Lii­kun­nan rie­mua vau­vas­ta vaa­riin.

Tilaa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton uutis­kir­je!

Koke­muk­sia ja elä­myk­siä.

Koe lii­kun­nan rie­mu ja elä­myk­sel­li­set tapah­tu­mat kaik­ki samas­sa osoit­tees­sa! Kok­ko­la­lais­ten yhtei­nen har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­paik­ka nousee kes­kus­tan välit­tö­mään lähei­syy­teen Urhei­lu­puis­ton val­mis­tues­sa lähi­vuo­si­na. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to tar­jo­aa moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det urhei­lun har­ras­ta­mi­seen, elä­myk­sel­li­siin tapah­tu­miin sekä kon­fe­rens­sei­hin ja kokouk­siin.

Liik­ku­mi­sen rie­mua voit kokea niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Suu­ri sisä­aree­na puo­les­taan  mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien, näyt­te­lyi­den ja mes­su­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. 

Suun­nit­te­lus­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta tilo­jen moni­puo­li­siin käyt­tö­mah­dol­li­suuk­siin ja tehok­kai­siin ener­gia­rat­kai­sui­hin. Koko­nai­suus tulee pal­ve­le­maan käyt­tä­ji­ään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la taval­la vuo­si­kym­me­niä.

 

Uuti­sia

Kier­tä­vän juok­su­ra­dan suun­ni­tel­mat pysy­vät ennal­laan

Kier­tä­vän juok­su­ra­dan suun­ni­tel­mat pysy­vät ennal­laan

Hybri­dia­ree­nal­le raken­tu­van 270 m pit­kän kier­tä­vän juok­su­ra­dan alku­pe­räi­siin suun­ni­tel­miin ei teh­dä muu­tok­sia. Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus päät­ti jat­kaa neli­ra­tai­sen radan toteut­ta­mis­ta alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan. Radan pituu­den lisää­mi­nen vai­kut­tai­si kan­ta­viin…

read more
Sisä­jouk­kue­pe­lien lausun­to Hybri­dia­ree­nas­ta

Sisä­jouk­kue­pe­lien lausun­to Hybri­dia­ree­nas­ta

Olem­me pyy­tä­neet eri urhei­lu­la­jien laji­lii­toil­ta lausun­to­ja sii­tä, miten he koke­vat hybri­dia­ree­nan pal­ve­le­van lajin­sa tar­pei­ta tule­vai­suu­des­sa. Sisä­jouk­kue­pe­lien olo­suh­de­asian­tun­ti­ja­ryh­mä on hank­keen suh­teen opti­mis­ti­nen. ”Toteu­tues­saan Kok­ko­la Aree­na oli­si…

read more
Monien mah­dol­li­suuk­sien aree­na

Monien mah­dol­li­suuk­sien aree­na

Hybri­dia­ree­nan val­mis­tues­sa kevääl­lä 2026 kok­ko­la­lais­ten käyt­töön avau­tuu moder­ni ja moni­puo­li­nen tila monen­lai­sel­le har­ras­ta­mi­sel­le ja usko­mat­to­mil­le elä­myk­sil­le. Hybri­dia­ree­na koko­nai­suu­te­na käsit­tää moni­toi­mia­ree­nan sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan. Moni­toi­mia­ree­na…

read more

Seu­raa @KokkolaAreena

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

FI/SVE Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa muun muas­sa eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­sen. Tilat tai­pu­vat moneen muu­hun­kin tar­koi­tuk­seen, esi­mer­kik­si eri­lai­siin mes­su­ta­pah­tu­miin ja näyt­te­lyi­hin.

Tie­sit­kö, että moni­toi­mia­ree­na tulee ole­maan nel­jä­ker­rok­si­nen? Tutus­tu tilo­jen poh­ja­piir­rok­siin verk­ko­si­vuil­lam­me kokkolaareena.fi ja klik­kaa ylä­va­li­kos­ta koh­taan “toteu­tus”.
***
Den sto­ra inom­husa­re­nan som är en del av Kar­le­by Idrotts­park-komplexet möj­lig­gör bland annat arran­ge­mang av oli­ka underhåll­nings­kon­ser­ter och kon­fe­ren­ser. Utrym­me­na pas­sar också för mån­ga oli­ka ändamål, som oli­ka mäs­sor och uts­täll­nin­gar.

Viss­te du att den mång­si­di­ga are­nan kom­mer att vara fyra vånin­gar hög? Du kan bekan­ta dig med loka­ler­nas plan­rit­nin­gar på vår webbplats kokkolaareena.fi och väl­ja “genomfö­ran­de” från topp­me­nyn.

#Kok­ko­laAree­na #kok­ko­la­nur­hei­lu­puis­to #kok­ko­la #Kar­le­byAre­nan #kar­le­byidrotts­park #kar­le­by
See MoreSee Less

FI/SVE Kokkolan Urheilupuiston rakennuskokonaisuuteen kuuluva suuri sisäareena mahdollistaa muun muassa erilaisten viihdekonserttien ja konferenssien järjestämisen. Tilat taipuvat moneen muuhunkin tarkoitukseen, esimerkiksi erilaisiin messutapahtumiin ja näyttelyihin.

Tiesitkö, että monitoimiareena tulee olemaan neljäkerroksinen? Tutustu tilojen pohjapiirroksiin verkkosivuillamme kokkolaareena.fi ja klikkaa ylävalikosta kohtaan toteutus.
***
Den stora inomhusarenan som är en del av Karleby Idrottspark-komplexet möjliggör bland annat arrangemang av olika underhållningskonserter och konferenser. Utrymmena passar också för många olika ändamål, som olika mässor och utställningar. 

Visste du att den mångsidiga arenan kommer att vara fyra våningar hög? Du kan bekanta dig med lokalernas planritningar på vår webbplats kokkolaareena.fi och välja genomförande från toppmenyn.

#KokkolaAreena #kokkolanurheilupuisto #kokkola #KarlebyArenan #karlebyidrottspark #karleby

FI/SV Ter­vei­siä työ­pa­jois­ta! Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si käyn­nis­ti työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn mar­ras­kuus­sa 2022. Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on avoin vuo­ro­vai­ku­tus ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien ja eri sidos­ryh­mien kes­ken. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton ark­ki­teh­dit.

Ark­ki­teh­dit ovat saa­neet osal­lis­tu­jil­ta tär­ke­ää tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja eri lajien tai toi­min­to­jen edus­ta­jat puo­les­taan ovat saa­neet mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lopul­li­siin suun­ni­tel­miin.

Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää tai jos haluat antaa palau­tet­ta, niin tee se verk­ko­si­vuil­lam­me kokkolaareena.fi
***
Häls­nin­gar från works­hop­sen! Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­par­kin­led­de works­hop-arbe­tet i novem­ber 2022. Works­ho­pens cent­ra­la mål är öppen inte­rak­tion mel­lan arki­tek­ter och fram­ti­da använ­da­re av loka­ler­na samt oli­ka int­res­sen­ter.

Works­hop­sen leds av arki­tek­ter­na för Kar­le­by Idrotts­park. Arki­tek­ter­na har fått vik­tig infor­ma­tion från del­ta­gar­na för att utfor­ma lokalpla­ner­na och repre­sen­tan­ter för oli­ka idrot­ter eller akti­vi­te­ter har å sin sida fått möj­lig­het att påver­ka de slut­li­ga pla­ner­na.

Om du har frå­gor eller vill ge feed­back, vän­li­gen gör det på vår webbplats kokkolaareena.fi

#Kok­ko­laA­ree­na #kok­ko­la­nur­hei­lu­puis­to #kok­ko­la #Kar­le­by­Are­nan #kar­le­byidrotts­park #kar­le­by Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy
See MoreSee Less

Raken­taes­sa kai­ken oli­si suo­ta­vaa men­nä ker­ral­la oikein, sil­lä vir­heet ja vii­väs­tyk­set teke­vät suu­ren loven bud­jet­tiin. Tar­kat mit­tauk­set ovat kai­ken raken­ta­mi­sen perus­ta ja ne ovat­kin sen vuok­si tär­keä uskoa asian­sa osaa­vil­le teki­jöil­le. Ostro­map Ab Oy on var­ma valin­ta kou­lu­tet­tu­jen ja luo­tet­ta­vien työn­te­ki­jöi­den­sä sekä pit­kän koke­muk­sen­sa ansios­ta.
***
När du byg­ger är det öns­kvärt att allt blir rätt förs­ta gån­gen, efter­som miss­tag och för­se­nin­gar kos­tar mas­sor med pen­gar och orsa­kar sto­ra hål i bud­ge­ten. Exak­ta mät­nin­gar utgör grun­den för all bygg­na­tion och det är därför vik­tigt att låta exper­ter inom områ­det skö­ta det. Ostro­map Ab Oy är ett säkert val tack vare vår lån­ga erfa­ren­het och våra högt utbil­da­de och pålit­li­ga medar­be­ta­re.
See MoreSee Less

🏗️ Antu­ra­työt jat­ku­vat
🧱 Väes­tön­suo­jan sei­nä­työt jat­ku­vat
⚒️ Maa­pai­ne­sei­nän työt aloi­tet­tu
P.S. Haluam­me muis­tut­taa, että Hybri­dia­ree­nan raken­nus­työ­maa-alue on rajat­tu aidal­la tur­val­li­suus­syis­tä. Pysyt­hän siis aidan tur­val­li­sem­mal­la puo­lel­la 😊
***
🏗️ Grun­dar­be­te­na fort­sät­ter
🧱 Arbe­tet med skydds­rum­mets väg­gar fort­sät­ter
⚒️ Arbe­tet på jordt­rycks­väg­gen har bör­jat
P.S. Vi vill påmin­na om att byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan är avgrän­sad med ett sta­ket av säker­hetss­käl. Så var god och stan­na på den säkra­re sidan av sta­ke­tet 😊
See MoreSee Less

Lataa lisää

Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen syys­kuus­sa 2022 hyväk­syes­sään Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­keen toteu­tu­mi­sen. Han­ke pitää sisäl­lään allians­si­mal­lil­la toteu­te­tun moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan, kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sekä nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­te­tun jää­hal­lin.

Urhei­lu­puis­to tart­tuu tii­viis­ti Kok­ko­lan kau­pun­ki­stra­te­gian kes­kei­seen tee­maan – kau­pun­gin elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­seen. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puit­teet. Tavoit­tee­na on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to.

Tilaa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton uutis­kir­je!