Kok­ko­la Areena

Kok­ko­la Aree­na – elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan riemua

Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen. Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­nen ravin­to­la ja sen tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat osal­taan hie­no­jen tapah­tu­mien järjestämisen.

Jousiammuntataulu, jossa kolme nuolta keskellä taulua.

Rahoi­tus­pää­tös vuon­na 2022

Kok­ko­laan raken­net­ta­van urhei­lu­puis­ton allians­si ja suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat kesään 2022 men­nes­sä. Raken­nus­työt on suun­ni­tel­tu aloi­tet­ta­vak­si vuon­na 2023 ja han­ke val­mis­tuu vuon­na 2025.

Seu­raa­va mer­kit­tä­vä askel on val­tuus­ton rahoi­tus­pää­tös, joka voi­daan teh­dä aikai­sin­taan tänä kevää­nä, kun allians­si ja suun­ni­tel­mat valmistuvat.

Orkesterikuva, jossa nainen etualalla soittaa kontrabassoa.

Elä­myk­siä ja kokemuksia

Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien järjestämiseen.

Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­lat ja hei­dän tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat hie­no­jen tapah­tu­mien järjestämisen.

Kuva sisäliikuntatilassa, jossa nuori poika kulkee koripallon kanssa esteen alta.

Liik­ku­mi­sen rie­mua vau­vas­ta vaariin

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään erin­omai­sen hyvät puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja kai­ken tasoi­sil­le liikkujille.

Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria kiin­nos­ta­vat var­mas­ti eri­lai­set tilat, teli­neet ja välineet.

Suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös tilat lää­kä­ri­pal­ve­luil­le, fysio­te­ra­pial­le ja tes­ti­la­bo­ra­to­riol­le. Leh­dis­tö­ti­lat puo­les­taan muun­tu­vat päi­vi­sin opetusluokaksi.