• Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tarkastus

  26.5.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mek­sian­nos­ta Sweco suo­rit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen. Kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­ta teh­ty­jen las­kel­mien oikeel­li­suus ver­taa­mal­la tämän­het­kis­tä kus­tan­nus­tie­toa ja suun­ni­tel­mis­ta las­ket­tua mää­rä­tie­toa allians­sin teke­mään kustannuslaskelmaan.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien validointi

  23.5.2023

  Kok­ko­lan kau­pun­ki on pal­kan­nut Wela­do Oy:n val­vo­maan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­hin­nan mää­rit­tä­mi­sen yleis­suun­nit­te­lua. Asian­tun­ti­jat aloit­ti­vat suun­ni­tel­mien vali­doin­nin maa­lis­kuus­sa 2023, teh­tä­vis­sä toi­mi­vat raken­nus­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aaro Kemp­pai­nen, LVIA-tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Heik­ki Lou­kusa ja säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aulis Romakkaniemi.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Big room ‑työs­ken­te­ly var­mis­taa asioi­den tehok­kaan valmistelun

  19.5.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa muka­na ole­vat tahot ja esi­mer­kik­si lop­pu­käyt­tä­jis­tä koos­tu­vat käyt­tä­jä­työ­pa­jat ovat kokoon­tu­neet Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me mitä big room ‑työs­ken­te­ly käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja mil­lai­sia etu­ja se tar­jo­aa hank­keen tilaa­jal­le ja sii­hen osallistuville.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke vaa­tii vaka­va­rai­set toimijat

  15.5.2023

  Urhei­lu­puis­to han­ke toteu­te­taan pro­jek­tial­lians­si-mal­lil­la. Allians­si on raken­nus­hank­keen suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja muis­ta teh­tä­vis­tä vas­taa­va tilaa­jan, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den muo­dos­ta­ma yhtei­nen orga­ni­saa­tio. Kaik­ki osa­puo­let, tilaa­ja mukaan lukien, vas­taa­vat yhdes­sä hank­keen kehit­tä­mi­ses­tä, toteut­ta­mi­ses­ta ja jälkivastuusta. 

  Kategoriat
  Yleinen
 • Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteutusmuotona

  12.5.2023

  Allians­si­na toteu­tet­ta­vien pro­jek­tien taus­ta on Lean-filo­so­fias­sa ja sen peri­aat­teis­sa. Kes­kei­se­nä ajat­te­lu­ta­pa­na on lisä­tä arvoa tilaa­jal­le ja allians­sin osa­puo­lil­le yhdis­tä­mäl­lä, eli integroi­mal­la, hank­keen osa­puo­let sekä hei­dän käy­tet­tä­vis­sään ole­va tie­to, pro­ses­sit ja teknologia.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­la Aree­na — Lue mis­tä täs­sä kai­kes­sa on kyse

  22.2.2023

  Urhei­lu­puis­ton ja kes­kus­puis­ton kehit­tä­mi­nen on ollut esil­le 2000-luvul­la useam­man ker­ran eri muo­dois­sa. Urhei­lu­ta­lon kor­vaa­vaa koko­nai­suut­ta on suun­ni­tel­tu ja jää­ur­hei­lun har­joi­tus­kent­tä haas­tet­ta on myös poh­dit­tu useam­man ker­ran. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n, teh­tä­vä on toteut­taa hybri­dia­ree­na ja sii­hen liit­ty­vät sanee­raus- ja uudiskohteet.

  Kategoriat
  Yleinen