Allians­si

Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­muo­to­na.

Allians­si­mal­lil­la toteu­tet­ta­vien hank­kei­den ero perin­tei­sel­lä mal­lil­la toteu­tet­ta­viin raken­nus­pro­jek­tei­hin on eri­tyi­ses­ti se, että kaik­ki hank­keen osa­puo­let tuo­daan yhteen heti hank­keen alku­vai­hees­sa, jol­loin luo­daan edel­ly­tyk­set sil­le, että jokai­nen osa­puo­li ryh­tyy aidos­ti luo­maan arvoa hank­keen tilaa­jal­le.

Lean-filo­so­fian kes­kei­nen aja­tus on tun­nis­taa ja pois­taa pro­ses­seis­ta tur­hat toi­min­not , paran­taa laa­tua ja pie­nen­tää kus­tan­nuk­sia. Tur­hik­si toi­min­noik­si nime­tään esi­mer­kik­si yli­mää­räi­set ja tuot­ta­mat­to­mat toi­min­not, jot­ka aiheut­ta­vat tar­peet­to­mia kus­tan­nuk­sia. Tuot­ta­mat­to­miin toi­min­toi­hin las­ke­taan muun muas­sa pro­ses­sin aikai­set odo­tusa­jat sekä viois­ta ja vir­hei­den kor­jaa­mi­ses­ta  aiheu­tu­neet tur­hat kulut, joi­ta pro­ses­sin aika­na tapah­tuu.

Tuo­mal­la kaik­ki hank­keen osa­puo­let yhteen heti hank­keen alus­sa, siir­ry­tään perin­teis­ten toi­min­ta­mal­lien osa­to­teu­tuk­sis­ta tii­vii­seen ja koko­nais­val­tai­seen yhteis­työ­hön, jon­ka tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa jokai­sen hank­kees­sa muka­na ole­van tahon vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det valit­tui­hin rat­kai­sui­hin jo suun­nit­te­lu­vai­heen aika­na.

YIT logo
ramboll logo
uki arkkitehdit logo
arkkitehtitoimisto jääskeläinen logo
granlund logo
kokkola-areena logo