Esit­te­ly­vuo­ros­sa allians­sin pää­ark­ki­teh­ti Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen

Allianssin pääarkkitehti Jyrki Jääskeläinen

19.5.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­ti työn­sä maa­lis­kuun lopul­la 2022. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus. Mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Työn poh­jal­ta teh­dään pää­tös toteu­tus­vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat UKI Ark­ki­teh­dit Oy Oulus­ta sekä Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy Sei­nä­joel­ta.

Mikä sinun roo­li­si on Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa?  

Minä olen allians­sis­sa se urhei­lu­ra­ken­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja, jol­ta löy­tyy moni­puo­li­ses­ti tie­toa ja tai­toa. Meil­lä on vank­kaa koke­mus­ta nime­no­maan urhei­lu­ra­ken­ta­mi­ses­ta, esi­mer­kik­si Kau­ha­joen IKH-Aree­na ja Sei­nä­joen OmaSp Sta­dion ovat toi­mis­tom­me suun­nit­te­lu­koh­tei­ta. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton koko­nai­suus on itsea­sias­sa näi­den edel­lä mai­nit­tu­jen hank­kei­den yhdis­tel­mä. Me yhdis­täm­me­kin täs­sä voi­mam­me UKI Ark­ki­teh­tien kans­sa, sil­lä heil­tä puo­les­taan löy­tyy koke­mus­ta jää­hal­li­ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Mitä pidät allians­si­työs­ken­te­lys­tä?  

Allians­si­työs­ken­te­lyn vah­vuus on nime­no­maan yhteis­työ ja yhteis­työs­sä jos mis­sä on voi­maa. Kuten tuos­sa aikai­sem­min jo tote­sin­kin, niin yhdis­täm­me koke­muk­sem­me ja osaa­mi­sem­me UKI Ark­ki­teh­tien kans­sa. Olem­me löy­tä­neet yhtei­sen säve­len hyvin­kin lyhyes­sä ajas­sa ja sanoi­sin, että yhteis­työ toi­mii erin­omai­ses­ti sekä UKI Ark­ki­teh­tien että kaik­kien mui­den­kin muka­na ole­vien kans­sa. Minä en tie­tys­ti­kään ole ainoa hen­ki­lö, joka yri­tyk­ses­täm­me on täs­sä muka­na. Erit­täin isos­sa roo­lis­sa on koko mei­dän hen­ki­lö­kun­tam­me, joka tekee kovas­ti töi­tä tämän hank­keen eteen. Timo (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la) on teh­nyt val­ta­vas­ti taus­ta­työ­tä ja kerän­nyt arvo­kas­ta tie­toa, jos­ta on ollut erit­täin suur­ta hyö­tyä meil­le kai­kil­le.

Miten allians­si­työs­ken­te­ly poik­ke­aa aikai­sem­mis­ta pro­jek­teis­ta­si?  

Tämä on mei­dän ensim­mäi­nen allians­sim­me ja voin sanoa, että me olem­me täs­tä todel­la innos­tu­nei­ta. Uskon vah­vas­ti, että tämä on raken­ta­mi­sen tule­vai­suut­ta ja koko­nai­suu­te­naan tämä on erit­täin mie­len­kiin­toi­nen yhteis­työ­mal­li. Olen avan­nut tätä mal­lia mei­dän omal­le­kin hen­ki­lö­kun­nal­le, sil­lä kovin vähän näi­tä on Poh­jan­maal­la vie­lä tois­tai­sek­si teh­ty. UKI Ark­ki­teh­deil­lä­hän taas on vah­vaa koke­mus­ta allians­si­hank­keis­ta ja sii­tä on kovas­ti hyö­tyä kun teem­me yhteis­työ­tä hei­dän kans­saan. Allians­si mal­li­na vaa­tii mie­les­tä­ni ison mit­ta­luo­kan koh­teen, kuten Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to on. Sil­loin saa­daan suu­rin hyö­ty allians­sis­ta, eli itse asias­sa yhdes­sä teke­mi­ses­tä.

Onko ollut jota­kin haas­tei­ta?  

Bud­jet­ti­ky­sy­mys­hän on aina haas­teel­li­nen, kuten se aina isois­sa pro­jek­teis­sa on. Mut­ta kyl­lä itse olen sitä miel­tä, että ellei täl­lä koval­la osaa­mi­sel­la, joka poru­kas­sam­me on, saa­da tätä toteu­tet­tua, niin mil­läs sit­ten? Koko poru­kal­la on älyt­tö­män kova teke­mi­sen mei­nin­ki ja puhal­le­taan kaik­ki yhteen hii­leen. Mah­ta­vaa työs­ken­nel­lä poru­kan kans­sa, joka on näin täy­sil­lä sitou­tu­nut sii­hen mitä teh­dään!

Ker­ro vie­lä edus­ta­mas­ta­si yri­tyk­ses­tä? 

Me olem­me per­hey­ri­tys, tänä vuon­na tulee 50 vuot­ta täy­teen. Isä­ni on perus­ta­nut aikoi­naan tämän yri­tyk­sen. Ole­mas­sao­lom­me aika­na olem­me teh­neet monen­lais­ta; asun­to­ra­ken­ta­mis­ta, sai­raa­loi­ta, teol­li­suus­ra­ken­nuk­sia, mar­ket­te­ja, seu­ra­kun­tien tilo­ja ja vaik­ka mitä. Meil­lä on tänä päi­vä­nä työn­te­ki­jöi­tä 10 ja minä itse olen ollut täs­sä jo 30 vuot­ta. Yri­tys ja yrit­tä­mi­nen on meil­lä men­nyt aina edel­lä ja tuli monet lap­suu­den yöt nukut­tua isä­ni toi­mis­to­huo­neen pii­rus­tus­laa­ti­kon pääl­lä. Ome­na ei siis kau­as puus­ta pudon­nut ja van­hin poi­ka­ni­kin val­mis­tui juu­ri ark­ki­teh­dik­si. Nyt on muu­al­la töis­sä, mut­ta ehkä­pä jona­kin päi­vä­nä seu­raa hän­kin isän­sä jalan­jäl­kiä.

Haluat­ko tie­tää lisää sii­tä, mikä on allians­si?

Allians­si­mal­li poik­ke­aa perin­tei­ses­ti ali­han­kin­ta­na raken­ne­tus­ta pro­jek­tis­ta sil­lä, että allians­sis­sa on jouk­ko saman­ver­tai­sia kump­pa­nei­ta raken­ta­mas­sa koko­nai­suut­ta. Kat­so video, jos­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la ker­too allians­sis­ta.

Luitko jo nämä?