Kok­ko­la Areena

Toteu­tuk­sen aikajana

(Saat kuvan auki suu­rem­mak­si klikkaamalla.)

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n raken­nus­työt käynnistyvät

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on saa­nut raken­nus­lu­van 29.11.2023. Hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va kau­pun­gin­hal­li­tus mer­kit­si tie­dok­si raken­nus­lu­paan teh­dyt pyy­de­tyt täy­den­nyk­set ja lisäselvitykset.

Kokkola Areenan havainnekuva

Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käynnistyy

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS3 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­ses­tä 18. jou­lu­kuu­ta 2023. Tär­keä osa kehi­tys­vai­heen työ­tä on tii­vis yhteis­työ sidos­ryh­mien välil­lä. Sidos­ryh­mät tul­laan osal­lis­ta­maan suun­nit­te­lu­työ­hön erik­seen laa­dit­ta­van osal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Kok­ko­la Aree­na — Lue mis­tä täs­sä kai­kes­sa on kyse

Urhei­lu­puis­ton ja kes­kus­puis­ton kehit­tä­mi­nen on ollut esil­le 2000-luvul­la useam­man ker­ran eri muo­dois­sa. Urhei­lu­ta­lon kor­vaa­vaa koko­nai­suut­ta on suun­ni­tel­tu ja jää­ur­hei­lun har­joi­tus­ti­lo­jen haas­tei­ta on myös poh­dit­tu useam­man ker­ran. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n teh­tä­vä on toteut­taa hybri­dia­ree­na ja sii­hen liit­ty­vät sanee­raus- ja uudiskohteet.

Kokkola Areenan havainnekuva
Orkesterikuva, jossa nainen etualalla soittaa kontrabassoa.

Elä­myk­siä ja kokemuksia

Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien järjestämiseen.

Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­lat ja hei­dän tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat hie­no­jen tapah­tu­mien järjestämisen.

Liik­ku­mi­sen rie­mua vau­vas­ta vaariin

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään erin­omai­sen hyvät puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja kai­ken tasoi­sil­le liikkujille.

Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria kiin­nos­ta­vat var­mas­ti eri­lai­set tilat, teli­neet ja välineet.

Suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös tilat lää­kä­ri­pal­ve­luil­le, fysio­te­ra­pial­le ja tes­ti­la­bo­ra­to­riol­le. Leh­dis­tö­ti­lat puo­les­taan muun­tu­vat päi­vi­sin opetusluokaksi.

Kuva sisäliikuntatilassa, jossa nuori poika kulkee koripallon kanssa esteen alta.