• Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käynnistyvät

  15.2.2024

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan työ­maal­la suo­ri­te­taan poh­jan­vah­vis­tus­töi­tä paa­lut­ta­mal­la 19.02. – 15.03.2024. Paa­lu­tus­työ­tä teh­dään arki­sin klo. 7.00 – 18.00 väli­se­nä aika­na. Mah­dol­li­ses­ti häi­rit­se­vää täri­nää ja melua aiheut­ta­vat työt lope­te­taan klo. 18.00 mennessä. 

  Kategoriat
  Tiedotteet Uutiset Yleinen
 • Perin­teet kun­ni­aan, kat­se tulevaisuuteen.

  30.1.2024

  Tänä­kin vuon­na kai­kis­sa työ­pa­jois­sa on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua, ker­rot­tu mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­mien osal­ta ja annet­tu run­saas­ti palau­tet­ta suun­nit­te­lun tueksi.
  Eikä Kok­ko­lan lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­tet­ty työ­pa­ja 25. tam­mi­kuu­ta ollut poik­keus. Tapa­sim­me tämän ryh­män kans­sa jo tois­ta ker­taa tänä vuonna. 

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin raken­nus­työt alkavat

  26.1.2024

  Allians­sin jäse­net ovat alle­kir­joit­ta­neet sopi­muk­sen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­vai­hees­ta allians­si­mal­lil­la. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta UKI Ark­ki­teh­dit Oy ja Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

  Kategoriat
  Tiedotteet Uutiset Yleinen
 • Vil­kas­ta kes­kus­te­lua Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den työpajassa

  17.1.2024

  Tam­mi­kuus­sa on jär­jes­tet­ty jo useam­pia työ­pa­jo­ja. Työ­pa­jois­sa käy­dään kes­kus­te­lua Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mis­ta sekä kerä­tään palau­tet­ta tilo­jen tule­vil­ta käyt­tä­jil­tä. Täs­sä kuus­sa jär­jes­tyk­ses­sään nel­jäs työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin liikuntapalveluille. 

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n raken­nus­työt käynnistyvät

  16.1.2024

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on saa­nut raken­nus­lu­van 29.11.2023. Hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va kau­pun­gin­hal­li­tus mer­kit­si tie­dok­si raken­nus­lu­paan teh­dyt pyy­de­tyt täy­den­nyk­set ja lisä­sel­vi­tyk­set. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti myös puol­taa hank­keen rahoi­tus­suun­ni­tel­maa. Näin aree­nan raken­ta­mi­ses­sa voi­daan käyn­nis­tää var­si­nai­nen raken­nus­vai­he. KH:n pää­tök­set 15.1. Raken­nus­suun­ni­tel­mahttps://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024623–7 Lisä­sel­vi­tyk­sethttps://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024623–8

  Kategoriat
  Yleinen
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­ja Kok­ko­lan lap­si- ja nuorisovaltuustoille

  15.1.2024

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan suun­ni­tel­mien mukaan moni­toi­mia­ree­na, jon­ka toi­min­nal­li­suu­det tulee suun­ni­tel­la niin, että tilat pal­ve­li­si­vat laa­jas­ti kok­ko­la­lai­sia vau­vas­ta vaa­riin. Kok­ko­lan lap­si- ja nuo­ri­so­val­tuus­toil­le jär­jes­tet­tiin käyt­tä­jä­työ­pa­ja 10. tammikuuta.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Ylei­sur­hei­li­jat kool­la käyttäjätyöpajassa

  5.1.2024

  Tämän vuo­den ensim­mäi­nen käyt­tä­jä­työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 3. tam­mi­kuu­ta. Käsi­tel­tä­vi­nä aihei­na oli­vat tämän­het­ki­set suun­ni­tel­mat liit­tyen ylei­sur­hei­lun har­joit­te­lu- ja kil­pai­luo­lo­suh­tei­siin. Ylei­sur­hei­lu toi­mii yleis­ni­mi­tyk­se­nä juoksu‑, kävely‑, heit­to- sekä hyppylajeille.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jois­ta — kat­so video!

  14.12.2023

  Har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­luun liit­ty­vät käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. Kat­so videol­ta kuu­lu­mi­sia työpajoista!

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat 1.11.2023

  2.11.2023

  Tule­via tilo­ja suun­ni­tel­tiin jäl­leen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa kes­ki­viik­ko­na 1. mar­ras­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tu­neet 41 hen­ki­löä jaet­tiin kah­teen ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä oli moni­puo­li­ses­ti osal­lis­tu­jia jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Yleinen
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat startattu

  19.10.2023

  Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat, eli tule­vien tilo­jen suun­nit­te­lu yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 18. loka­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tui 41 hen­ki­löä, jot­ka jaet­tiin kah­teen eri ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä on osal­lis­tu­jia moni­puo­li­ses­ti jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Yleinen
 • Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus puol­taa yhtiön esit­tä­mää toteu­tus­vai­heen TAS1 käynnistämistä

  17.10.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen ensim­mäi­nen kehi­tys­vai­he, eli KAS1 päät­tyy syk­syl­lä 2023. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on suun­ni­tel­tu moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, sekä mää­ri­tel­ty nii­den enim­mäis­kus­tan­nuk­set.  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen aree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­vai­he on käyn­nis­tet­ty. Hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li 16.10. Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan kehi­tys­vai­het­ta KAS1. Lisäk­si kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li yhtiön esit­tä­män Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan ensim­mäi­sen toteu­tus­vai­heen, eli TAS1 […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt har­joi­tus­jää­hal­lien kehi­tys­vai­heen käynnistämisen.

  19.9.2023

  Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n esi­tyk­sen har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS2 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sek­si. KAS2 kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma yhdes­sä tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa har­joi­tus­jää­hal­lin rakentamiseksi.

  Kategoriat
  Tiedotteet Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käynnistämistä

  15.9.2023

  Urhei­lu­puis­to-han­ke ete­nee. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kehi­tys­vai­he KAS2:n käyn­nis­tä­mis­tä. Kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma ja tavoi­te­kus­tan­nus har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sek­si, sekä hakea Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tukea hankkeelle.

  Kategoriat
  Tiedotteet Yleinen
 • Lii­kun­nan rie­mua ja elä­myk­siä nel­jäs­sä kerroksessa.

  25.8.2023

  Hybri­dia­ree­nan tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan hybri­dia­ree­na, eli moni­toi­mia­ree­na, joka tulee tar­joa­maan nyky­ai­kai­set, vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ja moder­nit puit­teet urhei­luun, lii­kun­taan, mes­sui­hin, kon­sert­tei­hin, kon­fe­rens­sei­hin ja mui­hin eri kokoi­siin tapah­tu­miin. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti pitää sisäl­lään moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan sekä har­joi­tus­jää­hal­lien ja jäähallin […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Toteu­tus pitää sisäl­lään seit­se­män eri vaihetta

  25.8.2023

  Ensim­mäi­sen kehi­tys­vai­heen aika­na (KAS1) moni­toi­mia­ree­nal­le ja jal­ka­pal­lo­ken­täl­le on teh­ty suun­ni­tel­ma, johon sisäl­ty­vät muun muas­sa tavoi­te­kus­tan­nuk­set, käyt­tö­ta­lous­las­kel­mat, pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta toteu­tuk­sen aloit­ta­mi­nen edellyttää.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pääomittamista

  23.8.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus on hyväk­sy­nyt suun­ni­tel­lun koko­nai­suu­den ja sil­le mää­ri­tel­lyt tavoi­te­kus­tan­nuk­set. Urhei­lu­puis­to esit­te­li sisäl­lön ja tavoi­te­kus­tan­nuk­set sekä pää­omi­tus­tar­peen hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le maa­nan­tain 21.8. kokouksessa.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään positiivisena.

  21.8.2023

  Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le, se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muistisairauksia.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Allians­si­mal­li mah­dol­lis­taa ris­kien minimoinnin

  14.8.2023

  Allians­si­mal­li tuo hank­keen osa­puo­let yhteen heti alkuai­hees­sa, jol­la jokai­sen muka­na ole­van osa-alu­een ja osa­puo­len vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det var­mis­te­taan. Allians­si sitou­tuu yhtei­seen sopi­muk­seen, joka antaa vah­van poh­jan luot­ta­muk­sel­li­sen yhteis­työn raken­ta­mi­sel­le. Allians­sis­sa jokai­nen osa­puo­li näin ollen kan­taa vas­tuun ris­keis­tä ja toi­saal­ta taas hyö­tyy mal­lin muka­naan tuo­mis­ta hyödyistä.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Elä­myk­siä, koke­muk­sia ja liik­ku­mi­sen rie­mua – vau­vas­ta vaariin.

  8.8.2023

  Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen. Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­lat ja hei­dän tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat hie­no­jen tapah­tu­mien järjestämisen.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Urhei­lu­puis­ton toteu­tu­mi­nen edis­tää kau­pun­gin elinvoimaa

  1.8.2023

  Jot­ta Kok­ko­las­sa oli­si hyvä sekä har­ras­taa että har­joit­taa ammat­ti­mai­ses­ti lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­taa edel­lyt­tää se toi­mi­via ja saa­vu­tet­ta­via tilo­ja. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puitteet.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Yksi osoi­te – mon­ta mahdollisuutta!

  25.7.2023

  Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopimaan.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kes­kel­lä kau­pun­kia –kok­ko­la­lais­ten areena

  18.7.2023

  Raken­net­ta­va lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma-alue sijait­see kes­kel­lä kau­pun­kia ja rajau­tuu Ant­ti Chy­de­niuk­sen­ka­dun, Kaar­le­lan­ka­dun, Poh­jois­väy­län ja kau­pun­gin­sal­mi Sun­tin väli­sel­le alu­eel­le. Yhtiö on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen hybri­dia­ree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus on jätet­ty. Kevään 2023 aika­na alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI ilmoit­ti hank­keel­le myön­ne­tys­tä koro­te­tus­ta lii­kun­ta­paik­ka­tues­ta. Koro­tus tuli suun­ni­tel­mien inno­va­tii­vi­sen ener­gia­rat­kai­sun ansiosta.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­la Aree­na — Lue mis­tä täs­sä kai­kes­sa on kyse

  7.7.2023

  Urhei­lu­puis­ton ja kes­kus­puis­ton kehit­tä­mi­nen on ollut esil­le 2000-luvul­la useam­man ker­ran eri muo­dois­sa. Urhei­lu­ta­lon kor­vaa­vaa koko­nai­suut­ta on suun­ni­tel­tu ja jää­ur­hei­lun har­joi­tus­ti­lo­jen haas­tei­ta on myös poh­dit­tu useam­man ker­ran. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n teh­tä­vä on toteut­taa hybri­dia­ree­na ja sii­hen liit­ty­vät sanee­raus- ja uudiskohteet.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tarkastus

  26.5.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mek­sian­nos­ta Sweco suo­rit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen. Kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­ta teh­ty­jen las­kel­mien oikeel­li­suus ver­taa­mal­la tämän­het­kis­tä kus­tan­nus­tie­toa ja suun­ni­tel­mis­ta las­ket­tua mää­rä­tie­toa allians­sin teke­mään kustannuslaskelmaan.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien validointi

  23.5.2023

  Kok­ko­lan kau­pun­ki on pal­kan­nut Wela­do Oy:n val­vo­maan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­hin­nan mää­rit­tä­mi­sen yleis­suun­nit­te­lua. Asian­tun­ti­jat aloit­ti­vat suun­ni­tel­mien vali­doin­nin maa­lis­kuus­sa 2023, teh­tä­vis­sä toi­mi­vat raken­nus­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aaro Kemp­pai­nen, LVIA-tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Heik­ki Lou­kusa ja säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aulis Romakkaniemi.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Big room ‑työs­ken­te­ly var­mis­taa asioi­den tehok­kaan valmistelun

  19.5.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa muka­na ole­vat tahot ja esi­mer­kik­si lop­pu­käyt­tä­jis­tä koos­tu­vat käyt­tä­jä­työ­pa­jat ovat kokoon­tu­neet Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me mitä big room ‑työs­ken­te­ly käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja mil­lai­sia etu­ja se tar­jo­aa hank­keen tilaa­jal­le ja sii­hen osallistuville.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke vaa­tii vaka­va­rai­set toimijat

  15.5.2023

  Urhei­lu­puis­to han­ke toteu­te­taan pro­jek­tial­lians­si-mal­lil­la. Allians­si on raken­nus­hank­keen suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja muis­ta teh­tä­vis­tä vas­taa­va tilaa­jan, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den muo­dos­ta­ma yhtei­nen orga­ni­saa­tio. Kaik­ki osa­puo­let, tilaa­ja mukaan lukien, vas­taa­vat yhdes­sä hank­keen kehit­tä­mi­ses­tä, toteut­ta­mi­ses­ta ja jälkivastuusta. 

  Kategoriat
  Yleinen
 • Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteutusmuotona

  12.5.2023

  Allians­si­na toteu­tet­ta­vien pro­jek­tien taus­ta on Lean-filo­so­fias­sa ja sen peri­aat­teis­sa. Kes­kei­se­nä ajat­te­lu­ta­pa­na on lisä­tä arvoa tilaa­jal­le ja allians­sin osa­puo­lil­le yhdis­tä­mäl­lä, eli integroi­mal­la, hank­keen osa­puo­let sekä hei­dän käy­tet­tä­vis­sään ole­va tie­to, pro­ses­sit ja teknologia.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kaikenikäisille

  6.10.2022

  Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le,  se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muis­ti­sai­rauk­sia. Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään posi­tii­vi­se­na. Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le sopii hyvin eten­kin ter­veys­lii­kun­ta. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta, joka kuor­mit­taa koh­tuul­li­ses­ti, jolloin […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­la Aree­na – elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan riemua

  30.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy mm. kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na.  Hank­kees­ta tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­ti www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­la sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kanavissa […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Yksi osoi­te – mon­ta mahdollisuutta!

  29.9.2022

  Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea  ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta  ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopi­maan. ​Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta vai­kut­taa jo paris­sa viikossa​ Nuk­kues­sa on vähem­män kat­ko­ja, uni saattaa […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Suu­rin osa liik­kuu ter­vey­den kan­nal­ta lii­an vähän

  22.9.2022

  Noin kak­si kol­mes­ta yli 18-vuo­­ti­aas­­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti. Koko­nai­sak­tii­vi­suu­des­sa noin 40 % puo­les­taan jää alle suo­si­tel­lun mää­rän. Nuo­ret aikui­set liik­ku­vat suo­si­tus­ten mukaan ikään­ty­viä toden­nä­köi­sem­min ja yli 80-vuo­­tiais­­ta vain noin kym­me­nes­osa täyt­ti lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen mukai­sen lii­kun­ta­mää­rän.  Sään­nöl­li­nen koh­­tuu- tai ras­kas­kuor­mit­tei­nen lii­kun­ta paran­taa hen­­gi­­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa ja joh­taa nii­den toi­min­ta­ky­vyn lisään­ty­mi­seen ja tehos­tu­mi­seen. Lisään­ty­nyt fyy­si­sen aktiivisuuden […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukaisesti

  20.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na.  Mikä on allians­si, kat­so video. Käyt­tä­jien tar­peet on kar­toi­tet­tu perin­poh­jai­ses­ti Kon­sep­tin hyväk­sy­mi­sen jäl­keen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivula […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Mitä toi­vot Kok­ko­lan Urhei­lu- ja Tapahtumapuistolta?

  19.9.2022

  Kon­sep­ti pitää sisäl­lään hyvät puit­teet urhei­luun, har­ras­tuk­siin, kult­tuu­riin, viih­tee­seen ja mes­su­ta­pah­tu­miin sekä kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen.  Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyi­si tar­jon­taa mm. har­joi­tus­jää­kau­ka­los­sa, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä, sisä­juok­su­ra­dal­la, voi­man­nos­to­sa­lis­sa sekä moni­puo­li­sis­sa tilois­sa, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat eri lajien har­ras­ta­mi­sen. Koko­nai­suus tar­joi­si myös pal­ve­lu­ja, kuten lää­kä­ri­pal­ve­lut ja fysio­te­ra­pia. Hotel­li — ja ravin­to­la­pal­ve­lut var­mis­tai­si­vat osal­taan hie­no­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. Ker­ro mie­li­pi­tee­si ja vas­taa kyse­lyyn Kok­ko­lan Urheilupuisto […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Team Sisä­ra­ta tutuk­si — Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy:stä

  16.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­ti työn­sä maa­lis­kuun 2022 lopul­la. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus, lisäk­si mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Työn poh­jal­ta teh­dään pää­tös seu­raa­vaa vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Täl­lä ker­taa haas­ta­tel­ta­va­na on hank­keen pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy:stä.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kysy­myk­siä ja vastauksia

  11.7.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min jokai­nen onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­lais­ten har­­ras­­tus- ja vapaa-ajan toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen.  Meil­le on tul­lut pal­jon kysymyksiä […]

  Kategoriat
  Yleinen