Jal­ka­pal­loa­ree­na

Kes­tä­vä raken­ta­mi­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tule­vai­suus.

Hybri­dia­ree­nan raken­ta­mi­nen on suun­ni­tel­tu huo­mioi­maan vah­vas­ti ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mat ja kes­tä­vä kehi­tys. Raken­nus­pro­jek­ti pyr­kii toteut­ta­maan ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä käy­tän­tö­jä alus­ta läh­tien, integroi­den kes­tä­vät mate­ri­aa­lit ja ener­gia­te­hok­kaat rat­kai­sut suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen. Raken­nus­ma­te­ri­aa­lien valin­nas­sa suo­si­taan kier­rä­tet­tä­viä ja uusiu­tu­via resurs­se­ja, vähen­täen näin hii­li­ja­lan­jäl­keä ja luon­non­va­ro­jen kulu­tus­ta.

Raken­nus­työ­maal­la toteu­te­taan tiuk­kaa jät­tei­den lajit­te­lua ja kier­rä­tys­tä, mini­moi­den huk­kaan mene­vän mate­ri­aa­lin mää­rää. Ener­gia­te­hok­kaat valais­tus- ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät sekä vih­reät ener­gia­rat­kai­sut integroi­daan osak­si raken­nus­ta, mikä vähen­tää ener­gian­ku­lu­tus­ta ja siten ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia.

Hybri­dia­ree­nan ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen suun­nit­te­lu ulot­tuu myös lii­ken­teen ja pääs­tö­jen hal­lin­taan. Raken­nus­pai­kan valin­nas­sa ote­taan huo­mioon jul­ki­sen lii­ken­teen saa­vu­tet­ta­vuus, ja pyri­tään tar­joa­maan help­po­ja vaih­toeh­to­ja kes­tä­väl­le liik­ku­mi­sel­le. Näi­den toi­mien yhteen­liit­tä­mi­nen luo raken­nuk­sen, joka ei ainoas­taan pal­ve­le moni­puo­lis­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta, vaan myös mini­moi ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ja edis­tää kes­tä­vää elä­män­ta­paa.