Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia

Hybri­dia­ree­nan käyt­tö.

Onko aree­nas­sa kier­tä­vä juok­su­ra­ta?

Aree­naa kier­tää poh­ja­ker­rok­ses­sa neli­ra­tai­nen yli 270 met­rin mit­tai­nen juok­su­ra­ta. Juok­su­ra­ta mah­dol­lis­taa kes­ki­pit­kän ja pit­kän­mat­kan juok­su­har­joit­te­lun ja sisä­ra­ta­kil­pai­lut. Juok­sun lisäk­si rata toi­mii pyö­räi­lyn har­joit­te­lu­ra­ta­na, kun­to­tes­ti­ra­ta­na, läm­mit­te­ly­ra­ta­na ja kou­lu­lii­kun­ta­ti­la­na. Radan Kaar­le­lan­ka­dun puo­lei­nen suo­ra muo­dos­taa kuusi­ra­tai­sen 60 met­rin juok­susuo­ran varoa­luei­neen, jol­la voi­daan har­joi­tel­la ja kil­pail­la sisä­ra­ta­pi­ka­juok­sua. Kil­pai­lu­toi­min­nan osal­ta ulko­puo­lel­le jää­vät vain este­juok­su, jois­sa on vesies­te ja ulko­ra­to­jen 100 m juok­su.

Tapah­tu­mien ja kon­sert­tien aika­na juok­su­ra­dan ete­lä­kaar­re muo­dos­taa tapah­tu­ma­ra­vin­to­lan, suo­rat ja poh­jois­kaar­re puo­les­taan toi­mi­vat esit­te­ly- ja mes­su­va­ras­to­ti­loi­na.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la pyö­räi­lyä?

Kyl­lä! Aree­nan kier­tä­vä juok­su­ra­ta on suun­ni­tel­tu yhdes­sä Kok­ko­lan pyö­räi­li­jöi­den kans­sa ja se sovel­tuu myös maan­tie­pyö­räi­lyn har­joit­te­luun.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la ylei­sur­hei­lu­la­je­ja?

Kyl­lä voi! Ylei­sur­hei­lun suo­ri­tus­pai­kat sijait­se­va aree­nan koil­lis­nur­kas­sa. Nii­den ansios­ta aree­nas­sa on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la kaik­kia ylei­sur­hei­lu­la­je­ja.

Pituus- ja kor­keus­hy­pyn, kuu­lan­työn­nön, kei­hään, mou­ka­rin, kie­kon­hei­ton suo­ri­tus­paik­ko­jen lisäk­si koil­lis­nurk­ka toi­mii myös pesä­pal­lon lyön­ti­har­joi­tus­paik­ka­na.

Kil­pai­lu­toi­min­nan ulko­puo­lel­le jää­vät heit­to­la­jit, kuten moukarin‑, kei­hään- ja kie­kon­heit­to, mut­ta näi­den­kin lajien osal­ta aree­na tar­jo­aa hyvät puit­teet har­joit­te­luun heit­to­jen yms. oheis­har­joi­tus­toi­min­nan toteut­ta­mi­seen. Kaik­ki nämä toi­min­not ovat kou­lu­lii­kun­nan käy­tet­tä­vis­sä.

Sei­väs­hyp­py­paik­ka löy­tyy aree­nan sisäl­tä, ja se on käy­tet­tä­vis­sä ylei­sur­hei­lu­ki­so­jen, kuten seit­se­not­te­lu aika­na. Arki­käy­tös­sä sei­väs­hyp­py­paik­ka jää kat­so­mon alle.

Voi­ko aree­nas­sa pela­ta ten­nis­tä?

Kyl­lä! Aree­nan kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va ten­nis­hal­li täyt­tää seu­ra­ta­son har­joi­tus- ja kil­pai­lu­ken­tän vaa­ti­muk­set.

Lat­tia­ma­te­ri­aa­li­na on eri­tyi­ses­ti ten­nik­sel­le suun­ni­tel­tu pin­noi­te. Hal­lis­sa on pie­ni par­vi­kat­so­mo, joka voi kat­so­mon lisäk­si toi­mia esi­mer­kik­si jousiam­mun­ta­ra­ta­na, kun hal­li ei muu­ten ole käy­tös­sä.

Lisäk­si hal­lis­sa voi myös har­joi­tel­la myös gol­fia. Ten­nis­hal­lin lisäk­si ten­nis­tä voi pela­ta myös sisä­aree­nan puo­lel­la.

Onko aree­nas­sa pei­li­sa­li? Tulee­ko sin­ne tans­si­sa­lia?

Aree­nan jal­ka­pal­lo­ken­tän puo­lel­la toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­see noin 290 m² kokoi­nen pei­li­sa­li. Par­ket­ti­lat­tiai­nen pei­li­sa­li mah­dol­lis­taa tans­sin, ryh­mä­voi­mis­te­lun, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun, bale­tin, joo­gan, kara­ten, taekwon­don, tai chin ja monen muun lajin har­joit­te­lun.

Tapah­tu­mien aika­na tila voi toi­mia esi­mer­kik­si tapah­tu­ma­ra­vin­to­la­na tai vip-tila­na.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la teli­ne­voi­mis­te­lua?

Aree­nan kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va teli­ne­voi­mis­te­lua­lue on suun­ni­tel­tu yhteis­työs­sä laji­lii­ton kans­sa. Tila mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen teli­ne­voi­mis­te­lun ja voi­mis­te­lun ja var­sin­kin volt­ti­mont­tu on nuor­ten mie­leen.

Tila on eri­tyi­sen sovel­tu­va kou­lu­lii­kun­taan, kos­ka teli­neet ovat kiin­teäs­ti asen­net­tui­na, mikä hel­pot­taa lii­kun­ta­tun­tien jär­jes­tä­mis­tä.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la sei­nä­kii­pei­lyä?

Aree­nan koil­lis­nurk­ka muo­dos­taa lähes 16 met­riä kor­kean tilan, jos­sa sijait­see aree­nan 16 met­riä kor­kea ja 9 met­riä leveä kii­pei­ly­sei­nä, jon­ka ylim­mät kol­me met­riä muo­dos­ta­vat nega­tii­vi­sen kii­pei­ly­kul­man.

Sei­nä täyt­tää kii­pei­li­jöi­den vaa­ti­muk­set ja on erit­täin näyt­tä­vä osa aree­nan sisä­ark­ki­teh­tuu­ria.

Voi­ko aree­nas­sa har­joi­tel­la kamp­pai­lu­la­je­ja?

Hybri­dia­ree­nan toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­see kamp­pai­lua­lue, joka tar­jo­aa erin­omai­set puit­teet pai­nil­le, nyrk­kei­lyl­le ja tata­mi­la­jeil­le. Alue on yhdis­tet­tä­vis­sä yhte­näi­sek­si alu­eek­si lei­rien ja tur­naus­ten ajak­si. Kamp­pai­lua­lu­eel­la on omat puku­huo­neet.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta kamp­pai­lu­ti­lois­sa voi har­ras­taa:

 • Aiki­do
 • Bra­si­lia­lai­nen Jujut­su
 • Hap­ki­do
 • Judo
 • Jujut­su
 • Jousiam­mun­ta
 • Kara­te
 • Kung Fu
 • Luk­ko­pai­ni
 • Nyrk­kei­ly
 • Pai­ni, vapaa
 • Pai­ni, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen
 • Pot­ku­nyrk­kei­ly
 • Taekwon­do
 • Tai Chi
 • Thai­nyrk­kei­ly
 • Vapaa­ot­te­lu

Onko aree­nas­sa kun­to­sa­li?

Kun­to­sa­li sijait­see toi­ses­sa ja kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa, ja kun­to­sa­liin on eril­li­nen sisään­käyn­ti Kaar­le­lan­ka­dul­ta katu­ta­sol­ta.

Kun­to­sa­li­toi­min­taa pyö­rit­tää eril­li­nen ope­raat­to­ri tai Urhei­lu­puis­to Oy. Suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on ollut, että osa tilois­ta sijait­see katu­ta­sos­sa, jot­ta ne oli­si­vat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa esi­mer­kik­si senio­ria­siak­kai­den toi­mes­ta. Voi­mai­lu­ti­la sijait­see 3 ker­rok­ses­sa.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta kun­to­sa­lis­sa voi har­ras­taa:

 • Pai­non­nos­to
 • Voi­ma­nos­to
 • Cross­fit
 • Fit­ness
 • Kehon­ra­ken­nus

Voi­ko hybri­dia­ree­nas­sa pela­ta jal­ka­pal­loa?

Kyl­lä! Hybri­dia­ree­nan jal­ka­pal­lo­kent­tä täyt­tää Union of Euro­pean Foot­ball Associa­tions UEFA:n II-luo­ki­tuk­sen vaa­ti­muk­set, mikä mah­dol­lis­taa maa­ot­te­lui­den- ja seu­ra­jouk­kuei­den osal­lis­tu­mi­sen Euro-sar­jan pelei­hin.

Jal­ka­pal­lo­kent­tä käsit­tää mm. n. 1200-paik­kai­sen pää­kat­so­mon sekä n. 800-paik­kai­sen kat­so­mon pää­kat­so­moa vas­ta­pää­tä sekä pää­ty­kat­so­mot.

Istu­ma­paik­ko­ja on yhteen­sä n. 2000 kpl, jos­ta lii­kun­ta estei­sil­le suun­ni­tel­tu­ja paik­ko­ja 25 kpl. Sei­so­ma­paik­ko­ja sta­dio­nil­la on 1580. Sta­dion sisäl­tää lisäk­si huolto‑, sosi­aa­li- ja ravin­to­la­ti­lo­ja ja yhtei­set puku­huo­neet sisä­la­jien kans­sa.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä voi har­ras­taa:

 • Ame­rik­ka­lai­nen jal­ka­pal­lo
 • Base­ball
 • Hiih­to
 • Jal­ka­pal­lo, UEFA kate­go­ria 2 kent­tä
 • Jousiam­mun­ta
 • Juok­su­ki­so­jen läh­tö- ja maa­lia­lue
 • Las­ten hiih­to ken­täl­lä
 • Pesä­pal­lo
 • Rug­by
 • Sprint­ti­hiih­to ken­täl­lä
 • Snowc­ross

Mik­si hybri­dia­ree­nal­le tulee jal­ka­pal­loa­ree­na?

Kes­kus­kent­tä on ohit­ta­nut elin­kaa­ren­sa, park­ki­paik­ko­ja ei ole, ja tar­vit­ta­vat tilat doping-tes­tauk­seen ja leh­dis­tö­ti­lai­suuk­siin ovat puut­teel­li­set.

Mik­si jal­ka­pal­lo­ken­tän ympä­ril­le ei tule juok­su­ra­taa?

Jal­ka­pal­lo­ken­tän ympä­ril­le sijoi­tet­ta­va juok­su­ra­ta jät­tää ylei­sön lii­an kau­ak­si jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä.

Tulee­ko jal­ka­pal­loa­ree­nal­le pää­ty­kat­so­mot?

Kyl­lä, jal­ka­pal­lo­ken­täl­le tulee pää­ty­kat­so­mot.

Miten pide­tään huo­li sii­tä, että siel­lä on vapaa­ta aikaa myös har­joit­te­li­joil­le, eikä kaik­kea vara­ta seu­roil­le?

Urhei­lu­puis­toon suun­ni­tel­laan varaus­jär­jes­tel­mä, joka huo­mioi myös yksit­täi­set käyt­tä­jät.

Beach Vol­ley on kas­va­va laji, mik­si tätä ei ole huo­mioi­tu suun­ni­tel­mis­sa?

Kaik­kia laje­ja, kas­va­via­kaan, ei vali­tet­ta­vas­ti esi­te­tyn bud­je­tin puit­teis­sa voi­da toteut­taa urhei­lu­puis­toon.

Kok­ko­las­ta puut­tuu gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu­paik­ka, mik­si sitä ei ole aja­tel­tu?

Gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu­paik­kaa on aja­tel­tu, ja sen mah­dol­li­nen toteu­tus pää­te­tään suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Onko heit­to­la­je­ja huo­mioi­tu ollen­kaan?

Heit­to­la­jeil­le on esi­tyk­ses­sä varat­tu tila­va­raus hybri­dia­ree­nas­ta.

Onko siel­lä kei­la­ra­taa?

Kei­la­ra­ta ei kuu­lu teh­tyyn esi­tyk­seen.

Onko siel­lä pituus­hyp­py­paik­kaa?

Teh­dys­sä esi­tyk­ses­sä on tila­va­raus pituus­hyp­py­pai­kal­le. Tar­kem­pi sijoi­tus suun­ni­tel­laan kehi­tys­vai­hees­sa.

Mik­si siel­lä ei ole kei­hään­heit­to­paik­kaa?

Heit­to­la­jeil­le on esi­tyk­ses­sä varat­tu tila­va­raus hybri­dia­ree­nas­ta.

Miten ammun­ta on huo­mioi­tu, sil­lä laji on tuo­nut pal­jon menes­tys­tä Kok­ko­laan?

Ammun­nan olo­suh­teet eivät tule huo­no­ne­maan.

Rat­sas­tus on suo­sit­tu har­ras­tus, mik­si tätä ei ole huo­mioi­tu?

Rat­sas­tuk­sen huo­mioi­mi­nen sisä­ti­lois­sa rajoit­taa käy­tet­tä­vän lat­tian mate­ri­aa­lin ja pin­noit­teen vali­koi­maa siten, että sisä­ti­lo­jen moni­käyt­töi­syys rajoit­tui­si lii­kaa.

Mik­si jää­hal­li kun­nos­te­taan vii­mei­se­nä?

Jää­hal­lin lisäk­si myös muut urhei­lu­puit­teet Kok­ko­las­sa vaa­ti­vat huo­mio­ta. Raken­nus­jär­jes­tys mää­räy­tyy pit­käl­ti AVI:n lii­kun­ta­paik­ka­tu­kien haku­me­net­te­lyn aika­tau­lu­jen mukaan.

Ulko­te­ko­jää, joka on kesäl­lä teko­nur­mi­kent­tä. Voit­te­ko toteut­taa tämän?

Ulko­te­ko­jään jää­dyt­tä­mi­nen vaa­tii val­ta­vas­ti ener­gi­aa eikä se sen takia kuu­lu esi­tet­tyyn rat­kai­suun.

Mik­si urhei­lu­ta­lon maa­poh­ja­hal­li halu­taan pur­kaa?

Urhei­lu­ta­lon maa­poh­ja­hal­li ei enää täy­tä nyky­ai­kai­sia urhei­lu­ra­ken­nuk­sien vaa­ti­muk­sia.

Onko aree­naan mah­dol­lis­ta saa­da kak­si ten­nis­kent­tää?

Hybri­dia­ree­nan suun­ni­tel­mien mukaan aree­naan tulee yksi vain ten­nik­sel­le suun­ni­tel­tu kent­tä, jos­sa on ten­nis­poh­ja. Sen lisäk­si ten­nis­tä voi pela­ta myös moni­toi­mia­ree­nan puo­lel­la, jon­ne saa­daan kol­me kent­tää. Eli yhteen­sä hybri­dia­ree­nas­sa voi pela­ta jopa nel­jäl­lä ken­täl­lä saman­ai­kai­ses­ti!

Muut tilat

Mik­si sin­ne tulee tilat fysio­te­ra­pial­le?

Fysio­te­ra­pi­aa ja urhei­lu­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan iso­jen tur­naus­ten aika­na pelaa­jien ja urhei­li­joi­den ter­vey­den takia.

Mik­si aree­naan tulee ope­tus­luok­ka?

Kaik­ki urhei­lu­puis­ton tilat on suun­ni­tel­tu moni­käyt­töi­sik­si. Ope­tus­ti­lat toi­mi­vat myös semi­naa­ri­ti­loi­na, leh­dis­tö­ti­loi­na ja kon­sert­tien aika­na puku­ti­loi­na.

Tulee­han sin­ne tar­peek­si pysä­köin­ti­paik­ko­ja?

Esi­te­tyn urhei­lu­puis­ton ympä­ris­töön tulee riit­tä­väs­ti uusia park­ki­paik­ko­ja.

Entä pyö­ril­le?

Esi­te­tyn urhei­lu­puis­ton ympä­ris­töön tulee riit­tä­väs­ti uusia pysä­köin­ti­paik­ko­ja, myös pyö­ril­le.

Ovat­ko kat­so­mot muo­kat­ta­vis­sa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa hal­lin kat­so­mot koos­tu­vat irto­tuo­leis­ta, irto­kat­so­mois­ta, teles­koop­pi­kat­so­mois­ta sekä kiin­teis­tä kat­so­mois­ta.

Tulee­ko alu­eel­le leik­ki­puis­toa?

Esi­tyk­ses­sä alu­een piha­suun­nit­te­lus­sa lap­set ote­taan huo­mioon.

Onko ravin­to­lan annis­ke­lu mah­dol­lis­ta esiin­ty­mi­sa­lu­eel­la ja urhei­lu­ken­til­lä?

Mah­dol­li­sen ravin­to­lan yrit­tä­jä päät­tää miten annis­ke­lu jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä urhei­lu­puis­ton kans­sa.

Kuin­ka mon­ta majoi­tus­paik­kaa hotel­liin tulee?

Urhei­lu­puis­ton hotel­li on vas­ta idea, sii­tä ei ole vie­lä tar­kem­pia suun­ni­tel­mia.

Mik­si siel­lä on leh­dis­tö­ti­la?

Iso­jen otte­lui­den jäl­keen leh­dis­tö halu­aa usein haas­ta­tel­la pelaa­jia ja jouk­kuei­ta. Tätä var­ten tar­vi­taan leh­dis­tö­ti­la.

Pää­see­kö puku­huo­nei­siin suo­raan ulkoa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa puku­huo­nei­siin pää­see jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä ken­tän kul­ku­väy­lien kaut­ta.

Ovat­ko puku­huo­neet laa­jen­net­ta­vis­sa esi­mer­kik­si kotiot­te­lui­den aika­na?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa on hah­mo­tel­tu kak­si puku­huo­net­ta vuo­krat­ta­vak­si koti­jouk­kueil­le. Puku­kop­pien raken­ne suun­ni­tel­laan kehi­tys­vai­hees­sa.

Onko siel­lä sau­nao­sas­toa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa edus­tusu­pu­ku­ko­peis­sa on sau­nao­sas­to.

Tulee­ko pie­nil­le lap­sil­le leik­ki­ti­laa?

Las­ten leik­ki­ti­la suun­ni­tel­laan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Tulee­ko jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den luok­se kah­vi­laa?

Esi­te­tys­sä rat­kai­sus­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­loi­den luo­na on tilaa mah­dol­li­sel­le kah­vi­lal­le.

Tapah­tu­mat

Tuo­vat­ko jal­ka­pal­lo­kent­tä ja ‑kat­so­mot lisä­ar­voa tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sel­le?

Hybri­dia­ree­na sijoit­tuu Kok­ko­lan Urhei­lu- ja Tapah­tu­ma­puis­ton koko­nai­suu­teen. Hybri­dia­ree­nan eri sisä­ti­lois­sa voi­daan jär­jes­tää tapah­tu­mia 100 hen­gen tilai­suu­des­ta aina yli 4000 hen­gen kon­sert­tiin saak­ka.

Jal­ka­pal­lo­kent­tä jat­kaa hybri­dia­ree­nan tilo­ja ulos, esi­mer­kik­si maa­ta­lous- ja raken­nus­näyt­te­lyis­sä, jol­loin eläi­met ja suu­rem­mat lait­teet voi­daan esi­tel­lä jal­ka­pal­lo­ken­tän puo­lel­la. Lisäk­si jal­ka­pal­lo­kent­tä mah­dol­lis­taa mes­su­jen ja semi­naa­rien yhtey­des­sä muu­ta­kin toi­min­taa ulko­na.

Ulko­kon­sert­tien pito­paik­koi­na toi­mi­vat Tapah­tu­ma­puis­to ja tar­vit­taes­sa jal­ka­pal­loa­ree­na. Yhteis­käy­tös­sä hybri­dia­ree­nan kans­sa nämä mah­dol­lis­ta­vat esi­mer­kik­si fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­mi­sen siten, että yksi lava voi sijai­ta myös sisä­ti­lois­sa. Täl­lä väl­ty­tään mm. eril­li­sen tel­tan raken­ta­mi­sel­ta.

Jal­ka­pal­lo­kent­tä sovel­tuu myös ulkoil­ma­kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­seen noin 6000 hen­keen saak­ka, sitä suu­rem­mat ulkoil­ma­kon­ser­tit ja tapah­tu­mat voi­daan jär­jes­tää Tapah­tu­ma­puis­tos­sa.

Min­kä­lai­sia kon­sert­te­ja hybri­dia­ree­nas­sa voi­daan jär­jes­tää?

Hybri­dia­ree­nas­sa on mon­ta eri­ko­kois­ta tilaa, jois­sa voi­daan jär­jes­tää kon­sert­te­ja sadas­ta hen­ges­tä aina 4500 hen­gen kon­sert­tiin saak­ka.

Sisä­kon­sert­tien pito­paik­ka­na hybri­dia­ree­na tar­jo­aa erin­omai­set mah­dol­li­suu­det. Aree­nan logis­tiik­ka, esiin­ty­mis­la­va ja ravin­to­la­pal­ve­lut on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kon­sert­te­ja kaik­ki­aan 4500 kävi­jäl­le.

Hybri­dia­ree­nan logis­tiik­ka on suun­ni­tel­tu siten, että tapah­tu­maa var­ten raken­net­ta­va rekvi­siit­ta voi­daan pys­tyt­tää mah­dol­li­sim­man suju­vas­ti ja nopeas­ti.

Min­kä­lai­sia tapah­tu­mia hybri­dia­ree­nas­sa voi­daan jär­jes­tää?

Mes­su­jen pito­paik­ka­na hybri­dia­ree­na tar­jo­aa erin­omai­set edel­ly­tyk­set. Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta pal­loi­lul­le tar­koi­te­tul­la salia­lu­eel­la ja osit­tain juok­su­ra­dal­la. Muut urhei­lul­le vara­tut tilat on mah­dol­lis­ta pitää käy­tös­sä mes­su­jen ajan tai nii­tä voi­daan vuo­kra­ta mes­su­jen käyt­töön erik­seen sovit­taes­sa. Kul­ku näi­hin tiloi­hin on huo­mioi­tu suun­nit­te­lus­sa edel­lä mai­ni­tut vaih­toeh­dot huo­mioi­den. Ravin­to­la­pal­ve­lut, mes­su­keit­tiö ja muut vuo­rat­ta­vat lii­ke­ti­lat tuke­vat mes­su­ta­pah­tu­ma-toi­min­taa, kuten myös kon­sert­tien yhtey­des­sä.

Hybri­dia­ree­na täyt­tää suur­ten kongres­sien vaa­ti­muk­set suu­ren kat­so­mo­ka­pa­si­tee­tin ja logis­tiik­ka­rat­kai­su­jen takia. Iso­ja kongres­se­ja ovat mm. puo­lue­ko­kouk­set ja yri­tys­ta­pah­tu­mat. Pie­nem­mät kokouk­set ja tapah­tu­mat on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ravin­to­la- ja mui­den vuo­krat­ta­vien tilo­jen yhtey­des­sä hybri­dia­ree­nan ja jal­ka­pal­loa­ree­nan yhteis­ti­lois­sa. Moni­käyt­töi­syys on koko toi­min­nan perus­ta.

Hybri­dia­ree­nan logis­tiik­ka on suun­ni­tel­tu siten, että tapah­tu­maa var­ten raken­net­ta­va rekvi­siit­ta voi­daan pys­tyt­tää mah­dol­li­sim­man suju­vas­ti ja nopeas­ti. Hybri­dia­ree­nan poh­jois­pääs­sä on isot kul­kuo­vet, joi­den kaut­ta aree­nan sisä­ti­loi­hin on mah­dol­lis­ta ajaa paket­ti­au­toil­la, tämä hel­pot­taa mm. mes­su­jen raken­ta­mis­ta. Pai­no­ra­ja on 3500 kg. Iso­jen tapah­tu­mien raken­ta­mi­sen aika­na hyö­dyn­ne­tään las­taus­lai­tu­ria ja sen vie­reen suun­ni­tel­tua väli­va­ras­toin­tia­luet­ta, mikä suju­voit­taa omal­ta osal­taan tapah­tu­man raken­ta­mis­ta ja pur­ka­mis­ta.

Min­kä kokoi­sia kon­sert­te­ja aree­nal­la on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää?

Aree­nan hah­mo­tel­tu kon­sert­ti­ka­pa­si­teet­ti on noin 4500 hen­ki­löä. Tar­kem­pi tie­to on saa­ta­vil­la, kun kehi­tys­vai­he on val­mis.

Kuin­ka mon­ta istu­ma­paik­kaa on tulos­sa?

Aree­nan hah­mo­tel­tu istu­ma­paik­ka­ka­pa­si­teet­ti on noin 3000 hen­ki­löä. Tar­kem­pi tie­to on saa­ta­vil­la, kun kehi­tys­vai­he on val­mis.

Onko äänen­tois­to sel­lai­nen, että siel­lä voi­daan jär­jes­tää sekä kama­rior­kes­te­rin että kevyen musii­kin kon­sert­te­ja?

Kyl­lä on.

Onhan tapah­tu­ma­ti­la läm­min? Ikä­vää palel­la kon­ser­teis­sa.

Kyl­lä on.

Raken­nus­vai­he

Mil­loin suun­nit­te­lu alkaa?

Suun­nit­te­lu­työ alkoi syk­syl­lä 2022.

Mil­loin raken­ta­mi­nen on val­mis?

Riip­puen valit­ta­vas­ta hank­keen laa­juu­des­ta 2025–2027.

Mil­loin suun­ni­tel­mat ovat val­mii­ta?

Hybri­dia­ree­nan suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat kesäl­lä 2023.

Mil­loin har­joi­tus­jää­hal­li ja jää­hal­lin sanee­raus suun­ni­tel­laan?

Har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen suun­nit­te­lu aloi­te­taan tal­vel­la 2023–2024. Tule mukaan työ­pa­jaan!

Mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä Urhei­lu­puis­to raken­ne­taan?

Urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­nen alkaa Hybri­dia­ree­nan sisä­aree­nan raken­ta­mi­ses­ta. Urhei­lu­ta­lon laa­jen­nus pure­taan jal­ka­pal­lo­ken­tän tiel­tä. Pur­ku­työt ajoi­te­taan kesään siten, että vai­ku­tus sisä­pal­lo­la­jei­hin jää mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja lajit voi­vat siir­tyä hybri­dia­ree­naan lop­pusyk­sys­tä tai alku­tal­ves­ta.

Har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen kehi­tys- ja toteu­tus­vai­hei­den aloi­tus tuo­daan pää­tök­sen­te­koon vuo­den 2023 ja 2024 aika­na. Tavoit­tee­na on, että Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suus ote­taan käyt­töön vuo­den 2025 tai 2026 aika­na.

Mikä on hybri­di­hank­keen urak­ka-alue? Päät­tyy­kö se nel­jään met­riin sei­nis­tä kuten on huhut­tu?

Urhei­lu­puis­to on vuo­kran­nut kau­pun­gil­ta hybri­dia­ree­naa var­ten ton­tin, joka päät­tyy nel­jä met­riä hybri­dia­ree­nan sei­nien ulko­puo­lel­le.

Kuu­lu­vat­ko alue- ja katu­ra­ken­ta­mi­nen kau­pun­gin vas­tuul­le: pysä­köin­tia­lu­eet ja kadut esi­mer­kik­si? Jos näin on, pal­jon­ko ne mak­sa­vat?

Kau­pun­ki vas­taa urhei­lu­puis­ton alue- ja katu­ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Mik­si Urhei­lu­puis­toa raken­ne­taan allians­sil­la?

Allians­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti iso­jen moni­mut­kais­ten hank­kei­den toteut­ta­mi­sek­si. Allians­sil­la han­ke saa­daan pysy­mään bud­je­tis­sa ja aika­tau­lus­saan.

Mikä on allians­si?

Allians­si on hank­keen kehi­tys- ja toteu­tusai­kai­nen yri­tys­ten tasa­ver­tai­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vas­taa yhdes­sä hank­keen onnis­tu­mi­ses­ta. https://kokkolaareena.fi/allianssi/

Kuka on hank­keen pää­ura­koit­si­ja?

Allians­sis­sa ei ole pää­ura­koit­si­jaa.

Ketä allians­siin kuu­luu?

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot Uki-ark­ki­teh­dit ja Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, Ram­boll Fin­land, Gran­lund Poh­jan­maa, YIT ja Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to.

Mik­si hank­kees­sa on ark­ki­teh­ti?

Moni­mut­kai­sen urhei­lu­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu vaa­tii ammat­ti­tai­toa. Raken­nam­me myös raken­nus­ta, joka jää tähän vie­lä mei­dän jäl­keem­me­kin, ja haluam­me että se istuu Kok­ko­laan hyvin.

Mik­si hank­kees­sa on raken­ne­suun­nit­te­li­ja?

Raken­ne­suun­nit­te­li­ja suun­nit­te­lee raken­ne­tek­ni­set rat­kai­sut ark­ki­teh­tien pii­rus­tus­ten poh­jal­ta siten, että raken­nus on mah­dol­lis­ta toteut­taa.

Tulee­ko han­ke ylit­tä­mään bud­je­tin ja aika­tau­lun?

Yhdek­sän kym­me­nes­tä Suo­mes­sa toteu­te­tus­ta allians­sis­ta onnis­tuu pysy­mään aika­tau­lus­sa ja alit­ta­maan bud­jet­tin­sa.

Miten raken­ta­mis­ta val­vo­taan?

Allians­si palk­kaa ulko­puo­li­set val­vo­jat val­vo­maan kehi­tyk­sen ja toteu­tuk­sen laa­tua.

Kuka päät­tää mitä Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan?

Kok­ko­lan kau­pun­ki ja Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus.

Miten voin vai­kut­taa sii­hen, mitä Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan?

Paras tapa vai­kut­taa on oman urhei­lu- tai kult­tuu­ri­seu­ran kaut­ta osal­lis­tua Urhei­lu­puis­ton kehi­tys­työ­hön kes­kus­te­lu­jen ja työ­pa­jo­jen kaut­ta.

Mik­si allians­sis­sa ei ole yhtään nais­ta töis­sä?

Allians­sis­sa on nai­sia töis­sä, mut­ta enem­män­kin sai­si olla. Raken­nus­teol­li­suu­des­sa on vali­tet­ta­van vähän nai­sia rek­ry­toi­ta­va­na.

Miten ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set on huo­mioi­tu?

Urhei­lu­puis­to täh­tää pääs­töt­tö­myy­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä perus­tuu huk­kae­ner­gian kier­rä­tyk­seen, joka tekee ener­gia­jär­jes­tel­mäs­täm­me hyvin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen. Tulem­me hake­maan hybri­dia­ree­nal­le ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tia.

Miten esteet­tö­myys­ky­sy­myk­set on otet­tu huo­mioon?

Hake­mam­me lii­kun­ta­paik­ka-avus­tuk­set edel­lyt­tä­vät, että esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­set on täy­tet­ty.

Miten ener­gia­te­hok­kuus on huo­mioi­tu?

Urhei­lu­puis­to täh­tää pääs­töt­tö­myy­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä perus­tuu huk­kae­ner­gian kier­rä­tyk­seen, joka tekee ener­gia­jär­jes­tel­mäs­täm­me hyvin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen.

Miten ilman­vaih­to on huo­mioi­tu?

Urhei­lu­puis­ton LVI jär­jes­tel­mä suun­ni­tel­laan nyky­ai­kais­ten vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si.

Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lu

Kuka on suun­ni­tel­lut hybri­dia­ree­nan?

Hybri­dia­ree­nan on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot UKI ark­ki­teh­dit ja Jääs­ke­läi­nen yhdes­sä noin 150 vapaa­eh­toi­sen kok­ko­la­lai­sen kans­sa.

Kuka on suun­ni­tel­lut jal­ka­pal­lo­ken­tän?

Hybri­dia­ree­nan, eli moin­toi­mia­ree­nan sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan muo­dos­ta­man koko­nai­suu­den, on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot UKI ark­ki­teh­dit ja Jääs­ke­läi­nen yhdes­sä Kok­ko­lan jal­ka­pal­lo­seu­ro­jen ja viran­hal­ti­joi­den kans­sa.

Kuka on suun­ni­tel­lut sisä­aree­nan?

Hybri­dia­ree­nan on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot UKI ark­ki­teh­dit ja Jääs­ke­läi­nen yhdes­sä Kok­ko­lan lentopallo‑, salibandy‑, kamppailu‑, telinevoimistelu‑, tanssi‑, tennis‑, golf- ja ylei­sur­hei­luseu­ro­jen, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja viran­hal­ti­joi­den kans­sa.

Mikä tai mit­kä ovat hybri­dia­ree­nan wau-efek­te­jä?

On hyvä muis­taa, että wau-efek­ti on sub­jek­tii­vi­nen käsi­te. Se mikä toi­sel­le aiheut­taa wau-efek­tin on toi­sel­le saman­te­ke­vää.

Kiin­nos­ta­van urheilu‑, tapaa­mis- ja tapah­tu­ma­pai­kan raken­ta­mi­nen vaa­tii panos­tuk­sen visu­aa­li­suu­teen, ark­ki­teh­tuu­riin, av-tek­niik­kaan ja ener­gia­jär­jes­tel­miin. Täs­tä ei ole tin­git­ty, hybri­dia­ree­nan ark­ki­teh­tuu­ri on näyt­tä­vää ja tukee alu­een kau­pun­kiark­ki­teh­tuu­ria.

Hybri­dia­ree­nan AV tek­niik­ka on nyky­ai­kais­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Urhei­lu­puis­ton ener­gia­jär­jes­tel­mä on maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin inno­va­tii­vi­nen ja OKMn koro­te­tul­la lii­kun­ta­paik­ka­tuel­la pal­kit­tu.

Hybri­dia­ree­nan ravin­to­la tar­jo­aa ennen­nä­ke­mät­tö­mät näky­mät saman­ai­kai­ses­ti sekä jal­ka­pal­lo­ken­täl­le että sisä­ur­hei­lu­ti­laan.

Nel­jä ker­ros­ta lävis­tä­vä ja vii­mei­set kol­me met­riä sisään­päin kaar­tu­va kii­pei­ly­sei­nä on näyt­tä­vä ark­ki­teh­tuu­ril­li­nen yksi­tyis­koh­ta muu­ten­kin näyt­tä­väs­sä aree­nas­sa.

Hybri­dia­ree­nan kus­tan­nuk­set

Kuin­ka pal­jon urhei­lu­puis­to tulee mak­sa­maan?

Kok­ko­lan Kau­pun­ki esit­tää enin­tään 74,9 Mil­joo­nan Euron bud­jet­tia urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­seen.

Kuin­ka pal­jon urhei­lu­puis­ton raken­ta­mi­nen nos­taa Kok­ko­lan vero­pro­sent­tia?

Urhei­lu­puis­ton kehi­tys ja toteu­tus teh­dään ulko­puo­li­sel­la lai­na­ra­hoi­tuk­sel­la yhtiön tasee­seen, joka ei suo­raan rasi­ta kau­pun­gin talout­ta. Epä­suo­ras­ti han­ke tulee las­ke­maan vero­pro­sent­tia urhei­lu­puis­ton hou­ku­tel­les­sa lisää veron­mak­sa­jia Kok­ko­laan.

Nouse­vat­ko urhei­lu­pal­ve­lui­den käyt­tö­mak­sut?

Urhei­lu­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mak­sut tule­vat pysy­mään koh­tuul­li­si­na.

Onko hank­kee­seen löy­ty­nyt yksi­tyis­tä rahoit­ta­jaa?

Neu­vot­te­lu­ja yksi­tyi­sen rahan mukaan otta­mi­ses­ta on käy­ty lähin­nä aree­nan nimen myyn­nin osal­ta. Yksi­tyi­sen pää­oman tuot­to-odo­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä lai­na­ra­haa kor­keam­mat, joten sen käyt­tö nos­tai­si käyt­tö­kus­tan­nuk­sia.

Kuka mak­saa hank­keen 74,9 mil­joo­naa?

Lai­nan rahoit­taa ulko­puo­li­nen rahoi­tus­lai­tos. Lai­nan mak­saa Urhei­lu­puis­to Oy toi­min­nas­ta ker­ty­vil­lä tuo­toil­la ja mah­dol­li­sel­la ulko­puo­li­sel­la pää­omi­tuk­sel­la.

Mit­kä ovat aree­nan käyt­tö­me­not ja ‑tulot?

Käyt­tö­ta­lous­las­kel­ma perus­tuu seu­raa­viin ole­tuk­siin:

Bud­je­toi­dut menot:
Lai­no­jen korot ja lyhen­nyk­set, kent­tien ja tilo­jen hoi­to­ja muut kulut: 4,5 M€

Bud­je­toi­dut tulot:
Käyt­tö­mak­sut, kau­pun­gin pal­ve­luos­tot, ja tila­vuo­krat: 4,9 M€

Mit­kä ovat esi­mer­kik­si sisä­ti­lo­jen tai jal­ka­pal­lo­ken­tän tun­ti­tak­sat?

Hybri­dia­ree­nan sisä­ti­lo­jen käyt­tö­hin­nat ovat lin­jas­sa saman­kal­tais­ten maas­sam­me sijait­se­vien urhei­lu- ja tapah­tu­ma-aree­no­jen kans­sa. Lisäk­si hin­noit­te­lul­la tue­taan las­ten sekä alle 18 vuo­tiai­den nuor­ten lii­kun­taa.

Esi­mer­kik­si yhden sisä­ken­tän käyt­tö­mak­su tul­lee ole­maan noin 20–60€/h tapah­tu­mas­ta ja kel­lo­na­jas­ta riip­puen ja jal­ka­pal­lo­ken­tän käyt­tö­mak­sut tul­le­vat ole­maan noin 40–60€/h tapah­tu­mas­ta ja kel­lo­na­jas­ta riip­puen.

Hin­nat tar­kis­te­taan hybri­dia­ree­nan todel­lis­ten käyt­tö­as­tei­den sel­vit­tyä. Yhtiön int­res­sis­sä on hin­noi­tel­la aree­nan käyt­tö siten, että se on täyn­nä joka ilta.

Mikä on hank­keen tähä­nas­ti­nen kulu­ra­ken­ne?

Yhtiö on kesään 2023 saak­ka käyt­tä­nyt varo­ja toi­mi­tus­joh­ta­jan rek­ry­toin­tiin, refe­rens­si­koh­tei­siin tutus­tu­mi­seen, sidos­ryh­mien haas­tat­te­lui­hin, asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­jen ja allians­sin kil­pai­lu­tuk­seen, koko urhei­lu­puis­ton han­ke- ja bud­je­toin­ti­suun­nit­te­luun, käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen jär­jes­tä­mi­seen, hybri­dia­ree­nan ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­luun, hybri­dia­ree­nan raken­ne­suun­nit­te­luun, hybri­dia­ree­nan talo­tek­niik­ka­suun­nit­te­luun, hybri­dia­ree­nan toteu­tus­suun­nit­te­luun, suun­ni­tel­mien vali­doin­tiin, vies­tin­tään, tie­dot­ta­mi­seen ja hank­keen hal­lin­toon.

Pal­jon­ko on käy­tet­ty rahaa tähän men­nes­sä?

Koko urhei­lu­puis­ton, eli hybri­dia­ree­nan, har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen muo­dos­ta­van koko­nai­suu­den ja kesäl­lä 2022 päät­ty­neen han­ke­ke­hi­tys- ja bud­je­toin­ti­vai­heen KAS0 bud­jet­ti oli 991 943 € ja toteu­ma oli 977 671 €. Hybri­dia­ree­nan kehi­tys­vai­heen KAS1 bud­jet­ti oli 2,8 mil­joo­naa euroa, toteu­ma kesäl­lä 2023 on 1,5 mil­joo­naa euroa. Yhteen­sä yhtiö on kesään 2023 men­nes­sä käyt­tä­nyt varo­ja 2,5 mil­joo­naa euroa.

Pal­jon­ko sisä­aree­nan osuus on hybri­dia­ree­nan noin 56,5 mil­joo­nan tavoi­te­kus­tan­nuk­ses­ta?

Sisä­aree­nan tavoi­te­kus­tan­nus on 51,7 mil­joo­naa euroa.

Pal­jon­ko jal­ka­pal­loa­ree­nan osuus on nyt noin 56 mil­joo­nan koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta?

Jal­ka­pal­lo­ken­tän tavoi­te­kus­tan­nus on 4,8 mil­joo­naa euroa.