Kok­ko­la Areena

Ter­vei­siä työpajoista

Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022, vii­me vuon­na ryh­mät ehti­vät kokoon­tua kak­si ker­taa. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.

Ensim­mäi­nen kai­kil­le avoin info­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin 9.11.2022 Snell­man-salis­sa. Kat­so koos­te video!

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy jär­jes­ti ensim­mäi­sen kai­kil­le avoi­men info­ti­lai­suu­den Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­ni­tel­miin liit­tyen Snell­man-salis­sa kes­ki­viik­ko­na 9.11. 2022. Kat­so videol­ta koos­te ja tunnelmat! 

Jousiammuntataulu, jossa kolme nuolta keskellä taulua.

Rahoi­tus­pää­tös vuon­na 2022

Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsi­tel­tä­väk­si maa­nan­tai­na 10.10.2022.

Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­va Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää toteu­tet­ta­vak­si 74,9 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa koko­nai­suut­ta. Lopul­li­sen pää­tök­sen Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den käyn­nis­ty­mi­ses­tä tekee kaupunginvaltuusto.

Orkesterikuva, jossa nainen etualalla soittaa kontrabassoa.

Elä­myk­siä ja kokemuksia

Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien järjestämiseen.

Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­lat ja hei­dän tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat hie­no­jen tapah­tu­mien järjestämisen.

Kuva sisäliikuntatilassa, jossa nuori poika kulkee koripallon kanssa esteen alta.

Liik­ku­mi­sen rie­mua vau­vas­ta vaariin

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään erin­omai­sen hyvät puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja kai­ken tasoi­sil­le liikkujille.

Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria kiin­nos­ta­vat var­mas­ti eri­lai­set tilat, teli­neet ja välineet.

Suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös tilat lää­kä­ri­pal­ve­luil­le, fysio­te­ra­pial­le ja tes­ti­la­bo­ra­to­riol­le. Leh­dis­tö­ti­lat puo­les­taan muun­tu­vat päi­vi­sin opetusluokaksi.