Jää­ur­hei­lun laji­liit­to­jen sekä alu­een lii­kun­nan­opet­ta­jien lausun­not har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

30.5.2024

Olem­me pyy­tä­neet eri urhei­lu­la­jien laji­lii­toil­ta lausun­to­ja sii­tä, miten he koke­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pal­ve­le­van lajin­sa tar­pei­ta tule­vai­suu­des­sa. Sekä Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to että Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to näke­vät har­joi­tus­jää­hal­lin ole­van tar­peel­li­nen lisä Kok­ko­laan. Alu­een lii­kun­nan­opet­ta­jat pitä­vät har­joi­tus­jää­hal­lin suun­ni­tel­maa toi­mi­va­na kou­lu­lais­ten näkö­kul­mas­ta.

Suo­men Jää­kiek­ko­lii­ton lausun­to har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

”Kok­ko­lan seu­dul­la ja koko Poh­jan­maal­la on mer­kit­tä­vä roo­li suo­ma­lai­ses­sa jää­kiek­koi­lus­sa niin huip­pu­pe­laa­jien kehit­tä­mi­ses­sä kan­sal­li­sel­le ja kan­sain­vä­li­sel­le huip­pu­ta­sol­le, kuin erit­täin laa­duk­kaas­sa ja moni­puo­li­ses­sa junio­ri­työs­sä. Kuten muis­sa­kin Suo­men suu­ris­sa kas­vu­kes­kuk­sis­sa, Kok­ko­lan seu­dul­la ja sen lähia­lueil­la on huu­ta­va pula jää­kiek­koa- ja jää­ur­hei­lua har­ras­ta­vien junio­rei­den har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta eli käy­tän­nös­sä jää­hal­leis­ta ja tar­jol­la ole­vis­ta har­joi­tus­vuo­rois­ta.

Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to ry kat­soo, että olem­me pääs­seet osal­lis­tu­maan suun­nit­te­lu­pa­joi­hin ja pääs­seet näin vai­kut­ta­maan har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­luun ja mei­dät laji­liit­to­na on huo­mioi­tu. Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to ry esit­tää toi­veen saa­da osal­lis­tua har­joi­tus­jää­hal­lin sisu­tus- ja kalus­tus­suun­nit­te­luun ja jää­hal­lin suun­nit­te­lu­työ­pa­joi­hin myös jat­kos­sa.

Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to ry kan­nus­taa Kok­ko­lan kau­pun­kia ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta kehit­tä­mään jää­ur­hei­lun olo­suh­tei­ta moni­puo­li­ses­ti aja­tel­len. Näem­me tär­keä­nä oman laji­lii­ton, sekä mui­den jää­ur­hei­lun laji­liit­to­jen toi­min­nan kehit­ty­mi­sen yhteis­työs­sä kaik­kien kans­sa. Jää­hal­leis­sa ja jää­ur­hei­lu­kes­kuk­sis­sa on moni­puo­li­sia käyt­tä­jä­ryh­miä, jos­ta suu­rim­mat käyt­tä­jä­ryh­mät muo­dos­ta­vat jää­kie­kon, tai­to­luis­te­lun, rin­ge­ten ja kou­lu­lais­ten lii­kun­nan­ope­tuk­sen käyt­tä­jät.”

Sami Kau­ha­nen, Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to ry

Manu Var­ho, Olo­suh­de­pääl­lik­kö, Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to ry

Suo­men Tai­to­luis­te­lu­lii­ton lausun­to har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

”Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to ry kat­soo, että har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­lu on vas­tuul­li­ses­ti joh­det­tu ja jää­ur­hei­lun osa­puo­lia on kuul­tu asian­mu­kai­ses­ti. Suun­nit­te­lus­sa on kuul­tu käyt­tä­jien tar­peet, jois­ta eri­tyi­set huo­miot kiin­nit­ty­vät hal­lin riit­tä­vään läm­pö­ti­laan, varas­to­ti­lo­jen riit­tä­vyy­teen, nyky­ai­kai­seen lan­gat­to­maan äänen­tois­toon sekä val­jai­den asen­nuk­seen.

Har­joi­tus­jää­hal­lin suun­ni­tel­mis­sa on tar­jot­tu seu­roil­le, kat­so­jil­le sekä kun­nos­sa­pi­don yllä­pi­tä­jil­le riit­tä­vät toi­mi­ti­lat jää­ur­hei­lun har­ras­ta­mi­seen ja kil­pai­le­mi­seen. Näi­tä tilo­ja ovat mm: riit­tä­vän isot puku­huo­ne­ti­lat, laa­duk­kaat ja toi­mi­vat kui­vaus- ja säi­ly­tys­ti­lat varus­teil­le, läm­min oheis­har­joit­te­lu­ti­la alku­läm­mit­te­lyil­le, sekä lop­pu­ver­ryt­te­lyl­le. Nuo­rem­mil­le ikä­luo­kil­le tila, jos­sa voi teh­dä läk­sy­jä. Kat­so­mo­ti­lat ovat riit­tä­vät pie­nem­piä tapah­tu­mia var­ten, vaik­ka­kin tai­to­luis­te­lu­kil­pai­lut jär­jes­te­tään pää­asial­li­ses­ti Kok­ko­lan jää­hal­lis­sa.

Jään­hoi­toon liit­ty­vät huol­to- ja kone­ti­lat on suun­ni­tel­tu siten, että ne ovat riit­tä­vät, eivät­kä ris­teä asia­kas­kul­ku­lii­ken­teen kans­sa. Kau­ka­lon ja puku­huo­ne­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu esteet­tö­myys, joka mah­dol­lis­taa myös eri­tyis­ryh­mien har­joit­te­lun. Vaik­ka­kin toi­nen kau­ka­lois­ta teh­dään nor­maa­li­mit­to­ja pie­nem­mäk­si, niin koko­nai­suus on hyvin suun­ni­tel­tu.

Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to ry kan­nus­taa Kok­ko­lan kau­pun­kia ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta kehit­tä­mään jää­ur­hei­lun olo­suh­tei­ta moni­puo­li­ses­ti, sil­lä har­ras­ta­ja­mää­rät ovat olleet kas­vusuun­nas­sa. Har­joi­tus­jää­hal­li ja kil­pa­hal­li muo­dos­ta­vat erin­omai­sen koko­nai­suu­den, jos­sa on moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det eri­lai­sil­le jää­ur­hei­lu- ja oheis­toi­min­noil­le. Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to tar­jo­aa mie­lel­lään apua suun­nit­te­luun, raken­ta­mi­seen sekä toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.”

Jou­ko Pit­kä­nen, puheen­joh­ta­ja, Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to ry

Sal­la Mäke­lä, toi­min­nan­joh­ta­ja, Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to ry

Satu Niit­ty­nen, val­men­nus­pääl­lik­kö, Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to ry

Kok­ko­lan kou­lu­jen lii­kun­nan­opet­ta­jien lausun­to har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

”Har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­lu­pa­jois­sa mei­tä lii­kun­nan­opet­ta­jia kuun­nel­tiin muka­vas­ti ja toi­veem­me otet­tiin hyvin huo­mioon. Oikeas­taan ykkös­toi­vee­nam­me oli riit­tä­vän hyvät säi­ly­tys­ti­lat eri kou­lu­jen luis­te­lu- ja jää­kiek­ko­vä­li­neil­le ja se toi­ve luvat­tiin toteut­taa.

Itse jää­kiek­ko­kau­ka­lot jäi­neen ovat eri kou­lu­jen lii­kun­ta­ryh­mil­le var­mas­ti myös hyvät ja meil­le NHL-mit­tai­nen kau­ka­lo­kin kuu­los­ti oikein hyväl­tä. Kou­lu­jen lii­kun­ta­ryh­mät pelaa­vat mie­lel­lään esim. ns. poi­kit­tai­sia pien­pe­le­jä kah­del­la tai kol­mel­la ken­täl­lä, joten asi­aan sopi­vat pien­pe­li­maa­lit ovat tär­kei­tä sekä mah­dol­li­suus jakaa kent­tiä hel­pos­ti kasat­ta­vil­la irral­li­sil­la lai­doil­la.

Juha Elo, lii­kun­nan­opet­ta­ja Haka­lah­den kou­lu

Luitko jo nämä?