Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si Team Sisä­ra­ta tutuk­si.

6.7.2022

Sivu­la toteut­taa yhdek­sät­tä ker­taa ns. “nol­las­ta bis­nek­sek­si-pro­jek­tia” koko 25 vuo­ti­sen uran­sa aika­na. Hän kui­ten­kin ker­too, että tun­tee ole­van­sa vah­voil­la sii­nä mitä tekee, eikä stres­saa lii­kaa, vaik­ka asiat eivät alus­sa aina oli­si­kaan sel­vil­lä.

Mikä on sinun roo­li­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa?

Olen Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja, allians­sin toi­nen pro­jek­ti­pääl­lik­kö ja tilaa­jan edus­ta­ja. Työ­teh­tä­vii­ni kuu­luu käy­tän­nös­sä kaik­ki se, mitä muut jät­tä­vät teke­mät­tä. Vas­taan koko hank­keen onnis­tu­mi­ses­ta ja vedän sen alus­ta lop­puun asti.

Mitä pidät allians­si­työs­ken­te­lys­tä, mil­lais­ta se mie­les­tä­si on?

Allians­si­työs­ken­te­ly on mie­les­tä­ni todel­la hyvä tapa toteut­taa iso­ja moni­mut­kai­sia hank­kei­ta, jois­sa on mon­ta osal­lis­tu­jaa. Mie­les­tä­ni allians­si on mal­li­na kivan yhtei­söl­li­nen, kun jo aikai­ses­sa vai­hees­sa työ­tä kerääm­me osa­puo­let yhteen ja läh­dem­me yhdes­sä asian­tun­ti­ja­tii­min kans­sa kehit­tä­mään pro­jek­tia. Tämä muis­tut­taa hyvin pal­jon myös tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä, mitä teh­dään tek­no­lo­gia-alan star­tup-yri­tyk­sis­sä. Lisäk­si on muka­vaa pit­käs­tä aikaa pääs­tä teke­mään töi­tä kan­sain­vä­li­ses­ti­kin kova­ta­soi­sen asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion kans­sa. Täs­sä tii­mis­sä ammat­ti­tai­to ja amma­til­li­suus lois­ta­vat joka­päi­väi­ses­sä työs­sä — ymmär­re­tään ja tie­de­tään mitä teh­dään.

Onko ollut jotain haas­tei­ta?

Aika­tau­lu­haas­tei­ta on ollut jon­kin ver­ran. Tie­ten­kin aina myös jon­kin­lai­se­na haas­tee­na on uuden opet­te­le­mi­nen. Sii­nä on omat kom­mer­venk­kin­sä, kun ollaan jul­kis­hal­lin­non ja yksi­tyi­sen sek­to­rin raja­pin­nas­sa ja poh­di­taan, että miten toi­mi­taan ja miten nämä saa toi­mi­maan yhteen. Allians­si­mal­li toi­mii kui­ten­kin tähän mie­les­tä­ni erin­omai­se­na työ­ka­lu­na ja yksin­ker­tais­taa monel­la tapaa yhteis­työ­tä.

Ker­ro jokin haus­ka kom­mel­lus tai muu mie­leen­pai­nu­va tapah­tu­ma allians­sis­ta?

Mie­lee­ni on pai­nu­nut eri­tyi­ses­ti eräs asia. Olen käyn­nis­tä­nyt ura­ni aika­na mon­ta star­tu­pia tai lii­ke­toi­min­taa. Noin 20v sit­ten oli yksi esi­mies, joka jos­kus sau­nail­las­sa tokai­si valit­taes­sa­ni kaa­ok­ses­ta: “Kaik­ki pro­jek­tit alka­vat päät­tä­mät­tö­myy­den ja tie­tä­mät­tö­myy­den tilas­sa.” Se on ollut itsel­le­ni mot­to ja tie­tyl­lä tapaa myös loh­tu, sil­lä alku­vai­heet ovat aina vai­kei­ta, niin myös täs­sä pro­jek­tis­sa.

Nuo­rem­pa­na tuo hank­kei­den alun kaoot­ti­suus oli stres­saa­vaa, mut­ta monia hank­kei­ta kun on teh­nyt, niin niis­tä on oppi­nut naut­ti­maan, kaik­ki­ne kaoot­ti­si­ne het­ki­neen. Aloi­tus­vai­hees­sa on aina vie­lä se suu­rin vapaus toi­mia, kun kaik­ki on vie­lä avoin­na. Sit­ten kun han­ke alkaa kon­ver­goi­tu­maan ja ete­ne­mään, toi­min­nan vapaus tot­ta­kai vähe­nee. 

Miten palau­dut pit­kis­tä työ­vii­kois­ta?

Olen har­ras­ta­nut judoa lähes koko elä­mä­ni, ja pyrin edel­leen käy­mään muu­ta­man ker­ran vii­kos­sa salil­la nujua­mas­sa. Tal­vi­sin har­ras­tan jää­pur­jeh­dus­ta. Palau­dun siis urhei­lun kaut­ta.

Ker­ro vie­lä hie­man edus­ta­mas­ta­si yri­tyk­ses­tä ja hank­kees­ta?

Edus­tan Kok­ko­lan urhei­lu­puis­toa. Koko hank­keen läh­tö­koh­ta on se, että lähes kaik­ki urhei­lu­mah­dol­li­suu­det ovat van­hen­tu­mas­sa Kok­ko­las­sa. Urhei­lu­puis­ton teh­tä­vä­nä on tuo­da Kok­ko­lan urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puit­teet ajan tasal­le kes­tä­väl­lä taval­la.

Luitko jo nämä?