Työ­pa­jat

Yhdes­sä suun­ni­tel­tu tule­vai­suus.

Tule­vai­suu­den moni­käyt­töi­nen urhei­lu­ti­la

Tule­vai­suu­den moni­käyt­töi­nen urhei­lu­ti­la

Suun­nit­te­lua jat­ket­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­te­tys­sä kol­man­nes­sa työ­pa­jas­sa. Nyt kun Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon muo­dos­tuu moder­ni moni­toi­mi­hal­li, joka on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan eri­lai­sia urhei­lu- ja tapah­tu­ma­tar­pei­ta, vaa­di­taan tilo­jen…

read more
Perin­teet kun­ni­aan, kat­se tule­vai­suu­teen.

Perin­teet kun­ni­aan, kat­se tule­vai­suu­teen.

Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luil­la ole­vas­ta mit­ta­vas­ta tie­to­tai­dos­ta ja osaa­mi­ses­ta ammen­net­tiin aja­tuk­sia uusien tilo­jen toi­mi­vuu­den ja tar­pei­den osal­ta. Kuten olem­me mones­ti pai­not­ta­neet, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lun alus­ta asti yksi tär­keim­piä…

read more
Käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa Kok­ko­lan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa Kok­ko­lan van­­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä suun­nit­te­lus­sa kes­keis­tä on ymmär­rys sii­tä, mitä tilo­jen käyt­tä­jät tar­vit­se­vat ja mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä tule­vien tilo­jen osal­ta on. Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä suun­nit­te­lus­sa käyt­tä­jien ymmär­rys ei ole läh­tö­koh­ta, vaan se muo­dos­taa koko pro­ses­sin…

read more
Ylei­sur­hei­li­jat kool­la käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa

Ylei­sur­hei­li­jat kool­la käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan suun­ni­tel­mien mukaan moni­toi­mia­ree­na, jon­ka toi­min­nal­li­suu­det tulee suun­ni­tel­la niin, että tilat pal­ve­li­si­vat laa­jas­ti kok­ko­la­lai­sia eri urhei­lu­la­jien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta tapah­tu­mien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen.  …

read more
Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käyn­nis­tyy

Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käyn­nis­tyy

Suun­nit­te­lu­työ poh­jau­tuu Urhei­lu­puis­ton vaa­ti­mus­mää­rit­te­lyyn, edel­li­sen vai­heen eli bud­je­toin­ti- ja han­ke­suun­nit­te­lu­vai­heen KAS0 tuot­ta­maan mate­ri­aa­liin ja 2023–2024 aika­na jär­jes­tet­tä­vien käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen tulok­siin. Han­ke pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta, lue…

read more
Työ­pa­ja­lai­set yhtei­sel­lä asial­la

Työ­pa­ja­lai­set yhtei­sel­lä asial­la

Edel­li­sel­lä vii­kol­la ryh­män jäse­nil­le jär­jes­tet­tiin tutus­tu­mi­nen jää­hal­lin tiloi­hin ja lisäk­si jokai­sel­le on toi­mi­tet­tu säh­kö­pos­tiin tutus­tut­ta­vak­si tämän het­ken ole­mas­sa ole­vat suun­ni­tel­mat. Työ­pa­jo­jen tulok­se­na syn­ty­vät ehdo­tuk­set har­joi­tus­jää­hal­lin koko­nai­suu­des­ta,…

read more
Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jois­ta — kat­so video!

Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jois­ta — kat­so video!

Har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­luun liit­ty­vät käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten…

read more
Kou­lu­lii­kun­ta kes­kiös­sä työ­pa­jas­sa 11.12.

Kou­lu­lii­kun­ta kes­kiös­sä työ­pa­jas­sa 11.12.

Työ­pa­jan tavoit­tee­na oli käy­dä kes­kus­te­lua har­joi­tus­jää­hal­liin tule­vien tilo­jen osal­ta, kes­kit­tyen opet­ta­jien ja oppi­lai­den näkö­kul­maan. Mitä täl­lä het­kel­lä puut­tuu, mihin toi­vo­taan paran­nus­ta ja niin edel­leen. Osal­lis­tu­jil­le esi­tel­tiin tämän het­ken suun­ni­tel­man…

read more