Kok­ko­la

Kok­ko­la on elin­voi­mai­nen Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­ta­kes­kus.

Kok­ko­la on moder­ni ja elin­voi­mai­nen Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­ta­kes­kus, viih­tyi­säs­sä meren­ran­ta­kau­pun­gis­sa on asuk­kai­ta noin 48 000.

Kok­ko­las­sa on Suo­men suu­rin bulk-sata­ma, suu­rin rai­de­lii­ken­ne- ja tran­si­to­lii­ken­ne­sa­ta­ma sekä Suo­men kol­man­nek­si suu­rin yleis­sa­ta­ma. Kok­ko­la on mer­kit­tä­vä kemian osaa­mi­sen kes­kus, jos­sa sijait­see yksi Euroo­pan suu­rim­mis­ta litium­löy­dök­sis­tä.

Kok­ko­la Industrial Park on Poh­jois-Euroo­pan suu­rin epä­or­gaa­ni­sen kemian­teol­li­suu­den kes­kit­ty­mä. Kok­ko­lan suur­teol­li­suus- alu­eel­la sijait­see usei­ta menes­ty­viä teol­li­suus- ja pal­ve­lu­yri­tyk­siä, se on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä sekä edel­lä­kä­vi­jä kier­to­ta­lou­den toteut­ta­mi­ses­sa.

Kok­ko­laan on help­po tul­la!

Sijain­ti ja kul­ku­yh­tey­det.

Junayh­tey­det

Kok­ko­lan rau­ta­tie­a­se­mal­ta on n. 1000m Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon.

Bus­sit

Lin­ja-autoa­se­ma sijait­see myös n. 1km pääs­sä.

Kevyen lii­ken­teen yhtey­det

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon joh­taa usei­ta kevyen lii­ken­teen väy­liä.

Len­to­yh­tey­det

Kok­ko­la-Pie­tar­saa­ren len­toa­se­ma sijait­see noin 20km Kok­ko­lan kes­kus­tas­ta ete­lään.

Maan­tie­yh­tey­det

Val­ta­tie 8 kul­kee Kok­ko­lan läpi.