok­kuus ovat toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä. Olem­me ilah­tu­nei­ta, että Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton hank­kees­sa tämä tär­keä aihe on hie­nos­ti oival­let­tu ja nos­tet­tu tavoit­tei­den kes­ki­öön, kom­men­toi talo­tek­nii­kan pää­suun­nit­te­li­ja Kari Rin­ta­mä­ki Gran­lun­dil­ta.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la on erit­täin tyy­ty­väi­nen sii­tä, miten laa­jan asian­tun­ti­juu­den omaa­va jouk­ko saa­tiin allians­siin mukaan.

  • Saim­me onnis­tu­neen kil­pai­lu­tuk­sen tulok­se­na käyt­tööm­me maan par­haan osaa­mi­sen ja koke­muk­sen. Kat­son luot­ta­vai­ses­ti tule­vai­suu­teen ja odo­tan innol­la yhteis­työ­tä näi­den toi­mi­joi­den kans­sa, Sivu­la kiit­tää.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to koos­tuu sisä­ur­hei­lu­la­jien ja tapah­tu­mien käyt­töön tule­vas­ta moni­toi­mi­hal­lis­ta, kah­des­ta uudes­ta har­joi­tus­jää­kau­ka­los­ta sisä­juok­su­ra­toi­neen, sekä ole­mas­sa ole­van jää­hal­lin ja urhei­lu­ta­lon sanee­rauk­ses­ta. Koko­nai­suu­teen kuu­luu lisäk­si 3601-paik­kai­nen UEFA kate­go­ria 2 jal­ka­pal­los­ta­dion, joka toteu­te­taan moni­toi­mi­hal­lin yhtey­teen.

Val­mis­tut­tu­aan aivan Kok­ko­lan kes­kus­tan tun­tu­maan val­mis­tu­va uusi Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to laa­jen­taa ja mah­dol­lis­taa koko alu­eel­le upeat puit­teet urhei­luun, eten­kin sisä­ur­hei­lu­la­jien osal­ta. Myös suu­ret tapah­tu­mat, mes­sut, kon­fe­rens­sit ja kon­ser­tit tule­vat saa­maan uudet ja moder­nit tilat.

Suun­nit­teil­la ole­vat ener­gian­kier­rä­tys­jär­jes­tel­mät tule­vat vai­kut­ta­maan mer­kit­tä­väs­ti hank­keen ener­gian käyt­tö­kus­tan­nuk­siin sen elin­kaa­ri­kaa­ren aika­na ja muun muas­sa jää­hal­lin lauh­de­läm­pöä tul­laan hyö­dyn­tä­mään moni­toi­mi­hal­lis­sa. Hank­keen laa­juus on noin 30 000 ker­ros­ne­liö­met­riä, sisäl­tö tar­ken­tuu kehi­tys­vai­heen aika­na.

Lisä­tie­to­ja:
Timo Sivu­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy, 045 624 5150, timo.sivula@hybridarena.fi
Mikael Snell­man, alue­pääl­lik­kö, YIT Suo­mi Oy, puh. 040 7215 835, mikael.snellman@yit.fi
Mik­ko Heik­ki­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, UKI Ark­ki­teh­dit Oy, puh 050 305 5496, mikko.heikkinen@ukiark.fi
Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, puh 0400 664 540, jyrki.jaaskelainen@ark-jaaskelainen.fi
Rei­ma Paa­na­nen, yksi­kön­pääl­lik­kö, Ram­boll Fin­land Oy, puh 040 481 8322, reima.paananen@ramboll.fi
Kari Rin­ta­mä­ki, talo­tek­nii­kan pää­suun­nit­te­li­ja, Gran­lund Poh­jan­maa Oy, puh 050 526 2280,  kari.rintamaki@granlund.fi

Luitko jo nämä?