• Kyse­lyn tulokset

  10.10.2022

  Toteu­tim­me kyse­lyn Face­boo­kis­sa tänä syk­sy­nä, vas­tausai­ka päät­tyi 2.10.2022. Tutus­tu tulok­siin täällä.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kaikenikäisille

  6.10.2022

  Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le,  se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muis­ti­sai­rauk­sia. Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään posi­tii­vi­se­na. Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le sopii hyvin eten­kin ter­veys­lii­kun­ta. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta, joka kuor­mit­taa koh­tuul­li­ses­ti, jolloin […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­la Aree­na – elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan riemua

  30.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy mm. kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion.  Hank­kees­ta tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­ti www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­la sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kanavissa […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Yksi osoi­te – mon­ta mahdollisuutta!

  29.9.2022

  Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea  ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta  ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopi­maan. ​Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta vai­kut­taa jo paris­sa viikossa​ Nuk­kues­sa on vähem­män kat­ko­ja, uni saattaa […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Suu­rin osa liik­kuu ter­vey­den kan­nal­ta lii­an vähän

  22.9.2022

  Noin kak­si kol­mes­ta yli 18-vuo­­ti­aas­­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti. Koko­nai­sak­tii­vi­suu­des­sa noin 40 % puo­les­taan jää alle suo­si­tel­lun mää­rän. Nuo­ret aikui­set liik­ku­vat suo­si­tus­ten mukaan ikään­ty­viä toden­nä­köi­sem­min ja yli 80-vuo­­tiais­­ta vain noin kym­me­nes­osa täyt­ti lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen mukai­sen lii­kun­ta­mää­rän.  Sään­nöl­li­nen koh­­tuu- tai ras­kas­kuor­mit­tei­nen lii­kun­ta paran­taa hen­­gi­­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa ja joh­taa nii­den toi­min­ta­ky­vyn lisään­ty­mi­seen ja tehos­tu­mi­seen. Lisään­ty­nyt fyy­si­sen aktiivisuuden […]

  Kategoriat
  Yleinen