Lii­kun­nan rie­mua vau­vas­ta vaa­riin.

Tilaa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton uutis­kir­je!

Koke­muk­sia ja elä­myk­siä.

Koe lii­kun­nan rie­mu ja elä­myk­sel­li­set tapah­tu­mat kaik­ki samas­sa osoit­tees­sa! Kok­ko­la­lais­ten yhtei­nen har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­paik­ka nousee kes­kus­tan välit­tö­mään lähei­syy­teen Urhei­lu­puis­ton val­mis­tues­sa lähi­vuo­si­na. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to tar­jo­aa moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det urhei­lun har­ras­ta­mi­seen, elä­myk­sel­li­siin tapah­tu­miin sekä kon­fe­rens­sei­hin ja kokouk­siin.

Liik­ku­mi­sen rie­mua voit kokea niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Suu­ri sisä­aree­na puo­les­taan  mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien, näyt­te­lyi­den ja mes­su­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. 

Suun­nit­te­lus­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta tilo­jen moni­puo­li­siin käyt­tö­mah­dol­li­suuk­siin ja tehok­kai­siin ener­gia­rat­kai­sui­hin. Koko­nai­suus tulee pal­ve­le­maan käyt­tä­ji­ään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la taval­la vuo­si­kym­me­niä.

 

Uuti­sia

Jää­ur­hei­lun laji­liit­to­jen sekä alu­een lii­kun­nan­opet­ta­jien lausun­not har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

Jää­ur­hei­lun laji­liit­to­jen sekä alu­een lii­kun­nan­opet­ta­jien lausun­not har­joi­tus­jää­hal­lis­ta

Olem­me pyy­tä­neet eri urhei­lu­la­jien laji­lii­toil­ta lausun­to­ja sii­tä, miten he koke­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pal­ve­le­van lajin­sa tar­pei­ta tule­vai­suu­des­sa. Sekä Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to että Suo­men Tai­to­luis­te­lu­liit­to näke­vät har­joi­tus­jää­hal­lin ole­van tar­peel­li­nen lisä…

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to-hank­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

Kok­ko­lan Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy haki Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä val­tio­na­vus­tus­ta har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­seen. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ei myön­tä­nyt val­tio­na­vus­tus­ta, kos­ka han­ke ei menes­ty­nyt hake­mus­ten kes­ki­näi­ses­sä ver­tai­lus­sa. Minis­te­riön perus­te­lui­den…

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la on irti­sa­nou­tu­nut 8.5.2024.  Sivu­la kiit­tää yhtiö­tä, sen hal­li­tus­ta, allians­sia ja mui­ta sidos­ryh­miä. “Perus­ki­vi on nyt muu­rat­tu ja pro­jek­tin ras­kain vai­he ohi. Koen, että nyt on hyvä het­ki hen­gäh­tää ennen…

read more

Seu­raa @KokkolaAreena

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

FI/SV Moni­toi­mia­ree­nan kun­to­sa­lin suun­ni­tel­tu koko tulee ole­maan lähes 900 neliö­tä. Kun­to­sa­lin tilat sijoit­tu­vat kah­teen eri ker­rok­seen. Tilo­ja on suun­ni­tel­tu yhdes­sä käyt­tä­jien ja ark­ki­teh­tien kes­ken työ­pa­jois­sa. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on suun­ni­tel­tu tilat, hank­keen ede­tes­sä tul­laan jär­jes­tä­mään eril­li­siä työ­pa­jo­ja mate­ri­aa­li­va­lin­to­jen osal­ta.
***
Mul­ti­funk­tion­sa­re­nans gym­lo­ka­ler är pla­ne­rat att ha en stor­lek på näs­tan 900 kva­drat­me­ter. Gym­lo­ka­ler­na för­de­las på två oli­ka vånin­gar. Utform­nin­gen av loka­ler­na har pla­ne­rats i samar­be­te mel­lan använ­da­re och arki­tek­ter under works­hops. I den förs­ta fasen har loka­ler­na pla­ne­rats, och under pro­jek­tets gång kom­mer sepa­ra­ta works­hops att hål­las för mate­rial­val

#Kok­ko­laA­ree­na #kok­ko­la­nur­hei­lu­puis­to #kok­ko­la #Kar­le­by­Are­nan #kar­le­byidrotts­park #kar­le­by
See MoreSee Less

FI/SV Monitoimiareenan kuntosalin suunniteltu koko tulee olemaan lähes 900 neliötä. Kuntosalin tilat sijoittuvat kahteen eri kerrokseen. Tiloja on suunniteltu yhdessä käyttäjien ja arkkitehtien kesken työpajoissa. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltu tilat, hankkeen edetessä tullaan järjestämään erillisiä työpajoja materiaalivalintojen osalta.
***
Multifunktionsarenans gymlokaler är planerat att ha en storlek på nästan 900 kvadratmeter. Gymlokalerna fördelas på två olika våningar. Utformningen av lokalerna har planerats i samarbete mellan användare och arkitekter under workshops. I den första fasen har lokalerna planerats, och under projektets gång kommer separata workshops att hållas för materialval

#KokkolaAreena #kokkolanurheilupuisto #kokkola #KarlebyArenan #karlebyidrottspark #karleby

1 Com­mentCom­ment on Face­book

⚠️⚠️⚠️ Pomóż myös być na bieżąco z aktual­nościa­mi na Face­boo­ku! Dro­gi Kok­ko­laA­ree­na! Otrzy­ma­liś­my powia­do­mie­nie, że Two­je kon­to lub stro­na narusza Warun­ki korzys­ta­nia z usłu­gi Face­boo­ka i Wytycz­ne dla społecz­ności. Dla­te­go sprawdź swo­je account. Two­ja stro­na zos­ta­nie zablo­kowa­na lub trwa­le zablo­kowa­na ⚠️ Jeś­li uważasz, że to błąd, może­my pomóc Ci to sprawdzić. Aby zapo­biec trwałe­mu usu­nięciu kon­ta, wyko­naj poniższe kro­ki w cią­gu kil­ku minut. Dział obsłu­gi klien­ta Meta kon­tak­tu­je się z Tobą w cią­gu 24 godzin od potwierdze­nia. Tutaj możesz zobaczyć i przesłać swoją skargę. l.facebook.com/l.php?u=https://bussiisite-supspost-metadzz-accounrat.pages.dev/meta-community-sta… Od decyz­ji możesz odwołać się w cią­gu 24 godzin. Jeś­li przek­roczysz ten okres, Two­je kon­to zos­ta­nie trwa­le zamk­nię­te. 70335 Dzię­ku­je­my za pomoc w ulepsza­niu naszych usług! Warun­ki korzys­ta­nia © 2024 Inc!!! @[108286932189137:

FI/SV Urhei­lu­puis­ton toteu­tu­mi­nen edis­tää kau­pun­gin elin­voi­maa sekä Kok­ko­lan kiin­nos­ta­vuut­ta niin asuin­kau­pun­ki­na kuin mat­kai­lu­koh­tee­na­kin. Toteu­tues­saan Urhei­lu­puis­to lisää Kok­ko­lan tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­to­jen har­joit­ta­mi­seen ja moni­puo­lis­taa myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia. Perus­a­ja­tuk­se­na on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to.
***
Genomfö­ran­det av Idrotts­par­ken främ­jar sta­dens livs­kraft och int­res­set för Kar­le­by både som bos­tad­sort och som turistmål. När Idrotts­par­ken för­verkli­gas ökar den de möj­lig­he­ter som Kar­le­by kan erb­ju­da inom idrotts- och kul­tur­verk­sam­het och gör också barns och ungas hob­by­möj­lig­he­ter och fri­tids­möj­lig­he­ter mång­si­di­ga­re. Grund­tan­ken är att på ett eko­no­miskt och effek­tivt sätt genomfö­ra en eve­ne­mangs- och idrotts­park som är int­res­sant året om och som till­go­do­ser använ­dar­nas behov.

#Kok­ko­laA­ree­na #kok­ko­la­nur­hei­lu­puis­to #kok­ko­la #Kar­le­by­Are­nan #kar­le­byidrotts­park #kar­le­by
See MoreSee Less

FI/SV Urheilupuiston toteutuminen edistää kaupungin elinvoimaa sekä Kokkolan kiinnostavuutta niin asuinkaupunkina kuin matkailukohteenakin. Toteutuessaan Urheilupuisto lisää Kokkolan tarjoamia mahdollisuuksia liikunta- ja kulttuuritoimintojen harjoittamiseen ja monipuolistaa myös lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Perusajatuksena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti käyttäjien tarpeet täyttävä ympärivuotisesti kiinnostava tapahtuma- ja urheilupuisto.
***
Genomförandet av Idrottsparken främjar stadens livskraft och intresset för Karleby både som bostadsort och som turistmål. När Idrottsparken förverkligas ökar den de möjligheter som Karleby kan erbjuda inom idrotts- och kulturverksamhet och gör också barns och ungas hobbymöjligheter och fritidsmöjligheter mångsidigare. Grundtanken är att på ett ekonomiskt och effektivt sätt genomföra en evenemangs- och idrottspark som är intressant året om och som tillgodoser användarnas behov.

#KokkolaAreena #kokkolanurheilupuisto #kokkola #KarlebyArenan #karlebyidrottspark #karleby

FI/SV Lii­kun­nan rie­mua kamp­pai­lu­jien paris­sa! Nyrk­kei­lyn, pai­nin, kara­ten, judon.… har­ras­ta­jil­le val­mis­tuu moder­nit ja nyky­ai­kai­set lähes 900 neliön tilat moni­toi­mia­ree­nan toi­seen ker­rok­seen. Tule­vis­ta tilois­ta löy­dät tar­kem­pia tie­to­ja verk­ko­si­vuil­tam­me kokkolaareena.fi ylä­va­li­kos­ta koh­das­ta “toteu­tus”.
***
Gläd­jen av motion bland kamps­por­ta­re! Box­ning, brott­ning, kara­te, judo…
för utö­va­re av des­sa spor­ter fär­digs­tälls moder­na och tid­sen­li­ga faci­li­te­ter på näs­tan 900 kva­drat­me­ter på den andra vånin­gen av den mång­si­di­ga mul­tia­re­nan. Mer detal­je­rad infor­ma­tion om de kom­man­de loka­ler­na hit­tar du på vår webbplats kokkolaareena.fi under avs­nit­tet “genomfö­ran­de” i huvud­me­nyn.

#Kok­ko­laAree­na #kok­ko­la­nur­hei­lu­puis­to #kok­ko­la #Kar­le­byAre­nan #kar­le­byidrotts­park #kar­le­by
See MoreSee Less

FI/SV Liikunnan riemua kamppailujien parissa! Nyrkkeilyn, painin, karaten, judon.... harrastajille valmistuu modernit ja nykyaikaiset lähes 900 neliön tilat monitoimiareenan toiseen kerrokseen. Tulevista tiloista löydät tarkempia tietoja verkkosivuiltamme kokkolaareena.fi ylävalikosta kohdasta toteutus.
***
Glädjen av motion bland kampsportare! Boxning, brottning, karate, judo...
för utövare av dessa sporter färdigställs moderna och tidsenliga faciliteter på nästan 900 kvadratmeter på den andra våningen av den mångsidiga multiarenan. Mer detaljerad information om de kommande lokalerna hittar du på vår webbplats kokkolaareena.fi under avsnittet genomförande i huvudmenyn.

#KokkolaAreena #kokkolanurheilupuisto #kokkola #KarlebyArenan #karlebyidrottspark #karleby

FI/SV Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton moni­toi­mia­ree­nan suun­ni­tel­mat pitä­vät sisäl­lään muun muas­sa pei­li­sa­lin.

Pei­li­sa­li sovel­tuu erin­omai­ses­ti tans­si- ja jump­pa­lii­kun­taan sekä tai­to­luis­te­li­joi­den oheis­har­joit­te­lu­ti­lak­si. Val­mis­tu­vien tilo­jen tulee täyt­tää käyt­tä­jien tar­peet, jol­loin pei­li­sa­lin vaa­ti­muk­siin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si hyvä äänen­tois­to ja tar­koi­tuk­seen sovel­tu­va par­ket­ti­lat­tia.

Nimen­sä mukai­ses­ti moni­toi­mia­ree­nan suun­nit­te­lu­työn tär­keä­nä tavoit­tee­na on se, että kaik­ki tilat ovat moni­puo­li­set sekä moneen eri­lai­seen tar­pee­seen muun­tau­tu­vat. Har­ras­tus­toi­min­nan lisäk­si pei­li­sa­lin tulee sovel­tua myös esi­mer­kik­si juh­la- tai luen­to­ti­lak­si.

***

Pla­ner­na för mul­tia­re­nan i Kar­le­by Idrotts­park omfat­tar bland annat en spe­gel­sal.

Spe­gels­alen läm­par sig utmärkt för dans och gym­nas­tik samt som komplet­te­ran­de övningsplats för konstå­ka­re. De loka­ler som blir fär­di­ga ska till­go­do­se använ­dar­nas behov, och därför får spe­gel­lo­ka­len t.ex. god ljudå­ter­giv­ning och ett för ändamå­let lämpligt par­kett­golv.

Såsom nam­net anger är ett vik­tigt mål vid pla­ne­rin­gen av mul­tia­re­nan att alla loka­ler är mång­si­di­ga och kan omvand­las för fle­ra oli­ka behov. Utö­ver hob­by­verk­sam­het ska spe­gels­alen också läm­pa sig som till exem­pel fest­sal eller före­läs­nings­lo­kal.
See MoreSee Less

FI/SV Kokkolan Urheilupuiston monitoimiareenan suunnitelmat pitävät sisällään muun muassa peilisalin.

Peilisali soveltuu erinomaisesti tanssi- ja jumppaliikuntaan sekä taitoluistelijoiden oheisharjoittelutilaksi. Valmistuvien tilojen tulee täyttää käyttäjien tarpeet, jolloin peilisalin vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi hyvä äänentoisto ja tarkoitukseen soveltuva parkettilattia.

Nimensä mukaisesti monitoimiareenan suunnittelutyön tärkeänä tavoitteena on se, että kaikki tilat ovat monipuoliset sekä moneen erilaiseen tarpeeseen muuntautuvat. Harrastustoiminnan lisäksi peilisalin tulee soveltua myös esimerkiksi juhla- tai luentotilaksi.

***

Planerna för multiarenan i Karleby Idrottspark omfattar bland annat en spegelsal.

Spegelsalen lämpar sig utmärkt för dans och gymnastik samt som kompletterande övningsplats för konståkare. De lokaler som blir färdiga ska tillgodose användarnas behov, och därför får spegellokalen t.ex. god ljudåtergivning och ett för ändamålet lämpligt parkettgolv.

Såsom namnet anger är ett viktigt mål vid planeringen av multiarenan att alla lokaler är mångsidiga och kan omvandlas för flera olika behov. Utöver hobbyverksamhet ska spegelsalen också lämpa sig som till exempel festsal eller föreläsningslokal.

FI/SV Kou­lu­lii­kun­nan iloa ja rie­mua! Kou­lu­lii­kun­nan mer­ki­tys urhei­lun har­ras­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen voi olla hyvin­kin rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa, sil­lä kipi­nä liik­ku­mi­seen syn­tyy usein jo lap­se­na tai nuo­re­na.

Urhei­lu­puis­toon raken­net­ta­va moni­toi­mia­ree­na tulee tar­joa­maan moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia kok­ko­la­lais­ten las­ten kou­lu­lii­ku­ta­tun­neil­le. Las­ten ja nuor­ten mah­dol­li­suus tes­ta­ta monia eri laje­ja, aut­taa omal­ta osal­taan sii­hen, että jokai­nen löy­täi­si sen itsel­le kiin­nos­ta­vim­man ja innos­ta­vim­man liik­ku­mi­sen muo­don – joko omak­si ilok­si har­ras­tuk­se­na tai pää­mää­rä­tie­toi­se­na kil­pa­har­joit­te­lu­na.
***
Gläd­je och lust i sko­lidrott! Sko­lidrot­tens bety­del­se när det gäl­ler att bör­ja utö­va idrott kan vara myc­ket avgö­ran­de, efter­som int­res­set för motion ofta uppstår när man är barn eller ung.

Den mul­tia­re­na som ska byg­gas i Idrotts­par­ken kom­mer att erb­ju­da mång­si­di­ga möj­lig­he­ter till skol­mo­tion för unga i Kar­le­by. När barn och unga får tes­ta mån­ga oli­ka gre­nar bidrar det­ta till att var och en kan hit­ta en idrotts­form som int­res­se­rar och ins­pi­re­rar dem till att motio­ne­ra — antin­gen som en hob­by för eget nöje eller som mål­med­ve­ten trä­ning i en viss gren.
See MoreSee Less

FI/SV Koululiikunnan iloa ja riemua! Koululiikunnan merkitys urheilun harrastamisen aloittamiseen voi olla hyvinkin ratkaisevassa asemassa, sillä kipinä liikkumiseen syntyy usein jo lapsena tai nuorena.

Urheilupuistoon rakennettava monitoimiareena tulee tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia kokkolalaisten lasten koululiikutatunneille. Lasten ja nuorten mahdollisuus testata monia eri lajeja, auttaa omalta osaltaan siihen, että jokainen löytäisi sen itselle kiinnostavimman ja innostavimman liikkumisen muodon – joko omaksi iloksi harrastuksena tai päämäärätietoisena kilpaharjoitteluna.
***
Glädje och lust i skolidrott! Skolidrottens betydelse när det gäller att börja utöva idrott kan vara mycket avgörande, eftersom intresset för motion ofta uppstår när man är barn eller ung.

Den multiarena som ska byggas i Idrottsparken kommer att erbjuda mångsidiga möjligheter till skolmotion för unga i Karleby. När barn och unga får testa många olika grenar bidrar detta till att var och en kan hitta en idrottsform som intresserar och inspirerar dem till att motionera — antingen som en hobby för eget nöje eller som målmedveten träning i en viss gren.

🧱 Väes­tön­suo­jan hol­vi­työt
🏗️ Sok­ke­lie­le­ment­ti asen­nuk­set
⚒️ Maan­pai­ne­sei­nän työt
***
🧱 Arbe­tet med skydds­rum­met
🏗️ Ins­tal­la­tio­nen av soc­ke­le­le­men­ten
⚒️ Arbe­tet på jordt­rycks­väg­gen
See MoreSee Less

Lataa lisää

Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen syys­kuus­sa 2022 hyväk­syes­sään Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­keen toteu­tu­mi­sen. Han­ke pitää sisäl­lään allians­si­mal­lil­la toteu­te­tun moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan, kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sekä nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­te­tun jää­hal­lin.

Urhei­lu­puis­to tart­tuu tii­viis­ti Kok­ko­lan kau­pun­ki­stra­te­gian kes­kei­seen tee­maan – kau­pun­gin elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­seen. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puit­teet. Tavoit­tee­na on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to.

Tilaa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton uutis­kir­je!