Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa raken­ne­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Ram­boll Fin­land Oy

13.5.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­ti työn­sä maa­lis­kuun lopul­la 2022. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus sekä mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Työn poh­jal­ta teh­dään pää­tös toteu­tus­vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Raken­ne­suun­nit­te­lus­ta allians­sis­sa vas­taa Ram­boll Fin­land Oy.

Mikä on roo­li­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa?  

Minun roo­li­ni Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑allians­sis­sa on vas­ta­ta raken­tei­den suun­nit­te­lus­ta ja toi­mia sen osa-alu­een avain­hen­ki­lö­nä ja joh­taa raken­ne­suun­nit­te­lun tii­miä.

Haluai­sin nos­taa esiin myös edus­ta­ma­ni yri­tyk­sen. Ram­boll Fin­land on Suo­mes­sa toi­mi­vis­ta suun­nit­te­lu­toi­mis­tois­ta yksi suu­rim­pia. Olem­me monia­lai­nen toi­mi­ja. Meil­tä löy­tyy sekä raken­ta­mi­seen että ympä­ris­töön liit­ty­vää suun­nit­te­lua ja kon­sul­toin­tia. Ram­bol­lin arvot tuke­vat inno­va­tii­vis­ta ja näke­myk­sel­lis­tä suun­nit­te­lua kes­tä­vää kehi­tys­tä tavoi­tel­len. (www.ramboll.fi)

Asian­tun­te­muk­sem­me urhei­lu­ra­ken­ta­mi­sen ja sii­hen liit­ty­vän tek­ni­sen osaa­mi­sen osal­ta on vah­vaa. Esi­merk­kei­nä mm. Sei­nä­joen jal­ka­pal­los­ta­dion, jota on kehut­tu nime­no­maan toi­min­nal­li­suu­ten­sa osal­ta ja Vaa­san kil­pa­jää­hal­lin vii­mei­sin sanee­raus sekä sii­hen liit­ty­vien har­joi­tus­hal­lien raken­ne­suun­nit­te­lu. Ram­boll oli muka­na suun­nit­te­li­ja­na myös Tam­pe­reen Nokia Aree­nan raken­nus­pro­jek­tis­sa.

Minä olen pit­kän lin­jan suun­nit­te­li­ja. Olen ollut eri­lai­sis­sa raken­nus­hank­keis­sa suun­nit­te­li­ja­na noin 40 vuo­den ajan. Aloi­tin suun­nit­te­lu-uran hel­sin­ki­läi­ses­sä toi­mis­tos­sa 80-luvun alus­sa. Veri veti kui­ten­kin Ala­jär­ven poi­kaa takai­sin Poh­jan­maal­le. 80-luvun puo­les­ta välis­tä eteen päin tein suun­nit­te­lua oman yri­tyk­sen lei­vis­sä kun­nes 2016 pää­sim­me osak­si Ram­bol­lia. Olen ollut muka­na suun­nit­te­le­mas­sa ja toteut­ta­mas­sa raken­ta­mis­ta lai­das­ta lai­taan. Jouk­koon sisäl­tyy usei­ta jää­hal­le­ja ja urhei­lu­ra­ken­nuk­sia.

Olen poh­jim­mil­ta­ni suun­nit­te­li­ja, mikä tar­koit­taa sitä, että tyk­kään rat­koa haas­tei­ta ja kehit­tää uut­ta. Yksi ohje­nuo­ra omal­le suun­nit­te­lu­ryh­mäl­le­ni on ollut: kysee­na­lais­ta­kaa sään­nöl­li­ses­ti omat suun­ni­tel­man­ne ja miet­ti­kää, onko kaik­ki asiat huo­mioi­tu ja voi­daan­ko teh­dä vie­lä parem­min.

Suo­mes­sa on käy­tös­sä suun­nit­te­li­joil­le FISE-ser­ti­fioin­ti­jär­jes­tel­mä, joka myön­tää hen­ki­lö­pä­te­vyyk­siä eri suun­nit­te­lua­loil­le. Minul­la on PV (poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­va) luo­kan päte­vyys.

Mitä pidät allians­si­työs­ken­te­lys­tä?  

Pidän allians­si­muo­toa hyvä­nä tapa­na raken­taa juu­ri täl­lai­sia use­aan käyt­tö­tar­koi­tuk­seen tule­via raken­nuk­sia. Allians­si­muo­toi­ses­sa raken­nus­hank­kees­sa on muka­na vas­tuul­li­se­na kaik­ki kes­kei­set osa­puo­let: tilaa­ja, suun­nit­te­li­jat ja toteut­ta­ja. Koh­det­ta suun­ni­tel­laan ja raken­ne­taan yhdes­sä. Omi­nais­ta on, että ris­kit ja mah­dol­li­suu­det kan­ne­taan yhdes­sä. Pro­jek­tia kehi­te­tään jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa hyö­dyn­täen kaik­kien muka­na ole­vien asian­tun­te­mus­ta ja osaa­mis­ta.

Olen ollut muka­na allians­si­hank­keis­sa aikai­sem­min­kin. Hel­sin­ki-Van­taan len­toa­se­man allians­sis­sa hoi­din kehä­ra­tayh­tey­den uuden ase­man raken­ne­suun­nit­te­lua. Vaa­san kes­kus­sai­raa­lan uudis­ra­ken­nus­hank­kees­sa olin muka­na osit­tain raken­ne­suun­nit­te­li­joi­dem­me suun­nit­te­lun ohjauk­ses­sa ja toi­min allians­sin joh­to­ryh­män vara­jä­se­ne­nä.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa meil­lä on tosi hyvä yhteis­hen­ki. Koko ryh­mä tun­tuu ole­van erit­täin moti­voi­tu­nut ja innos­tu­nut täs­tä työs­tä. Se näkyy työ­pa­jois­sa­kin. Kaik­ki halua­vat innol­la kehit­tää ja vie­dä han­ket­ta eteen­päin. Monen alan asian­tun­ti­joi­ta on kerään­ty­nyt yhteen ja meil­le kai­kil­le on tär­ke­ää saa­da aikaan mah­dol­li­sim­man toi­mi­va lop­pu­tu­los.

Miten allians­si­työs­ken­te­ly poik­ke­aa aikai­sem­mis­ta pro­jek­teis­ta­si?  

Allians­si­työs­ken­te­ly poik­ke­aa ns. perin­tei­ses­tä raken­nus­hank­kees­ta sil­lä, että tilaa­ja-suun­nit­te­li­jat-raken­ta­ja osa­puo­let ovat alus­ta pitäen yhdes­sä kehit­tä­mäs­sä han­ket­ta. Työs­ken­te­ly on tii­vis­tä yhteis­työ­tä. Ehkä perin­tei­ses­sä mal­lis­sa teke­mi­nen tapah­tuu enem­män eril­lään, kukin omaa vas­tuu­aluet­ta edis­täen. Molem­mil­la tavoil­la on omat etun­sa. Allians­si sovel­tuu mie­les­tä­ni juu­ri täl­lais­ten moni­puo­lis­ta kehit­tä­mis­tä vaa­ti­viin hank­kei­siin, kuten Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton han­ke.

Onko ollut jota­kin haas­tei­ta?  

Pro­jek­teis­sa on aina hel­pom­min rat­kea­via asioi­ta ja myös haas­tei­ta. Täs­sä hank­kees­sa rat­kot­ta­via haas­tei­ta tulee var­maan vie­lä vas­taan usei­ta­kin. Nii­tä rat­kais­taan sit­ten yhdes­sä. Nykyi­nen ylei­nen maa­il­man tilan­ne ja raken­nus­kus­tan­nus­ten nousu tekee oman haas­teen­sa.

Tek­ni­siä haas­tei­ta raken­nus­hank­keis­sa tulee ilman muu­ta vas­taan. Nii­den rat­kai­su­ja var­ten me töi­tä teem­me ja sii­tä saam­me palk­kam­me.

Meil­lä on yksi mot­to. Haluam­me aina ver­tail­la vaih­toeh­to­ja. Ei tyy­dy­tä vält­tä­mät­tä ensim­mäi­seen vaih­toeh­toon. Nyt pitää löy­tää ja vali­ta kaik­kein paras vaih­toeh­to.

Ram­bol­lil­la­han on toi­mis­to myös tääl­lä Kok­ko­las­sa?

Näin on. Suo­mes­sa toi­mim­me useal­la paik­ka­kun­nal­la ja usei­ta toi­mi­pis­tei­tä on myös tääl­lä Poh­jan­maal­la. Sei­nä­joel­la, Vaa­sas­sa ja Kok­ko­las­sa. Olem­me täl­lä het­kel­lä tämän Sei­nä­jo­ki-Kok­ko­la-Vaa­sa-akse­lin suu­rin suun­nit­te­lu­toi­mis­to. Kok­ko­las­sa teem­me pal­jon esi­mer­kik­si ympä­ris­tö- ja  infra­suun­nit­te­lua ja tut­ki­muk­sia.  Koko Ram­bol­lis­sa on val­ta­kun­nal­li­ses­ti moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta, mut­ta olem­me myös tääl­lä poh­ja­lais­maa­kun­nis­sa vah­vas­ti pai­kal­li­nen. Kok­ko­lan toi­mis­tos­sa on vie­lä tilaa ja jouk­koom­me sopii lisää­kin innok­kai­ta ja osaa­via raken­ne­suun­nit­te­li­joi­ta­kin.

Haluat­ko tie­tää lisää sii­tä, mikä on allians­si?

Allians­si­mal­li poik­ke­aa perin­tei­ses­ti ali­han­kin­ta­na raken­ne­tus­ta pro­jek­tis­ta sil­lä, että allians­sis­sa on jouk­ko saman­ver­tai­sia kump­pa­nei­ta raken­ta­mas­sa koko­nai­suut­ta. Kat­so video, jos­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la ker­too allians­sis­ta.

Luitko jo nämä?