Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa kesäl­lä

18.6.2024

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­val­le har­joi­tus­jää­hal­lil­le myön­net­tiin aiem­min kesä­kuus­sa raken­nus­lu­pa 30 000 euron vakuut­ta vas­taan. Tämä tar­koit­taa, että perus­tuk­sia kos­ke­va raken­nus­työ voi­daan suo­rit­taa ennen luvan lain­voi­mai­suut­ta.

Urhei­lu­puis­ton ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­van kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen myö­tä har­joi­tus­jää­hal­lin raken­nus­työt voi­daan käyn­nis­tää. Tavoit­tee­na on, että raken­nus­työt alkai­si­vat hei­nä-elo­kuus­sa maan­ra­ken­nus ja paa­lu­tus­töil­lä. Täl­löin har­joi­tus­jää­hal­li val­mis­tui­si elo­kuus­sa 2025.

Kak­si­kau­ka­loi­sen har­joi­tus­jää­hal­lin val­mis­tut­tua Urhei­lu­puis­toon muo­dos­tuu kol­men kau­ka­lon jää­ur­hei­lu­kes­kus. Hal­liin on tar­koi­tus raken­taa rata­kyl­mä­kes­kus, joka pal­ve­lee myös nykyis­tä jää­hal­lia ja tuot­taa samal­la läm­pöä hybri­dia­ree­naan. Har­joi­tus­jää­hal­lin kus­tan­nusar­viok­si on mää­ri­tel­ty 15,1 mil­joo­naa euroa.

Luitko jo nämä?