Monien mah­dol­li­suuk­sien aree­na

3.4.2024

Hybri­dia­ree­nan val­mis­tues­sa kevääl­lä 2026 kok­ko­la­lais­ten käyt­töön avau­tuu moder­ni ja moni­puo­li­nen tila monen­lai­sel­le har­ras­ta­mi­sel­le ja usko­mat­to­mil­le elä­myk­sil­le. Hybri­dia­ree­na koko­nai­suu­te­na käsit­tää moni­toi­mia­ree­nan sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan.

Moni­toi­mia­ree­na mah­dol­lis­taa niin kil­paur­hei­lun, har­ras­te­toi­min­nan kuin liik­ku­mi­sen rie­mun. Voit olla pal­kin­to­ja voit­ta­nut urhei­li­ja, aloit­te­le­va har­ras­ta­ja tai kave­ri­po­ru­kan sul­ka­pal­lo­vas­taa­va – Aree­na tar­jo­aa tilat jokai­sel­le ikään tai tasoon kat­so­mat­ta. Koko­nai­suus lisää myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia Kok­ko­las­sa. Alue toi­mii moni­puo­li­se­na urhei­lun kes­kit­ty­mä­nä ja on kau­pun­ki­lais­ten käy­tös­sä vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä.

Aree­na ei pal­ve­le pel­käs­tään lii­kun­nan­har­ras­ta­jia. Vapaa-ajan elä­myk­sel­li­set tilai­suu­det odot­ta­vat kaik­kia! Koe musii­kin hur­maa suo­sik­kiyh­tyee­si kei­kal­la, löy­dä ins­pi­raa­tio­ta mes­suil­ta tai nau­ti moder­nin ravin­to­lan pal­ve­luis­ta. Kok­ko­la­lais­ten yhtei­nen olo­huo­ne löy­tyy tule­vai­suu­des­sa Kaar­le­lan­ka­dul­ta!

Lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia kai­kil­le

Olet­ko jumiu­tu­nut soh­val­le tai kyl­läs­ty­nyt samoi­hin lenk­ki­pol­kui­hin? Moni­toi­mia­ree­nal­ta löy­dät var­mas­ti itsel­le­si sopi­van ja mie­lui­san liik­ku­mis­muo­don. Hybri­dia­ree­nal­la voi har­joit­taa ja kisa­ta lähes kaik­kia sisä­ur­hei­lun yksi­lö- ja jouk­kue­la­je­ja.

Tie­sit­kö, että moni­toi­mia­ree­nal­la voit har­ras­taa esi­mer­kik­si jousiam­mun­taa, nyrk­kei­lyä, sei­nä­kii­pei­lyä, judoa, tans­sia, teli­ne­voi­mis­te­lua, pai­non­nos­toa, kehon­ra­ken­nus­ta, kori­pal­loa, pöy­tä­ten­nis­tä, cross­fi­tia, ylei­sur­hei­lua jne. Jal­ka­pal­los­ta­dion tar­jo­aa upeat mah­dol­li­suu­det myös tal­viur­hei­luun hiih­don ja snowc­ros­sin muo­dos­sa. Kesä­kau­del­la sta­dio­nil­la pela­taan mm. ame­rik­ka­lais­ta jal­ka­pal­loa, pesä­pal­loa ja rug­bya.

Mes­sut ja kon­ser­tit

Hybri­dia­ree­na tar­jo­aa lois­ta­vat puit­teet kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­seen sisä­ti­lois­sa. Aree­nan logis­tiik­ka, esiin­ty­mis­la­va ja ravin­to­la­pal­ve­lut on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kon­sert­te­ja kaik­ki­aan 4500 kävi­jäl­le. Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta pal­loi­lul­le tar­koi­te­tul­la salia­lu­eel­la ja osit­tain juok­su­ra­dal­la. Muut urhei­lul­le vara­tut tilat on mah­dol­lis­ta pitää käy­tös­sä mes­su­jen ajan tai nii­tä voi­daan vuo­kra­ta mes­su­jen käyt­töön erik­seen sovit­taes­sa.

Hybri­dia­ree­na on täy­del­li­nen paik­ka isoil­le kongres­seil­le, kuten puo­lue­ko­kouk­sil­le ja yri­tys­ta­pah­tu­mil­le suu­ren kat­so­mo­ka­pa­si­tee­tin ja nyky­ai­kais­ten vaa­ti­mus­ten täyt­tä­mien tilo­jen puit­teis­sa. Pie­nem­mät kokouk­set ja tapah­tu­mat on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ravin­to­lan ja mui­den vuo­krat­ta­vien tilo­jen yhtey­des­sä hybri­dia­ree­nan ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nin yhteis­ti­lois­sa.

Lii­ke­ti­lo­ja eri tar­pei­siin

Tar­joam­me vuo­krat­ta­vak­si moni­puo­li­sia lii­ke­ti­lo­ja. Lii­ke­ti­lat on suun­ni­tel­tu jous­ta­vik­si ja muun­nel­ta­vik­si vas­taa­maan eri­lais­ten yri­tys­ten tar­pei­ta. Ava­rat tilat tar­joa­vat run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia luo­vuu­del­le ja brän­din esiin tuo­mi­sel­le. Aree­nan moni­puo­li­set pal­ve­lut luo­vat dynaa­mi­sen ympä­ris­tön, joka hou­kut­te­lee asiak­kai­ta ja lisää yri­tys­ten näky­vyyt­tä. Tutus­tu vuo­krat­ta­viin lii­ke­ti­loi­hin.

Ruo­kai­le näkö­ala­pai­kal­la

Moni­toi­mia­ree­nan kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­see ravin­to­la, jos­ta auke­aa estee­tön näky­mä molem­piin suun­tiin sekä jal­ka­pal­lo­ken­täl­le että moni­toi­mia­ree­nan ensim­mäi­sen ker­rok­sen pal­loi­lu­ken­til­le. Voit siis seu­ra­ta jal­ka­pal­lo­pe­liä tai viih­de­ta­pah­tu­maa samal­la naut­tien viih­tyi­sän ravin­to­lan anti­mis­ta ja tun­nel­mas­ta. Ravin­to­la pal­ve­lee aree­nan asiak­kai­ta niin lou­naal­la, yksi­tyis­ta­pah­tu­mis­sa, mes­su­ra­vin­to­la­na kuin VIP-kabi­net­ti­na tapah­tu­mien aika­na. Tutus­tu ravin­to­lan tiloi­hin.

Yhteys ja pai­koi­tus

Aree­nal­le on help­po tul­la – tulit sit­ten autol­la, pyö­räl­lä tai kävel­len. Urhei­lu­puis­to sijait­see käve­lye­täi­syy­den pääs­sä Kok­ko­lan ydin­kes­kus­tan pal­ve­luis­ta ja toi­min­nois­ta ja 1 km pääs­sä Kok­ko­lan rau­ta­tie­a­se­mas­ta.

Alu­eel­le sijoi­te­taan asia­kas­pai­koi­tus­ta aree­nan kol­mel­le puo­lel­le noin kol­mel­le­sa­dal­le ajo­neu­vol­le sekä pai­kat lähes 900 pol­ku­pyö­räl­le. Koko Urhei­lu­puis­ton alu­eel­le sijoit­tuu tule­vai­suu­des­sa pai­koi­tusa­lu­eet yli 1000 ajo­neu­vol­le. Liik­ku­mi­ses­teis­ten auto­pai­kat on sijoi­tet­tu Kaar­le­lan­ka­dun puo­lel­le aivan aree­nan välit­tö­mään lähei­syy­teen.

Puku­huo­neet

Moni­toi­mia­ree­nan kai­kis­ta ker­rok­sis­ta löy­tyy puku­huo­nei­ta. Ensim­mäi­sen ker­rok­sen puku­huo­neet on jaet­tu ylei­seen käyt­töön sekä edus­tus­jouk­kueil­le. Yhteis­käyt­töi­set puku­huo­neet koos­tu­vat eri­suu­rui­sis­ta tilois­ta, jois­sa on huo­mioi­tu eri kokoi­set ryh­mät, tuo­ma­rit ja toi­mi­hen­ki­löt. Osas­sa puku­huo­ne- ja pesu­ti­lo­ja on otet­tu huo­mioon esteet­tö­myys. Esteet­tö­mät tilat varus­te­taan liik­ku­mi­ses­tei­syy­den tun­nuk­sel­la.

Esteet­tö­myys

Moni­toi­mia­ree­nan suun­nit­te­lus­sa on otet­tu huo­mioon tilo­jen esteet­tö­myys. Tär­kein tavoit­teem­me on suun­ni­tel­la ja raken­taa tilat, jot­ka pal­ve­le­vat kaik­kia käyt­tä­jä­ryh­miä ja mah­dol­lis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti eri­lai­set toi­min­not. Aree­nan sisään­käyn­ti ja ylei­set tilat sekä nii­den kiin­teät kalus­teet on suun­ni­tel­tu sovel­tu­vik­si liik­ku­mis- ja toi­mi­mi­ses­tei­sel­le hen­ki­löl­le. Neli­ker­rok­si­sel­la aree­nal­la on myös his­si. Raken­nuk­ses­sa on varat­tu yksi pyö­rä­tuo­li­paik­ka 60 istu­ma­paik­kaa koh­ti.

Luitko jo nämä?